Izaberite stranicu

Планска документација

Планови детаљне и генералне регулације

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ "ГИБАРАЦ" СА ПРИСТУПНОМ САОБРАЋАЈНИЦОМ У КО ГИБАРАЦ И ТРАСОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА СА ПРИКЉУЧКОМ НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИБНУ МРЕЖУ И ТС У КО ШИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА - ВАШАРИШТЕ

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ЕЛАБОРАТ - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ У КО БАЧИНЦИ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ "БАЧИНЦИ"

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ-ШИД

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ- АДАШЕВЦИ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 12.01.2023

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕОНИЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА БРОЈ 18, НЕШТИН - ЕРДЕВИК

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 17.11.2021

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ К.О. ВИШЊИЋЕВО

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦРПНА СТАНИЦА „МОХАРАЧ“ КО ЕРДЕВИК И КО БИНГУЛА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 8 У КО АДАШЕВЦИ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА КУЗМИН – СРЕМСКА РАЧА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНЕ ШИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 02.09.2019

ПЛАН ГЕНЕРАЛАНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ШИД"

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "БАТРОВЦИ" НА АУТО-ПУТУ Е-70

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 17 а - НАСЕЉЕ "ИСТОК 2" У КО ШИД

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО НАСЕЉА ШИД У К.О. ШИД, К.О. БЕРКАСОВО и К.О. ВАШИЦА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 90а У ШИДУ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКСРНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА II A РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+493,00 ДРЖАВНОГ ПУТА II A РЕДА БР.121 У КО АДАШЕВЦИ

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА АДАШЕВЦИ

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЕРДЕВИК

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КУКУЈЕВЦИ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКОГ КОМПЛЕКСА “BIG BULL FOODS” У К.О. БАЧИНЦИ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОГИСТИЧКОГ ЦЕНТРА У К.О. ВАШИЦА

Потврђени урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ - ВАШАРИШТЕ

УРБAНИСTИЧКИ ПРOJEКAT- AГРOИНДУСTРИJСКИ КOMПЛEКС, СРEM ШИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИНАРИЈЕ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 3060 КО ЕРДЕВИК - ОПШТИНА ШИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ПОДНОГ СКЛАДИШТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ
СА КОЛСКОМ ВАГОМ на кат. парц. број 5783, КО Шид

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА АГРОИНДУСТРИЈСКОГ КОМПЛЕКСА СРЕМ ШИД НА КАТ.ПАРЦ.БР. 28 И 29 К.О. ШИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИНАРИЈЕ, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ: 2664/2 У К.О. ЕРДЕВИК

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ И ЕТНО-ТУРИСТИЧККОГ КОМПЛЕКСА ВИНАРИЈЕ СА ДЕГУСТАЦИЈОМ ВИНА ОД АУТОХТОНИХ СОРТИ ВИНОВЕ ЛОЗЕ СРЕМА, СА ПРАТЕЋИМ УГОСТИТЕЉСКИМ И WELLNESS-SPA САДРЖАЈИМА, НА КАТ. ПАР. БРОЈ: 1537, 1538, 1539, 1562, И ДЕЛОВИМА К.П. БРОЈ: 1536, 1540 И 1541, ПОТЕС БЕНА, К.О.БАЧИНЦИ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА ПЛАНИРАНОГ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 3350 КО БЕРКАСОВО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЛИТЕТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (По+П+Пк) на кат.парц.бр. 4338 К.О. КУКУЈЕВЦИ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КАО УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДA ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА-ПРОИЗВОДЊА СЕЛОТЕИП ТРАКА У ШИДУ, НА ЛОКАЦИЈИ ПОТЕС ГРАД, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1112/7 К.О. ШИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОГИСТИЧКОГ ЦЕНТРА ABROYAL У ВАШИЦИ НА КАТ.ПАРЦ.БР. 1424/2, 1424/4, 1426/1 И 1426/2 У К.О. ВАШИЦА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА СА СОЛАРНОМ ЕЛЕКТРАНОМ на кат.парц.бр. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 и 1616 К.О. ГИБАРАЦ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „ШИД“ , ОПШТИНА ШИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу пољопривредног објекта за производњу и чување вина – винарија у ЕРДЕВИКУ на кат.парц.бр. 3314, 3317 и 3318 К.О. ЕРДЕВИК (ВИНАРИЈА ТРИВАНОВИЋ)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за архитектонско-урбанистичку разраду локације за
изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кп. број 4136/7, 4136/2, 4136/21, 4136/14, 4136/6, 4136/15 и 4136/16 КО Шид

