Јавне набавке

Правилник о поступку јавне набавке Општине Шид

Правилником о поступку јавне набавке Општине Шид (у даљем тексту: Правилник) се уређује поступак јавне набавке општине Шид, а нарочито начин и поступак планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењена вредност, начин испитивања и истраживања тржишта), начин обављања послова јавних набавки, одговорност за планирање и обављање послова јавних набавки, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној
набавци и друго.

Правилником се уређује и поступак, рокови израде и доношења плана набавки и измена плана набавки, извршење плана набавки, надзор над извршењем, извештавање, овлашћења и одговорност органа и организационих јединица Општинске управе општине Шид, односно лица која учествују у планирању, као и друга питања од значаја за поступак планирања.

Правилником се уређује и поступак набавке добара, услуга или радова на које се не примењују одредбе Закона.
Одредбе овог Правилника се примењују и обавезне су за сва лица која обављају послове јавних набавки општине Шид (у даљем тексту: наручиоц)

Правилник ЈН