Izaberite stranicu

Општинска управа

БОЈАНА МРАВИК

БОЈАНА МРАВИК

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Контакт телефон: 022-712-544
                                  064-85-77-378
Е-пошта: nacelnik@sid.rs

 

Бојана Мравик

Рођена 1984. године у Пакрацу.

Дипломирани правник.

13.11.2018. године постављена за начелника Општинске управе.

Живи у Шиду, удата, мајка једног сина.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

 

У оквиру Одељења за општу управу врши се низ послова који су од значаја за остваривања права грађана, а све у циљу да се грађанима на ефикасан начин обезбеде сва права која им сходно законским одредбама и припадају.

 

У оквиру Одељења  врше се сви послови матичарске природе, организованих у виду посебне Службе-упис чињеница рођења, смрти и свих других промена од значаја за лична стања грађана.

 

У овом одељењу грађани на брз и  једноставан начин могу  остварити увид и поднети захтев за промене у јединственом бирачком списку и посебном бирачком списку, те истовремено добити све  информације у погледу предузетништва и привреде на територији општине, добити одговоре у року од 48 часова од момента подношења захтева, као и појашњења и инструкције како предметна права могу  остварити. За предње намене у  оквиру Одељења је и Одсек-Услужног центар,где је грађанима омогућено да на једном месту  поднесу све врсте захтева за осваривање права која им припадају пред органима Општине.

 

У оквиру Одељења у сваком насељеном месту на територији општине Шид постоје месне канцеларије.

 

У насељеним местима Бингула, Љуба, Моловин, Сот, Привина Глава, Бикић До, Батровци и Илинци, грађани могу обавити све послове везане за плаћање рачуна и других услуга путем уговорних пошта.

 

ОДСЕК-УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
Контакт телефон: 022/710-230
062/756-820
Email: usluznicentar@sid.rs

 

СЛУЖБА ЗА МАТИЧАРСКЕ ПОСЛОВЕ
Контакт телефон: 062/755-063,
Email: ls.gradjana@sid.rs
maticar@sid.rs

Матичар за матично подручје Шид
Контакт телефон: 022-712-801
069-756-827
069-756-841
Email: maticarsid@.rs

Матичар за матично подручје Адашевци
Контакт телефон: 069/756-846
Email: maticaradasevci@sid.rs

Матичар за матично подручје Вашица
Контакт телефон: 064/85-77-378
Email: maticarvasica@sid.rs

Матичар за матично подручје Вишњићево
Контакт телефон: 069/756-844
Email: maticarvisnjicevo@sid.rs

Mатичар за матично подручје Ердевик
Контакт телефон: 069/756-842
069/756-650
Email: maticarerdevik@sid.rs

Матичар за матично подручје Кукујевци,
Контакт телефон: 069/756-836
Email: maticarkukujevci@sid.rs

Матичар за матично подручје Моровић
Контакт телефон: 069/756-851
Email: maticarmorovic@sid.rs

Матичар за матично подручје Сот
Контакт телефон:069/756-847
Email: maticarsot@sid.rs

 

 

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Наташа Ралић, Шеф службе за матичарске послове и извршилац за лична стања грађана
Контакт телефон: 064 87 95 055
Мејл адреса: ls.gradjana@sid.rs

 

СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Контакт телефон: 062/755-867

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ПРАВНА ЛИЦА,
Контакт телефон: 062/756-815
Еmail: privredasid@sid.rs

 

БИРАЧКИ СПИСАК
Контакт телефон: 022/714-120
Еmail : birackispisak@sid.rs

 

ПИСАРНИЦА
Контакт телефон: 712-122 локал 123

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Руководилац: Наташа Нонковић, дипл.правник
Контакт телефон:022/714-120
Еmail: drustvenedelatnosti@sid.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

У оквиру Одељења за друштвене делатности грађани могу остварити сва права која им припадају у погледу борачко-инвалидске заштите, здравствене и социјалне заштите, права на родитељски додатак, остваривање права на енергетски угроженог купца,остваривање права о одређивању категорија инвалида ослобођених обавезе плаћања накнаде за паркирање, остваривање права на дечији додатак, породиљско одсуство, као и у погледу остваривања свих права које деци, ученицима и студентима припадају и која им се обезбеђују из средстава ресорних Министарства, покрајинских органа, као и из буџетских средстава органа Општине.

У оквиру одељења ради и административно лице Комисије за процену потреба за пружање додатне образовне и здравствене или социјалне подршке детету - ученику (Интерресорна комисија).

