Izaberite stranicu

Повереништво за избегла лица и миграције општине Шид

Повереништво за избегла лица и миграције

Повереништво за избегла лица и миграције општине Шид обавља послове сагласно Закону о избеглицама и Уредби о збрињавању избеглица, као основним прописима, који регулишу материју права и интереса избеглица и интерно расељених лица.

У поступку се примењује Закон о општем управном поступку по службеној дужности ( чл. 9, 103 и 207) решавајући по захтевима странака, који се примењује од 08.06.2016. године.

Послови повереништва за избеглице врше се по смерницама Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије по решењу бр. 9-304 од 04.05.2004.године, који је надлежан за решавање у првостепеном управном поступку, а захтеви се подносе преко Повереника за избеглице општине Шид, и то:

 

1. За регистрацију и издавање легитимације расељеног лица потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта за пунолетне,
 • извод из Матичне књиге рођених и лична карта једног родитеља, за малолетне,
 • пријава боравишта,
 • изјава о смештају оверенa код јавног бележника, односно уколико странка поседује непокретност и у њој борави приложити доказ о власништву,
 • две фотографије (25х32 цм) за старије од шеснаест година.

 

2. За издавање дупликата легитимације расељеног лица потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта за пунолетне,
 • извод из Матичне књиге рођених и лична карта једног родитеља, за малолетне,
 • пријава боравишта,
 • потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације расељеног лица, односно признаница Службеног гласника РС о оглашавању неважећом исте,
 • две фотографије (25х32цм) за старије од шеснаест година.

 

3. За промену у самој легитимацији расељеног лица потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта за пунолетне,
 • извод из Матичне књиге рођених и лична карта једног родитеља,  за малолетне
 • пријава боравишта,
 • доказ везан за измену, не старији од шест месеци,
 • две фотографије (25х32цм) за старије од шеснаест година.

 

4. За новорођенчад потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • извод из Матичне књиге рођених,
 • пријава боравка,
 • личне карте и легитимације расељеног лица оба родитеља.

 

5. За укидање својства избеглог лица потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • решење о признатом својству избеглог-прогнаног лица,
 • избегличка-прогнаничка легитимација,
 • решење о прихвату у држављанство РС/ извод из истог/ уверење о држављанству РС.

 

6. За признавање својства избеглице малолетном детету потребно је:

 • потписан захтев родитеља,
 • нове избегличке легитимације на име родитеља,
 • извод из матичне књиге рођених за дете и
 • образац ЗБЕГ 2.

 

7. За накнадну регистрацију потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • стара избегличка-прогнаничка легитимација,
 • доказ о спречености одазивању обавезној регистрацији.

 

8. За исправку/измену/ решења о признавању својства избеглог лица и/или потврде о потврђивању својства избеглог лица потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • избегличка-прогнаничка легитимација,
 • решење о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или потврда о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица,
 • докази у вези са исправком/изменом (изводи из матичних књига).

 

9. За оверу решења комесаријата за избеглице са клаузулом правоснажности, потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • оригинал решење Комесаријата,
 • избегличка-прогнаничка легитимација.

 

10. За добијање сагласности за промену боравишта потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • доказ да поседује непокретност у општини где се пресељава, или изјава власника који га прима на смештај, оверена у општини доказ да је кућа-стан, у који га прима његово власништво (сагласност издаје поверник за избеглице на основу сагласности повереника из општине у коју се избегло лице пресељава ).

 

11. За добијање потврде да се лице налази/ не налази у бази, потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • лични документ (избегличка легитимација или лична карта).

 

12. За добијање потврде да је жалбени поступак у току ради регулисања здравствене заштите потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • решење о укидању статуса,
 • лични документ (избегличка-прогнаничка легитимација).

 

13. За накнаду погребних трошкова потребно је:

 • потписан захтев странке,
 • извод из матичне књиге умрлих,
 • избегличка-прогнаничка легитимација преминулог лица,
 • оригинал рачуни погребног предузећа,
 • легитимације подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства (избегличко-прогнаничке легитимације, лична карта и извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове породичног домаћинства),
 • доказ о незапослености од Националне службе запошљавања,
 • доказ о висини примања чланова породичног домаћинства.

Канцеларија општинског повереништва

Радно време:
понедељак-петак
од 07:00 до 14:30 часова

Карађорђева 2
Канцеларија повереништва бр.4

бр. телефона 022/719-142
060/712-907-0
E-mail: poverenistvo@sid.rs

Контакт општинског Повереника за избеглице и миграције

Небојша Илић

бр. телефона 022/712-544
062/758-549

E-mail: nebojsailic@opstinasid.org

радно време:
понедељак-петак
од 07:00 до 14:30 часова