Izaberite stranicu

Комисија за располагање непокретностима

у својини општине Шид

Број: 360-169/II-05

Датум: 27.08.2020. године

На основу члана4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности, стамбено – пословне зграде у изградњи на катастарској парцели број 2839, ЛН 6834 у К.О. Шид из јавне својине – друга јавна продаја („Службени лист општине Шид“ бр. 29/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 27.08.2020. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Шид – друга јавна продаја

Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

  • стамбено – пословна зграда (ламела А и Б) спратности P0+P+3+Pk у изградњи, на парцели бр. 2839, ЛН 6834 К.О. Шид, површине 1061 м2, уписана у јавној својини 1/1 у корист општине Шид у ул. Светог Саве бр. 61, по почетној тржишној вредности од 33.959.440,00 динара.

Увид у документацију: акт о власништву, као и преглед непокретности које је предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Шид соба бр. 8, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Бранислав Чубрило, телефон: 064/86-77-099. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретност све до дана одржавања јавне продаје.
Лицитирани износ цене на јавној продаји за отуђене непокретности мора бити изражен у динарима. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи најмање 1.000.000,00 динара. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана одржавања јавног надметања.
За учешће у поступку јавног надметања-лицитације се утврђује депозит у износу од 10.000.000,00 динара. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.
Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Непокретност се отуђује учеснику који је излицитирао највишу цену за отуђење непокретности на јавном надметању.
Пријава за јавно надметање, која се може прибавити на сајту општине Шид као прилог уз овај оглас, мора да садржи:
за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис, број контакт телефона и копију картице са бројем рачуна ради.
Уз пријаву за јавно надметање се доставља:
доказ о уплаћеном депозиту у висини од 10.000.000,00 динара, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Уплата депозита, прималац: Општина Шид,
доказ о откупу продајне документације у износу од 10.000,00 динара, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Откуп продајне документације, прималац: Општина Шид
у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар,
доказ о годишњем промету правног лица у износу од најмање 5.000.000,00 динара.
Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за отуђење непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања“ и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана оглашавања, односно до 25.09.2020. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 27.08.2020. године до 25.09.2020. године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.
Јавно надметање – лицитација пријављених кандидата ће се спровести 28.09.2020. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 10,00 часова. Поступак прикупљања пријава за јавно надметање сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена пријава.
Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, као и остали учесници у поступку јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 10 (десет) дана од дана спровођења поступка јавног надметања, под условом да не одустану од лицитације. Понуђач – учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року предвиђен Правилима, 8 (осам) дана од дана одржане продаје, губи право на повраћај уплаћеног депозита, као и лице чија је пријава једина приспела, ако не прихвати понуђену почетну цену непокретности по којој се отуђује из јавне својине.
Непокретност може да отуђи само правно лице које уз основну документацију достави Комисији за располагање непокретностима у својини општине Шид доказ да је у претходној години остварило промет од најмање 5.000.000,00 динара.
На правила поступка јавног надметања сходно ће се примењивати Правила о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају непокретности у својини општине Шид, које је могуће пронаћи на web адреси www.sid.rs уз прилог овога Огласа.
Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ, и дневном листу „Дневник“ Нови Сад.

КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМ
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Славица Варничић