Izaberite stranicu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

Комисија за располагање непокретностима

у својини општине Шид

Број: 464-77/II-05

Датум: 22.12.2020. године

            На основу члана4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности на кат. парцели бр. 1871/7 у К.О. Вишњићево, из јавне својине општине Шид, Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 21.12.2020. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид на кат. парцели 1871/7 у К.О. Вишњићево

1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања, катастарска парцела и то:

  • пашњак 3. класе, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, број дела 1, површине 3 хектара, у јавној својини општине Шид, које се налази у Вишњићеву, потес Ограде, на кат. парцели бр. 1871/7, ЛН 1282 К.О. Вишњићeво по почетној процењеној тржишној вредности од 1.950.000,00 динара.

2. Увид у документацију: акт о власништву, као и преглед непокретности које је предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Шид соба бр. 8, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Бранислав Чубрило, телефон: 065/28-27-452. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретност све до дана одржавања јавне продаје.

3. Лицитирани износ цене на јавној продаји за отуђене непокретности мора бити изражен у динарима. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 50.000,00 динара. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана одржавања јавног надметања.

4. За учешће у поступку јавног надметања, лицитације, се утврђује депозит у износу од 20% од почетне цене непокретности и он износи 390.000,00 динара. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.

5. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Непокретност се отуђује учеснику који је излицитирао највишу цену за отуђење непокретности на јавном надметању.

6. Пријава за јавно надметање, која се може прибавити на сајту општине Шид као прилог уз овај оглас, мора да садржи:

  1. за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања и контакт телефон, а иста мора бити потписана уз приложену копију очитане личне карте и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита,
  2. за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис, број контакт телефона и копију картице са бројем рачуна ради.

7. Уз пријаву за јавно надметање се доставља:

  • доказ о уплаћеном депозиту у висини 20% од почетне цене непокретности, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Уплата депозита за парц. 1871/7 К.О. Вишњићево, прималац: Општина Шид,
  • у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
  • за физичка лица фотокопија личне карте,
  • за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

8. Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за отуђење непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања“ и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Шид у приземљу зграде Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.

9. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана расписивања огласа, односно до 20.01.2020. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 22.12.2020. године до 20.01.2021.  године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.

10. Јавно надметање лицитација пријављених кандидата ће се спровести 21.01.2021. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 10,00 часова. Поступак прикупљања пријава за јавно надметање сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена пријава.

11. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, као и остали учесници у поступку јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 10 (деседт) дана од дана спровођења поступка јавног надметања, под условом да не одустану од лицитације. Понуђач – учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року предвиђен Правилима, 8 (осам) дана од дана одржане продаје, губи право на повраћај уплаћеног депозита, као и лице чија је пријава једина приспела, ако не прихвати понуђену почетну цену непокретности по којој се отуђује из јавне својине.

12. Непокретност се отуђује купцу ради изградње пословног објекта у којој би се вршило складиштење житарица и производња смрзнутог пецива. Купопродајни уговор између најповољнијег понуђача и Општине Шид за наведену непокретност се закључује уз раскидни услов. Општина Шид ће имати право једностраног раскида уговора уколико лице које закључи уговор као купац, не изгради пословне објекте у року од 3 године од дана закључења уговора. Сматраће се да је раскидни услов остварен ако надлежни орган Општине Шид не изда употрену дозволу за пословни објекат у наведеном року.

13. На правила поступка јавног надметања сходно ће се примењивати Правила о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају непокретности у својини општине Шид, које је могуће пронаћи на web адреси www.sid.rs уз прилог овога Огласа. Поред правила на порталу су доступне и пријава за оглас, као и Изјава.  

14. Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ, и дневном листу „Дневник“ Нови Сад.

КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА

          У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД

ПРЕДСЕДНИККОМИСИЈЕ  

                                  Славица Варничић