 

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
Весна Божић
Канцеларија бр.6 Дом Здравља
Контакт телефон: 022/2-100-030

 

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА,ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИ ПОСЛОВИ
Контакт телефон: 022/714-120, локал 119
Еmail: borackazastita@sid.rs

 

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК, ДЕЧИЈИ ДОДАТАК, ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО, МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ДЕЦИ, УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА,СПОРТ И КУЛТУРА
Контакт телефон:022/715-492
062/758-529,
Еmail: porodiljevlasnice@opstinasid.org
opstina.sid@mts.rs

 

ИНТЕРЕСОРНА КОМИСИЈА
Koнтакт телефон: 022/714-120, локал 119
-

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Руководилац:Јадранка Недић, дипл. економиста
Контакт телефон: 022/714-062
062/755-845
Еmail: budzetsid@opstinasid.org,
glavnaknjiga@opstinasid.org
finansije@sid.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

У оквиру Одељења за финансије врше се сви материјално-финансијски послови везани за несметано функционисање и рад Општине, а нарочито израда одлуке о буџету општине, израда завршног рачуна, контрола и праћење ликвидности буџета општине у погледу плаћања свих доспелих обавеза директних и индиректних корисника буџетских средства из буџета Општине и то свих установа културе на територији општине, предшколске установе, као и свих основних и средњих школа на територији општине.

У оквиру Одељења врше се сви финансијско-рачуноводствени послови за потребе несметаног рада месних заједница на територији општине Шид.

У оквиру одељења постоји и служба-Канцеларија за пољопривреду у оквиру које грађани могу добити све информације у вези пројеката и програма из области пољопривреде, програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине и годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта,као и све информације везане за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини и остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде, као и све информације везане за Комасације земљишта на територији општине.

У овом одељењу се врше сви послови и спроводе све врсте јавних набавки за потребе органа Општине те грађани могу остварити потпун увид у све јавне набавке и добити информације о свим јавним набавкама које су у плану за текућу годину.

 

СЛУЖБА-КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Контакт телефон:022/710-230
Еmail: poljoprivreda@sid.rs

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Контакт телефон:060/715-0103
Еmail: javnenabavkeousid@gmail.com,
javnenabavke@sid.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

 

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА – 022/714-508

У оквиру одељења за локалну пореску администрацију обављају се сви послови везани за утврђивањe, наплату и контролу свих локалних јавних прихода, те у овом одељењу, како грађани , као физичка лица, тако и предузетници и правна лица могу да остваре сва права, као и да испуне све обавезе на које су законом обавезани као порески обвезници, нарочито у погледу правилног утврђивања и обрачуна пореза на имовину које чини грађевинско, шумско, пољопривредно земљиште, кућа за становање, стан, пословни објекат, гаража и помоћни објекти, као и утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине, као и да укажу на све промене које утичу на правилно утврђивање предметних обавеза. У оквиру одељења се утврђују и све комуналне таксе-такса за истицање фирме на пословном простору.

Грађани могу да, на свој захтев, у издвојеном шалтеру овог одељења у шалтер сали-Услужног центра, добију стручну помоћ и да на брз и једноставан начин добију све информације о висини доспелог, а неплаћеног дуга, као и сва појашњења и инструкције, како да на правилан начин попуне пореске пријаве, уплатнице и сва друга акта која су од значаја за заштиту њихових права и обавезе одложе.

У оквиру овог одељења врши се канцеларијска и теренска пореска контрола утврђених локалних јавних прихода, а уколико околности налажу покрећу се механизми за принудну наплату доспелих пореских обавеза, накнада и такси.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац: Игор Михајловић, дипл. инжењер саобраћаја
Контакт телефон:022/712-122,
062/755-880
Еmail: inspekcija@sid.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

У оквиру Oдељења за инспекцијске послове врше се сви поверени послови ресорних Министарстава у спровођењу позитивних Закона, као и изворни послови у области комуналних делатности, утврђених законским одредбама и одлукама Скупштине општине Шид. У оквиру одељења, као самостални извршиоци егзистирају: комунални инспектор, грађевински инспектор, саобраћајни инспектор и инспектор заштите животне средине и просветни инспектор.

Грађани могу да сваку уочену неправилност и незаконитост у поступању било ког извршиоца, а која је из надлежности Одељења пријаве надлежном инспектору ради даљег поступања инспектора и предузимања мера, и уколико за то постоји законски основ и процесиурања изршиоца штетне радње, путем подношења прекршајних и кривичних поступака пред надлежним судом.

