Izaberite stranicu

Скупштина општине

Скупштина општине:

Тихомир Стаменковић – председник Скупштине

Николина Бибић – заменик председника Скупштине

Ромко Папуга – секретар Скупштине

 

Адреса: Карађорђева 2

22240 Шид

тел: 022/712-544

електронска пошта: kabinetsid@sid.rs

 

Надлежност Скупштине општине:

 • доноси статут општине и пословник Скупштине општине;
 • доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 • утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада
 • подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 • доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 • доноси просторни и урбанистички план Општине и програме уређивања грађевинског земљишта;
 • доноси прописе и друге опште акте;
 • расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 • оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 • именује и разрешава управне и надзорне одборе, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 • бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 • поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 • бира и разрешава председника Општине и на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове општинског већа;
 • бира и разрешава локалног омбудсамана;
 • утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 • утврђује накнаду за уређивање грађевинског земљишта;
 • доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 • доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред належним органима;
 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 • даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 • оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 • даје мишљења о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 • оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 • разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 • одлучује о сарадњи и удруживању са градовима, општинама и удружењима;
 • информише јавност о свом раду;
 • покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или Аутономне Покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу;
 • даје сагласност за употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 • разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Општина;
 • разматра годишњи извештај локалног омбудсмана о остваривању људских и мањинских права у Општини;
 • бира чланове Савета за међунационалне односе и разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
 • усваја Етички кодекс понашања функционера;
 • одлучује о прибављању непокретности у јавну својину Општине по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва и одређује лице за закључивање уговора;
 • одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима у јавној својини, која користе органи и организације општине;
 • одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини Општине, укључујући и размену по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва и одређује лица за закључивање уговора;
 • одлучује о преносу права јавне својине на непокретностима, на другог носиоца права јавне својине укључујући јавну размену;
 • одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач Општина;
 • одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;
 • одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини, месним заједницама, установама и другим организацијама чији је оснивач Општина;
 • даје претходну сагласност месним заједницама, установама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења на стварима у јавној својини Општине, за давање у закуп истих;
 • одлучује о одузимању непокретности у јавној својини Општине, на којима право коришћења имају месне заједнице, установе, а које нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и ако се ствари користе супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности и у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћења друге одговарајуће непокретности;
 • одлучује о давању на коришћење непокретности које Општина стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље или на други законом одређен начин;
 • одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач општина, а који су носиоци права коришћења на непокретностима за упис права својине на тим непокретностима;
 • одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;
 • доноси одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва и одређује лице за закључивање уговора;
 • одлучује о коришћењу ствари у јавној својини јавних предузећа која обављају делатност од општег интереса, а која им нису уложена у капитал и одређује лице за закључивање и потписивање уговора о истом;
 • доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 • обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
Тихомир Стаменковић

Тихомир Стаменковић

Председник Скупштине општине

Рођен  22. маја 1971. године у Шиду.

 1. године дипломирао на смеру процене технологија - хемијско и биохемијско инжењерство на Технолошком факултету Универзитета у Нишу.
  Од октобра 2008. године радио у Општинској управи Шид, на пословима  шефа Одсека инспекцијских послова. 2013.године изабран за члана Општинског већа за комуналне послове. 21. августа 2020. године именован за председника Скупштине општине Шид.

Ожењен, отац двоје деце, живи у Шиду.

 

 

Николина Бибић

Николина Бибић

Заменик председника Скупштине општине

Рођена 28. новембра 1996. године у Сремској Митровици.
Живи у Шиду.
Апсолвент на Високој школи струковних студија за образовање васпитача и пословних инфоматичара у Сремској Митровици.
На место заменика председника Скупштине општине Шид постављена је 21. августа 2020.

 

Ромко Папуга

Ромко Папуга

Секретар Скупштине општине

Рођен 11. јула 1957. године у Шиду.

По занимању дипломирани правник.
Приправнички стаж обавио је у Секретаријату за привреду Скупштине Шид 1982. године, након чега је обављао и послове референта за стамбено-комуналне послове, урбанистичког инспектора и референта за имовинско-правне послове, при Комитету за урбанизам, стамбено-комуналне и геодетске послове општине Шид.
Од 01. септембра 1985. године, па до 11. фебруара 2001. године, био је руководилац па после директор опште управног сектора ООУР "Срем" Шид, а касније у А.Д. И.М. "Срем" Шид, како је био последњи назив наведеног предузећа.
Од 12. фебруара 2001. године до 02. новембра 2003. године обављао послове директора опште правног сектора у ПП "Ердевик", да би од 03. новембра 2003. године до 02. новембра 2004. године, био инспектор за рад и радне односе при Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
Од 03. новембра 2004. године, враћа се на послове правног референта у  А.Д. ИМ "Срем" Шид, да би од 15. новембра исте године до 11. априла 2011. године, радио као секретар Секретаријата за скупштинске и стручне послове Општинске управе општине Шид.
За секретара Скупштине општине Шид, постављен 11. априла 2005. године, а од 13. јула 2006. године, па до 04.11.2018. обављао послове начелника Општиске управе општине Шид.
30.03.2019. постављен на функцију заменика секретара Скупштине општине. 21.08.2020. именован је на позицију секретара Скупштине општине Шид

Ожењен, отац једног детета.

Одборници

Одборничка група „Александар Вучић  - За нашу децу“

 1. Зоран Видовић – шеф одборничке групе
 2. Дејан Којић – заменик шефа одборничке групе
 3. Дејана Крсмановић
 4. Бранислава Покора
 5. Радивој Јовановић
 6. Радмила Медић
 7. Тихомир Стаменковић
 8. Јелена Тимарац
 9. Бојан Бибић
 10. Маја Дејановић
 11. Александар Чајић
 12. Снежана Павлица
 13. Никола Видић
 14. Бојан Вучковић
 15. Јована Бакајлић
 16. Вујадин Васић
 17. Данијела Марковић
 18. Предраг Симић
 19. Јасмина Мирић
 20. Душан Стјеља
 21. Драгана Марић
 22. Др Бранислав Мауковић
 23. Милорад Видовић
 24. Теа Милић
 25. Радмила Бобић
 26. Драган Савић
 27. Сњежана Деветак
 28. Весна Лукић

 

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

 1. Стеван Лазић
 2. Војислав Кулачинин
 3. Марија Башић

 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

 1. Николина Бибић
 2. Милош Радека
 3. Стеван Грбатинић
 4. Драган Панић

 

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

 1. Дејана Ђурђевић
 2. Ивица Болдиш

 

 1. Драгана Сантрач – самостални одборник