Кабинет председника општине

Зоран Семеновић

Зоран Семеновић

Председник општине

Рођен 4. јануара 1974. године, живи у Шиду, ожењен, отац
четворо деце.
Средњу школу на Природно – математичком смеру завршио је у
Шиду.
Високо образовање стекао је на Пољопривредном факултету
Универзитета у Новом Саду и стекао звање дипломирани
инжењер агроекономије, а 2018. године стиче звање мастер
економиста.

Активно учествује у друштвено – политичком животу општине
Шид и Сремског округа.
Радио је на руководећим местима и то:
– У периоду од 2002. – 2004. године на месту руководиоца
организације биљне производње у ИМ „Срем“ Шид а.д.
– У периоду од 2004. – 2008. године заменик директора „Јавног
предузећа за стамбене услуге и грађевинско земљиште општине
Шид“
– У периоду од 2008. – 2016. године директор „Јавног предузећа за
стамбене услуге и грађевинско земљиште општине Шид“
На место заменика председника Општине Шид изабран је 16. маја
2016. године.
21. августа 2020. године изабран за председника Општине Шид.

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА

Зоран Семеновић – председник

Контакт подаци:

Адреса: Карађорђева 2

22240 Шид

тел: 022/712-544

електронска пошта: predsednik@sid.rs

 

Председник општине:

 • представља и заступа општину;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета
 • оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 • даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 • закључује уговор о прибављању и располагању превозних средстава и опреме мање и веће вредности за потребе органа и организација;
 • усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом или одлуком Скупштине општине;
 • информише јавност о свом раду;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • одлучује о прибављању и отуђењу опреме мање вредности за потребе органа и организација Општине у складу са критеријумима одређеним Законом о јавним набавкама;
 • одлучује о залагању покретних ствари;
 • закључује уговоре о давању у закуп, односно на коришћење комерцијалних непокретности;
 • врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.
Ђорђе Томић

Ђорђе Томић

Заменик председника општине

Рођен 11. јула 1979. године, живи у Шиду, ожењен , отац троје деце.
Студирао на Пословном и правном факултету Унион – Никола Тесла у
Београду.
Радио на руководећим радним местима и то:
у периоду 2012. – 2016. као помоћник председника општине
у периоду 2016. – 2020. члан Општинског већа општине Шид.
На место заменика председника општине Шид постављен је 21. августа 2020.

 

Небојша Илић

Небојша Илић

Помоћник председника за социјалну политику

Рођен  25. децембра 1960. године у Бијељини.

Средњу школу завршио у Бијељини.

Звање машинског инжењера стекао на Универзитету у Новом Саду.

Од 1986. године поседује лиценцу Инжењера заштите на раду.

Радио на руководећим местима, техничке и организационе структуре.

Од 2016. године обавља функцији помоћника председника општине за социјалну политику.

Тренутно обавља и послове Општинског повереника за избеглице и миграције.

Ожењен, отац двоје деце и деда четворо унучади.

 

 

Бранимирка Риђошић

Бранимирка Риђошић

Помоћник председника за економски развој

Рођена 18. октобра 1982. године.

Похађала  средњу Економску школу „9. мај“ у Сремској Митровици, а потом Факултет политичких наука у Београду и стекла звање дипломирани политиколог.

Након завршеног факултета, као стипендиста Општине, засновала  радни однос у Општинској управи општине Шид 2007. године, где је у периоду од 2016. до 2020. обављала дужност Шефа Одсека за локални економски развој.

Функцију помоћника председника општине за економски развој обавља од 11. септембра 2020. године.

Удата, мајка сина Михаила.