Комунални инспектор-врши инспекцијски надзор над применом закона и општинских одлука којима је уређена комунална делатност, а посебно врши: контролу одржавања комуналног реда - одржавања чистоће, одвођења отпадних и атмосферских вода, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, паркирања на јавним површинама, постављања привремених монтажних објеката; контролу радног времена у угоститељским и трговинским објектима; одржавања комуналних и јавних објеката; контролу рада пијаца и вашара; - инспекцијски надзор над одржавањем паркова, зелених и других јавних површина; - контролу држања домаћих животиња и надзор у складу са законом којим се уређује област одржавања стамбених зграда;

Грађевински инспектор - врши инспекцијски надзор из области грађевинарства, а нарочито врши вођење поступака и доношење решења о рушењу и уклањању објеката у поступку инспекцијског надзора.

Саобраћајни инспектор - врши инспекцијски надзор над извршавањем прописа из области саобраћаја и јавних путева.

Инспектор заштите животне средине врши инспекцијски надзор у области заштите и унапређења животне средине и врши праћење стања животне средине у складу са законом и општинским одлукама.

Просветни инспектор - врши инспекцијски надзор над извршавањем прописа у области образовања и просвете

Годишњи планови инспекцијских надзора

Годишњи извештаји о раду

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
Контакт телефон: 022/2717-278
062/755-878

Комунални инспектор контролне листе

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Контакт телефон:022/2717-276
064/8577-351

Грађевински инспектор контролне листе

САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР
Контакт телефон: 022/2717-276
062/755-880

Саобраћајни инспектор контролне листе

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Koнтакт телефон:062/755-877

Инспектор за заштиту животне средине контролне листе

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР
Контакт телефон: 064/85-77-391
Email: prosveta@sid.rs

Просветни инспектор контролне листе

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац: Бранислав Чубрило,дипл.правник
Контакт телефон: 022/714-048
Email: urbanizam@sid.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

У оквиру Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско-правне послове, врши се низ комплексних и међусобно повезаних послова, из којих разлога у оквиру одељења постоје посебне Службе и Одсеци,како би се на ефикасан и сврсисходан начин извршавали сви послови из делокруга рада одељења и то : Служба за урбанизам, обједињену процеудру, заштиту животне средине и планове, Служба за евиденцију и управљање општинском имовином, Одсек за инфраструктуру и Одсек-Канцеларија за локални економски развој.

Грађани у овом одељењу могу добити стручну помоћ и информације и остварити своја права у погледу озакоњења нелегално саграђених објеката,обједињене процедуре, просторног плана општине и урбанистичких планова, свих послова инфрастурктурне природе, а нарочито одржавање улица и путева, свих поступака везаних за непокретности који се налазе у јавној својини општине Шид, и условима за откуп, давања у закуп истих и сл. У оквиру овог одељења грађани могу остварити увид у све програме и пројекте који су од значаја за локални економски развој општине и све друге привредне активности општине.

 

СЛУЖБА ЗА УРБАНИЗАМ, ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПЛАНОВЕ спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, пријаву радова, издавање употребне дозволе, за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, - издаје информације о локацији; - издаје одобрења за извођење радова и потврде у складу са Законом; издаје одобрења за постављање привремених монтажних објеката; - издаје одобрења за изградњу и употребу објеката у поступку легализације објеката; издаје решења о уклањању објеката.

ОДСЕК ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ -врши послове из области комуналне делатности, и то: уређење, развој и обављање комуналних делатности, води рачуна о реализацији грађевинских и комуналних пројеката и комуналне инфраструктуре, и јавне расвете за потребе општине Шид; - обавља послове везане за одржавање улица и локалних путева и послове везане за одржавање саобраћајних површина у зимским условима.

СЛУЖБА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ И УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКОМ ИМОВИНОМ врши послове у области имовинско-правних односа, грађевинског земљишта, и то: спровођење поступака отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине; конверзију права коришћења у право својине на грађевинском земљишту; утврђивање земљишта за редовну употребу објеката и формирање грађевинске парцеле; одбраду захтева за давање сагласности за израду пројеката парцелације и препарелације; установљавање права службености, као и других права на грађевинском земљишту; - спроводи поступак експропријације, комасације, административног преноса, права коришћења на непокретностима, послове декспропријације и врши послове за потребе комисије за враћање земљишта; - спроводи поступак уписа права јавне својине општине у евиденцију непокретности и правима на њима (попис и упис имовине), и вођење евиденције о непокретностима у јавној својини општине ; - спроводи поступак доделе пословног и другог простора у својини општине Шид у закуп и на коришћење; - доноси решења о конверзији права коришћења у право својине; - доноси решење о потврђивању посебних делова зграда; - води поступак о одређивању назива улица и тргова.

