Општинско веће

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и до седам чланова Општинског већа. Чланови Општинског већа:

 1. Катарина Митровић – на сталном раду
 2. Јелена Малић
 3. Милена Петко
 4. Далибор Старовлас – на сталном раду
 5. Милош Милошевић
 6. Горан Ковачевић
 7. Цвјетко Ракић

 

Надлежности Општинског већа:

 • предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 • доноси Одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је Општина оснивач;
 • подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне Покрајине;
 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • информише јавност о свом раду;
 • доноси Пословник о раду на предлог председника Општине;
 • врши друге послове које утврди Скупштина општине;
 • одлучује о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација;
 • врши и друге послове у складу са законом.
Катарина Митровић

Катарина Митровић

Члан Општинског већа

Рођена 1. јула 1995. године.

Средњу  школу, смер електротехничар рачунара за компјутерско конструисање завршила у Шиду.

Високо образовање стекла на Пословном и правном факултету Универзитета „УНИОН – Никола Тесла“ у Београду, са академским звањем дипломирани менаџер.

У периоду од 2015. до 2019. године обављала дужности председника Месне заједнице.

У периоду од априла 2019. године запослена у Општинској управи Шид.

 1. августа 2020. године изабрана за члана Општинског већа.

Активна у друштвено – политичком животу и у удружењима.

 

 

Далибор Старовлас

Далибор Старовлас

Члан Општинског већа

Рођен  10.10.1973. године у Осијеку.

Средње образовање смер грађевински техничар, стекао у Осијеку.

У периоду од 1999. до 2012. године радио у услужним делатностима.

У периоду од 2016. до августа 2020. године обављао функцију члана Општинског већа за пољопривреду.

 1. августа 2020. године поново изабран за члана Општинског већа.

Ожењен, отац ћерке Маје и сина Давида.

 

 

Милена Петко

Милена Петко

Члан Општинског већа

Рођена 14.06.1961. године у Шиду.

Средњошколско образовање стекла у Шиду.

Звање дипломираног инжењера шумарства стекла на Шумарском факултету Универзитета у Загребу.

Запослена у Јавном комуналном предузећу „Стандард“ Шид.

У периоду од 2016. до августа 2020. године обављала функцију члана Општинског већа за екологију.

 1. августа 2020. године поново изабрана за члана Општинског већа.

Удата, мајка сина Стевана.

 

 

Милош Милошевић

Милош Милошевић

Члан Општинског већа

Рођен 17.07.1992. године у Сремској Митровици, живи у Шиду.

Средњу економску школу завршио у Гимназији „Сава Шумановић“ у Шиду.

 1. године дипломирао на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду, а потом мастер студије завршио 2016. године на матичном факултету.

Запослен у Гимназији „Сава Шумановић“ у Шиду као професор физичког васпитања.

Тренер рукометних селекција млађих категорија при Рукометном савезу Војводине и један од оснивача школице спорта „Сунце 2016“.

У периоду од 2018. до августа 2020. године обављао функцију члана Општинског већа за омладину и спорт.

 1. августа 2020. године поново изабран за члана Општинског већа.

 

 

Јелена Малић

Јелена Малић

Члан Општинског већа

Рођена 27.06.1999. године у Сремској Митровици.

Средњу техничку школу завршила у Шиду, а потом се усавршавала у области новинарства, етномузикологије и фолкорног стваралаштва.

Новинарским радом бавила се у више медијских кућа.

Учествовала у оснивању и раду дечијих фолкорних група, добитница Вишњићеве награде за допринос и неговање културе у шидској општини.

 1. августа 2020. године изабрана за члана Општинског већа.

 

 

Горан Ковачевић

Горан Ковачевић

Члан Општинског већа

Рођен  31.10.1979. године у Сремској Митровици.

Средњу економску школу завршио у Сремској Митровци и стекао звање економски техничар.

Од 2002. године запослен у Јавном предузећу „Путеви Србије“.

Потпредседник ОФС Шид и члан ИО ПФС Срема.

У претходном сазиву био одборник у Скупштини општини Шид.

 1. августа 2020. године изабран за члана Општинског већа.

Ожењен, отац ћерке Александре и сина Вука.

 

 

Цвјетко Ракић

Цвјетко Ракић

Члан Општинског већа

Рођен  21.02.1961. године у Козлуку.

 1. године Средњу војну школу завршава у Сарајеву.

Од 1979. године био активан у војној служби у Тузли, Белом Манастиру и Бијељини.

У периоду од 2012. до 2015. године обављао функцију помоћника председника општине.

У периоду од 2016. до августа 2020. године обављао функцију члана Општинског већа за социјална питања.

 1. августа 2020. године поново изабран за члана Општинског већа.

Ожењен, отац ћерке Иване и сина Михајла.