Izaberite stranicu

О општини Шид

Географски положај

Општина Шид налази се у Сремском округу, у југозападном делу Војводине и представља другу по величини општину на територији Срема, која се налази на падинама Фрушке Горе. На удаљености 9,6 километара, јужно од Шида, налази се модеран ауто-пут који повезује средњу и западну Европу са југоисточном Европом и Блиским истоком. Због свог географског положаја, на територији Шида постоји 7 граничних прелаза.

Клима

Општина Шид има умерено континенталну климу са локалним варијатетима. Просечна температура ваздуха је 10,7 степени Ц. Лета су топла и релативно дуга, температуре преко 30 степени трају у просеку 21 дан годишње а температуре преко 25 степени трају просечно 95 дана. Зиме су хладне и снежне са просечно 25 дана годишње испод 0 степени. Пролећа су кратка са повременим сменама кишних и сунчаних дана.

Најхладнији месеци су јануар и фебруар, а потом температура нагло расте да би се достигла максимална висина у јулу и августу, па по том опет нагло опада до децембра.

Апсолутни минимум од -30,5 степени на овом терену забележен је 24.01.1963. године, док је апсолутни максимум забележен 15.07.1952.године и 14.08.1957. и износио је 41 степен.

Период јављања падавина у облику снега је од новембра до априла и износи 20,5 дана. Број дана са снежним покривачем је просечно 23,5 дана.
Доминантни ветрови у овом делу осећају се из два супротна правца источног и западног. Веома је карактеристичан распоред ветрова у зимском периоду, где због пружања масива Фрушке горе, кошава добија најчешће источни правац, док је југоисточан веома мало заступљен. У пролећном периоду, долази до померања највише заступљених праваца, тј. знатно опада честина јављања источног ветра, а појачава се западни.

 

Средња годишња вредност влажности ваздуха у Шиду је 78%, у зимском периоду највећа 83%, у пролеће 12%, лети 75% и у јесен 82%

Рељеф и хидрографија

Општина Шид, као и друге општине у Војводини у чији састав улазе делови ниских војвођанских планина, има са природно-туристичког аспекта предност у односу на општине у којима је углавном заступљена монотона равница

 

У северне делове шидске општине залази западно крило Фрушке горе која својим препознатљивим пејзажом привлачи пажњу локалног становништва, али и заљубљеника у природу из других крајева. Предели обрасли прелепом шумом, планински извори, дивљач, као и православни манастири и фрушкогорска насеља сигурно представљају важне туристичке потенцијале.

Идући према нижим деловима општине преко лесне заравни, лесне терасе и алувијалних равни река, среће се знатно другачији пејзаж. Равница, спори речни токови, читава мрежа одводних канала, знатно већа насеља карактеристична за доњи Срем, обичаји становништва и др. Управо је ова супротност пејзажа на релативно малом простору оно што је посебно интересантно.

Главни водоток је река Сава. Она тече јужном границом Општине и чини административну границу између Србије и Хрватске. Уз сам ток налази се живописно и изоловано место Јамена. Дужина тока на територији Општине је 16,5 км, а ширина у овом делу је 200 – 400 м.

Најдужи водени ток у општини је река Босут, који тече југозападним делом општине, у дужини од 38 км. Река Босут има притоку Студву која се код Моровића улива у Босут.
На територији Општине Шид постоје три вештачка језера и то: „Сотско језеро“ у Соту и два језера у Ердевику „Брује“ и „Мохарач“.

Близина Фрушке Горе испресецане раседима је предиспозиција појаве термалних вода. Ово је ресурс који може користити вишенаменски – за топлификацију, изградњу бањскомедицинских центара, спорт и рекреацију и туризам. Једини регистровани термални извор на подручју Општине Шид је „Бања“ код Ердевика, чија је температура по А.Коху износила 35 степени Ц. Вода овог извора је јако минерализована, а за време Турака ту је била позната бања.

 

Саобраћај и комуникације

 

Значај развоја саобраћаја са становишта утицаја на развој економије и туризма је изузетно велик и не треба га посебно наглашавати. За развој одређене дестинације развој саобраћаја игра велику улогу а почива на четири основна стуба: саобраћајна мрежа, превозна средства, трошкови превоза и превозна услуга као део маркетинг миx-а туристичке понуде.

 

Свакако један од најзначајнијих путних праваца на територији Општине Шид је Коридор 10, односно Е-70 путни и железнички правац. Иако транзитни туризам није признат као грана туризма, ову предиспозицију не можемо занемарити и свакако се квалитетним маркетинг планом може искористи ова предност.

Становништво

Подаци Републичког завода за статистику потврђују да се демографска слика општине Шид не разликује много од демографске слике других општина у Републици Србији. Приметни су проблеми везани за просечну старост становништва, негативан природни прираштај и проблем незапослености.

Просечна старост становништва (у 2007.години) износи 41,14 година

Природни прираштај бележи негативан тренд. 2006.године је износио -7,35%, а за 2007.годину -8,2%

Запосленост становништва на територији општине Шид има тенденцију пада. Укупан број запослених на 1000 становника је у 2006.години износио 273,7 а у 2007.години 194.