Izaberite stranicu

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Шид у 2022. години

ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕПреузми БУЏЕТ ПРОЈЕКТАПреузми РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВАПреузми ОБАВЕШТЕЊЕПреузми ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ...

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06), Одлуке о буџету општине Шид за 2022. годину („Сл.лист општине Шид“ број 28/21), члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским...

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за заштиту и унапређење животне...

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за доделу средстава за програме...

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У 2022. ГОДИНИ

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за доделу средстава за програме...

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ВИШЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ И ЈЕДНОГ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДОПШТИНСКА УПРАВАНАЧЕЛНИКБрој: 111-1/IV-07Датум: 3.2.2022. годинеШид На основу члана 101. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број: 21/16, 113/17, 95/18 и 114/2021) члана...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ВИШЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ И ЈЕДНОГ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДОПШТИНСКА УПРАВАНАЧЕЛНИКБрој: 111-2/IV-07Датум: 4.2.2022. годинеШид На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017,...