Izaberite stranicu

O opštini Šid

Geografski položaj

Opština Šid nalazi se u Sremskom okrugu, u jugozapadnom delu Vojvodine i predstavlja drugu po veličini opštinu na teritoriji Srema, koja se nalazi na padinama Fruške Gore. Na udaljenosti 9,6 kilometara, južno od Šida, nalazi se moderan auto-put koji povezuje srednju i zapadnu Evropu sa jugoistočnom Evropom i Bliskim istokom. Zbog svog geografskog položaja, na teritoriji Šida postoji 7 graničnih prelaza.

Klima

Opština Šid ima umereno kontinentalnu klimu sa lokalnim varijatetima. Prosečna temperatura vazduha je 10,7 stepeni C. Leta su topla i relativno duga, temperature preko 30 stepeni traju u proseku 21 dan godišnje a temperature preko 25 stepeni traju prosečno 95 dana. Zime su hladne i snežne sa prosečno 25 dana godišnje ispod 0 stepeni. Proleća su kratka sa povremenim smenama kišnih i sunčanih dana.

Najhladniji meseci su januar i februar, a potom temperatura naglo raste da bi se dostigla maksimalna visina u julu i avgustu, pa po tom opet naglo opada do decembra.

Apsolutni minimum od -30,5 stepeni na ovom terenu zabeležen je 24.01.1963. godine, dok je apsolutni maksimum zabeležen 15.07.1952.godine i 14.08.1957. i iznosio je 41 stepen.

Period javljanja padavina u obliku snega je od novembra do aprila i iznosi 20,5 dana. Broj dana sa snežnim pokrivačem je prosečno 23,5 dana.
Dominantni vetrovi u ovom delu osećaju se iz dva suprotna pravca istočnog i zapadnog. Veoma je karakterističan raspored vetrova u zimskom periodu, gde zbog pružanja masiva Fruške gore, košava dobija najčešće istočni pravac, dok je jugoistočan veoma malo zastupljen. U prolećnom periodu, dolazi do pomeranja najviše zastupljenih pravaca, tj. znatno opada čestina javljanja istočnog vetra, a pojačava se zapadni.

 

Srednja godišnja vrednost vlažnosti vazduha u Šidu je 78%, u zimskom periodu najveća 83%, u proleće 12%, leti 75% i u jesen 82%

Reljef i hidrografija

Opština Šid, kao i druge opštine u Vojvodini u čiji sastav ulaze delovi niskih vojvođanskih planina, ima sa prirodno-turističkog aspekta prednost u odnosu na opštine u kojima je uglavnom zastupljena monotona ravnica

 

U severne delove šidske opštine zalazi zapadno krilo Fruške gore koja svojim prepoznatljivim pejzažom privlači pažnju lokalnog stanovništva, ali i zaljubljenika u prirodu iz drugih krajeva. Predeli obrasli prelepom šumom, planinski izvori, divljač, kao i pravoslavni manastiri i fruškogorska naselja sigurno predstavljaju važne turističke potencijale.

Idući prema nižim delovima opštine preko lesne zaravni, lesne terase i aluvijalnih ravni reka, sreće se znatno drugačiji pejzaž. Ravnica, spori rečni tokovi, čitava mreža odvodnih kanala, znatno veća naselja karakteristična za donji Srem, običaji stanovništva i dr. Upravo je ova suprotnost pejzaža na relativno malom prostoru ono što je posebno interesantno.

Glavni vodotok je reka Sava. Ona teče južnom granicom Opštine i čini administrativnu granicu između Srbije i Hrvatske. Uz sam tok nalazi se živopisno i izolovano mesto Jamena. Dužina toka na teritoriji Opštine je 16,5 km, a širina u ovom delu je 200 – 400 m.

Najduži vodeni tok u opštini je reka Bosut, koji teče jugozapadnim delom opštine, u dužini od 38 km. Reka Bosut ima pritoku Studvu koja se kod Morovića uliva u Bosut.
Na teritoriji Opštine Šid postoje tri veštačka jezera i to: „Sotsko jezero“ u Sotu i dva jezera u Erdeviku „Bruje“ i „Moharač“.

Blizina Fruške Gore ispresecane rasedima je predispozicija pojave termalnih voda. Ovo je resurs koji može koristiti višenamenski – za toplifikaciju, izgradnju banjskomedicinskih centara, sport i rekreaciju i turizam. Jedini registrovani termalni izvor na području Opštine Šid je „Banja“ kod Erdevika, čija je temperatura po A.Kohu iznosila 35 stepeni C. Voda ovog izvora je jako mineralizovana, a za vreme Turaka tu je bila poznata banja.

 

Saobraćaj i komunikacije

 

Značaj razvoja saobraćaja sa stanovišta uticaja na razvoj ekonomije i turizma je izuzetno velik i ne treba ga posebno naglašavati. Za razvoj određene destinacije razvoj saobraćaja igra veliku ulogu a počiva na četiri osnovna stuba: saobraćajna mreža, prevozna sredstva, troškovi prevoza i prevozna usluga kao deo marketing mix-a turističke ponude.

 

Svakako jedan od najznačajnijih putnih pravaca na teritoriji Opštine Šid je Koridor 10, odnosno E-70 putni i železnički pravac. Iako tranzitni turizam nije priznat kao grana turizma, ovu predispoziciju ne možemo zanemariti i svakako se kvalitetnim marketing planom može iskoristi ova prednost.

Stanovništvo

Podaci Republičkog zavoda za statistiku potvrđuju da se demografska slika opštine Šid ne razlikuje mnogo od demografske slike drugih opština u Republici Srbiji. Primetni su problemi vezani za prosečnu starost stanovništva, negativan prirodni priraštaj i problem nezaposlenosti.

Prosečna starost stanovništva (u 2007.godini) iznosi 41,14 godina

Prirodni priraštaj beleži negativan trend. 2006.godine je iznosio -7,35%, a za 2007.godinu -8,2%

Zaposlenost stanovništva na teritoriji opštine Šid ima tendenciju pada. Ukupan broj zaposlenih na 1000 stanovnika je u 2006.godini iznosio 273,7 a u 2007.godini 194.