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ на катастарским парцелама 5083/1, 5083/2, 5083/3, 5084/1, 5084/2 И 5084/3 К.О. ШИД ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ БИОГАСНЕ ЕЛЕКТРАНЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 4469 КО КУКУЈЕВЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ БИОГАСНОГ ПОСТРОЈЕЊА „АТФС“ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СНАГЕ 999кW

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 4334, КО КУКУЈЕВЦИ, ОПШТИНА ШИД, ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ХЛАДЊАЧЕ ЗА ВОЋЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ АЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИНАРИЈЕ, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ број: 2664/2 у к.о.Ердевик

УРБАНИСТИЧИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА ПЛАНИРАНОГ ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ – СУПЕРМАРКЕТ У ШИДУ на кат.парц. број 1266 у КО Шид

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ Као урбанистичко – архитектонска разрада за изградњу производно-складишног објекта хладњаче у Шиду, на локацији Гибарачки пут бб, на кат. Парцели бр. 8046/1 у к.о. Шид

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА "ЕЛИТ СРЕМ" доо.Бачинци, са објектима: ХЛАДЊАЧЕ – у I. Фази реализације, и производног објекта за прераду меса – у II. фази реализације

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу објекта Карпатске етно куће на кат. парцели број 45 КО Привина Глава, у Бикић Долу у улици Планинска бб.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу пословног објекта Националне службе за запошљавање филијале Сремска Митровица ОЈ Шид на катастарској парцели бр. 1502/1 К.О. Шид у улици Цара Душана број 28 у Шиду

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „БАТРОВЦИ“ НА АУТОПУТУ Е-70, ОПШТИНА ШИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КАБЛОВСКОГ ВОДА УЗ ТРАСУ ДРЖАВНОГ ПУТА IА РЕДА бр. А3 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 4053/1; K.O. Адашевци

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1264 У К.О. ШИД (МОШИЋ)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА ПЛАНИРАНОГ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 1986/1 КО ГИБАРАЦ (ПАН-ЛИНЕ ГИБАРАЦ)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2868 У К.О. ШИД (ТП ЛИПА)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА ВИНАРИЈЕ У ЕРДЕВИКУ на кат.парц.бр. 3814 у К.О. Ердевик (МцЦУЛЛОЦХ ВИНАРИЈА)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА ПЛАНИРАНОГ ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ СА ЈЕДНОМ СТАМБЕНОМ ЈЕДИНИЦОМ на кат.парц.бр. 1400 И 1401 у К.О. Адашевци (ВИЛИЋ ТРАНСПОРТ)

Планска и пројектна документација на јавном увиду

ЕЛАБОРАТ ЗА ЈАВНИ РАНИ УВИД ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ "БАЧИНЦИ" СА ПРИКЉУЧКОМ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ СА ПРИСТУПНОМ САОБРАЋАЈНИЦОМ У КО БАЧИНЦИ

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - ШИД - ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ, ДЕОНИЦЕ СТАРА ПАЗОВА - ГОЛУБИНЦИ - ШИД И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ИНЂИЈА - ГОЛУБИНЦИ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА ПРОИЗВОДНО ЛОГИСТИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ У РАДНОЈ ЗОНИ БРOJ 8 у КО АДАШЕВЦИ на кат.парц.бр. 3340/13 КО Адашевци

Образац за примедбе и сугестије

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА ПЛАНИРАНОГ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА КАТ. ПАРЦ. БР. 1986/1 И 1986/2 КО ГИБАРАЦ

Образац за примедбе и сугестије

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ЕЛАБОРАТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ СА ПРИСТУПНОМ САОБРАЋАЈНИЦОМ У КО АДАШЕВЦИ

Образац за примедбе и сугестије

ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „АДАШЕВЦИ“ СА ПРИКЉУЧКОМ НА ЕЛЕЛКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ И ПРИСТУПНОМ САОБРАЋАЈНИЦОМ У КО АДАШЕВЦИ

Образац за примедбе и сугестије

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА

Образац за примедбе и сугестије