ОДСЕК-КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ врши праћење доступности фондова страних донатора, мониторинг пројектних активности општине, припрема извештаја о реализацији међународних пројеката општине; - праћење расписивања конкурса везаних за доделу средстава од стране републичких и покрајинских органа и фондова везаних за развој привреде и локалне самоуправе; - припрема пројектне документације за учествовање на конкурсима и сарађује са јавним предузећима и установама у циљу заједничког учествовања на истим; - учествовање у разговорима са страним и домаћим субјектима заинтересованим за улагање у развој општине; - планирање, развој и организација програма и пројеката међународне сарадње;координирање израде пројектних предлога и развијање циља, очекиваних резултата, утицаја и других питања везаних за пројектни предлог; - редовно ажурирање Информатора о раду општине

 

СЛУЖБА ЗА УРБАНИЗАМ, ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПЛАНОВЕ
Контакт телефон: 022/714-048

 

СЛУЖБА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ И УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКОМ ИМОВИНОМ
Контакт телефон: 022/714-048

 

ОДСЕК ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
Контакт телефон: 022/714-048
060/715-0107
Email: odsekzainfrastruktura@sid.rs

ОДСЕК-КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Контакт телефон: 022/719-142
062/756-826
Е-пошта: lokalnirazvoj@sid.rs

 

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА
Контакт телефон: 022/714-048
Е-пошта: admin.edozvola@sid.rs

Таксе обједињена процедура

Обједињена процедура Општина Шид

ЦЕОП Претрага објава

ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА
Контакт телефон: 022/714-048

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ И ПРАВНО СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац:Бранислав Нонковић, дипл. правник
Контакт телефон: 022/712-002 
                                  062/755-745
Email: sekretarso@sid.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ И ПРАВНО СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

У оквиру Одељења за скупштинске и правно стручне послове обављају се сви правни и други стручни, организациони и административно-технички послови за потребе Скупштине општине, одборничких група, одборника, Председника општине, Општинског већа и свих сталних и повремених радних тела.

Одељење прати све релевантне прописе за које је надлежна локална самоуправа и обавља послове прикупљања свих података и документације неопходних за одржавање седница Скупштине општине и Општинског већа и по потреби обавља друге стручне послове ради омогућавања несметаног рада општинских органа, те врши послове припреме за објављивање издања Службеног листа општине Шид као и све друге послове у складу са законом, Статутом општине и општим актима.

У оквиру одељења врше се стручни и административни послови у вези са захтевима из области доступности информација од јавног значаја.

Одељење врши административне и стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана, правних лица и других субјеката упућене председнику општине, Скупштини општине и Општинском већу.

ПОСЕБНЕ СЛУЖБЕ

СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Контакт телефон:
Email:budzetskainspekcija@sid.rs

СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

У Општини Шид, као јединствена стручна служба егзистира Служба буџетске инспекције која врши послове буџетске инспекције на директним и индиректним корисницима средстава буџета локалне власти у складу са Законом о буџетском систему, односно контролише примену Закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава за чију контролу је надлежан, и то : Туристичке организације Шид, Установе за спортску културу и физичку рекреацију „Партизан“ Шид, Културно образовног центра Шид, Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид, Галерије слика „Сава Шумановић“ Шид, МНУ“Илијанум“ Шид, Народне библиотеке „Симеон Пишчевић“ Шид, као и свих школа основног и средњег образовања на територији општине.

 

 

СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Контакт телефон: 064/8577-394
Еmail: internarevizija@sid.rs

СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

У Општини Шид, као јединствена стручна служба егзистира Служба интерне ревизије која обавља послове интерне ревизије у складу са стратешким и годишњим планом на директним и индиректним корисницима средстава буџета локалне власти у складу са међународним стандардима, врши усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима, поузданост и потпуност финансијских и других информација, ефикасност, ефективност и економичност пословања, заштиту имовине и информација; даје препоруке за побољшање активности, отклањање недостатака и унапређења рада надзираног субјекта, сарађује са Централном јединицом за хармонизацију интерне контроле и ревизије Министарства финансија и Државном ревизорском институцијом и доставља им тражене информације.

 

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ
Контакт телефон: 069/756-850
Еmail: besplatnapravnapomoc@sid.rs