Izaberite stranicu

Обрасци

Локална пореска администрација

ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Захтев за прекњижавање више/погрешно уплаћеног јавног прихода

Захтев за издавање пореског уверења за правна лица

Захтев за издавање пореског уверења за физичка лица

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретност обвезника који воде пословне књиге

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Шид

Одлука о стопи амортизације за коју се умањује вредност непокретнсти

Решење о утврђивању пресечних цена квадратног метра непокретности

Захтев за повраћај више/погрешно уплаћеног јавног прихода

Одлука о измени одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији Општине Шид

Одлука о комуналним таксaма

Пореска пријава за правна лица - ППИ 1

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине

Подприлог уз прилог 1

Прилог 1 уз образац ППИ 1

Прилог 2 уз образац ППИ 1

Достава обавештења-2018

Друштвене делатности

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОПУСТА У ПЛАЋАЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Захтев за исплату помоћи у случају смрти 

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ ТРЕЋЕГ ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“ ШИД ЗА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

Захтев за остваривање права на новчану помоћ за прворођено дете

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПАКЕТ ЗА НОВОРОЂЕНЧЕ

Захтев за признање права на борачки додатак

Захтев за признање права на месечно новчано примање

Захтев за признање права на ортопедска и друга помагала

Захтев за признање права на породичну инвалиднину по палом борцу

Захтев за признање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду

Захтев за признање својства цивилног инвалида рата

Захтев за признање својства мирнодопског војног инвалида

Захтев за признање својства ратног војног инвалида

Захтев за утврђивање новог процента цивилног инвалидитета

Захтев за утврђивање новог процента војног инвалидитета

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ ТРЕЋЕГ ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА

Општа управа

Захтев за упис/брисање/промену у бирачком списку

Изјава

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ПРЕЗИМЕНА МАЛОДОБНОГ ВАН БРАКА РОЂЕНОГ ДЕТЕТА У МКР

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О НАКНАДНОМ УПИСУ У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О НАКНАДНОМ УПИСУ У МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

Захтев за одобрење исправке појединих података о закљученом основном упису у матичној књизи рођених, матичној књизи венчаних, матичној књизи умрлих

Захтев за овере
Захтев за:
1. Оверу личне изјаве о кућној заједници;
2. Оверу изјаве о другом чињеничном стању;
3. Овера потписа, преписа и рукописа:
4. Овера уговора;
5. Овера пуномоћја;
6. Остало

Захтев за оверу потписа – рукописа ван просторија Општинске управе

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ПРЕЗИМЕНА РАЗВЕДЕНОГ ЛИЦА

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА

Захтев за разгледање и фотокопирање списа из архивираних предмета