Izaberite stranicu

Планска документација

Просторни план општине
Планови детаљне и генералне регулације

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦРПНА СТАНИЦА „МОХАРАЧ“ КО ЕРДЕВИК И КО БИНГУЛА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 8 У КО АДАШЕВЦИ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА КУЗМИН – СРЕМСКА РАЧА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНЕ ШИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА

ПЛАН ГЕНЕРАЛАНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ШИД"

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 17 а - НАСЕЉЕ "ИСТОК 2" У КО ШИД

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО НАСЕЉА ШИД У К.О. ШИД, К.О. БЕРКАСОВО и К.О. ВАШИЦА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 90а У ШИДУ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКСРНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА II A РЕДА БР. 121 И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ БОЧНОЈ НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ МОРОВИЋ ДРЖАВНОГ ПУТА А3 (АУТОПУТ Е-70) НА КМ 21+493,00 ДРЖАВНОГ ПУТА II A РЕДА БР.121 У КО АДАШЕВЦИ

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА АДАШЕВЦИ

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЕРДЕВИК

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КУКУЈЕВЦИ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКОГ КОМПЛЕКСА “BIG BULL FOODS” У К.О. БАЧИНЦИ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОГИСТИЧКОГ ЦЕНТРА У К.О. ВАШИЦА (НАЦРТ)

Потврђени урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „ШИД“ , ОПШТИНА ШИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу пољопривредног објекта за производњу и чување вина – винарија у ЕРДЕВИКУ на кат.парц.бр. 3314, 3317 и 3318 К.О. ЕРДЕВИК (ВИНАРИЈА ТРИВАНОВИЋ)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за архитектонско-урбанистичку разраду локације за
изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кп. број 4136/7, 4136/2, 4136/21, 4136/14, 4136/6, 4136/15 и 4136/16 КО Шид

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ на катастарским парцелама 5083/1, 5083/2, 5083/3, 5084/1, 5084/2 И 5084/3 К.О. ШИД ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ БИОГАСНЕ ЕЛЕКТРАНЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 4469 КО КУКУЈЕВЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ БИОГАСНОГ ПОСТРОЈЕЊА „АТФС“ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СНАГЕ 999кW

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 4334, КО КУКУЈЕВЦИ, ОПШТИНА ШИД, ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ХЛАДЊАЧЕ ЗА ВОЋЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ АЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИНАРИЈЕ, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ број: 2664/2 у к.о.Ердевик

УРБАНИСТИЧИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА ПЛАНИРАНОГ ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ – СУПЕРМАРКЕТ У ШИДУ на кат.парц. број 1266 у КО Шид

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ Као урбанистичко – архитектонска разрада за изградњу производно-складишног објекта хладњаче у Шиду, на локацији Гибарачки пут бб, на кат. Парцели бр. 8046/1 у к.о. Шид

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА "ЕЛИТ СРЕМ" доо.Бачинци, са објектима: ХЛАДЊАЧЕ – у I. Фази реализације, и производног објекта за прераду меса – у II. фази реализације

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу објекта Карпатске етно куће на кат. парцели број 45 КО Привина Глава, у Бикић Долу у улици Планинска бб.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу пословног објекта Националне службе за запошљавање филијале Сремска Митровица ОЈ Шид на катастарској парцели бр. 1502/1 К.О. Шид у улици Цара Душана број 28 у Шиду

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „БАТРОВЦИ“ НА АУТОПУТУ Е-70, ОПШТИНА ШИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КАБЛОВСКОГ ВОДА УЗ ТРАСУ ДРЖАВНОГ ПУТА IА РЕДА бр. А3 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ бр. 4053/1; K.O. Адашевци

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1264 У К.О. ШИД (МОШИЋ)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА ПЛАНИРАНОГ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 1986/1 КО ГИБАРАЦ (ПАН-ЛИНЕ ГИБАРАЦ)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2868 У К.О. ШИД (ТП ЛИПА)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА ВИНАРИЈЕ У ЕРДЕВИКУ на кат.парц.бр. 3814 у К.О. Ердевик (МцЦУЛЛОЦХ ВИНАРИЈА)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА ПЛАНИРАНОГ ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ СА ЈЕДНОМ СТАМБЕНОМ ЈЕДИНИЦОМ на кат.парц.бр. 1400 И 1401 у К.О. Адашевци (ВИЛИЋ ТРАНСПОРТ)