Izaberite stranicu

ОГЛАС о отуђењу непокретности на кат. парцели бр. 2839 у КО Шид из јавне својине општине Шид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
Комисија за располагање непокретностима
у својини општине Шид
Број : 360-169/II-05
Датум: 26.02.2021. године
Шид

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности, стамбено – пословне зграде у изградњи на катастарској парцели број 2839, ЛН 6834, у К.О. Шид из јавне својине општине Шид – друга јавна продаја („Службени лист општине Шид“ бр. 26/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 26.02.2021. године, расписује:

ОГЛАС
о отуђењу непокретности на кат. парцели бр. 2839 у КО Шид из јавне својине општине Шид

 1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:
  • стамбено – пословна зграда (ламела А и Б) спратности P0+P+3+Pk у изградњи, на парцели бр. 2839, ЛН 6834 К.О. Шид, површине 1061 м2, уписана у јавној својини 1/1 у корист општине Шид у ул. Светог Саве бр. 61, по почетној тржишној вредности од 33.959.440,00 динара.
 2. Увид у документацију: графички преглед непокретности, акт о власништву, као и преглед непокретности које су предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Шид соба бр. 8, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Чубрило Бранислав, телефон: 064/28-27-452. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретности све до дана одржавања јавне продаје.
 3. Лицитирани износ цене на јавној продаји за отуђене непокретности мора бити изражен у динарима. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 200.000,00 динара. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана одржавања јавне продаје, лицитације.
 4. За учешће у поступку јавног надметања-лицитације се утврђује депозит у износу од 20% од почетне цене непокретности. Депозит је 6.791.888,00 динара. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.
 5. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Непокретност се отуђује учеснику који је понудио највишу цену за отуђење непокретности.
 6. Пријава за јавно надметање, која се може прибавити на сајту општине Шид као прилог уз овај оглас, мора да садржи:
 7. за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања и контакт телефон, а иста мора бити потписана уз приложену копију очитане личне карте и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита,
 8. за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис, број контакт телефона и копију картице са бројем рачуна ради.
 9. Уз пријаву за јавно надметање се доставља:
   доказ о уплаћеном депозиту у висини 20% од почетне цене непокретности, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Уплата депозита за парц. 2839 К.О. Шид, прималац: Општина Шид,
 10. у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
 11. за физичка лица фотокопија личне карте,
 12. за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
 13. Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за отуђење непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања“ и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично, у писарници Општинске управе општине Шид у приземљу зграде Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.
 14. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана оглашавања, односно до 01.03.2021. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 01.03.2021. године до 31.03.2021. године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава, ће се одбацити.
 15. Јавно надметање – лицитација пријављених кандидата ће се спровести 02.04.2021. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 10,00 часова. Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена понуда.
 16. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, као и остали учесници у поступку јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 10 (деседт) дана од дана спровођења поступка јавног надметања, под условом да не одустану од лицитације. Понуђач – учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року предвиђен Правилима, 8 (осам) дана од дана одржане продаје, губи право на повраћај уплаћеног депозита, као и лице чија је пријава једина приспела, ако не прихвати понуђену почетну цену непокретности по којој се отуђује из јавне својине.
 17. Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, МК Шид, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ, и дневном листу „Дневник“.

КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Славица Варничић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 23.03.2021.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 23.03.2021.

На седници Општинско већа утврђен је предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Шид за 2021. годину. Изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021, буџет Општине Шид ће се увећати ради издвајања средстава за планиране капиталне пројекте, као што су рехабилитација улица у насељеном месту Кукујевци, изградња фискултурне сале и објекта за кондиционирање воде за пиће у насељеном месту Вишњићево, изградња амбуланте у насељеном месту Илинци, наставак радова на реконструкцији пута Јамена – Рачиновци, изградње регионалног система за наводњавање, уградњу соларних колектора на инсталицију за примену потрошне воде у ПУ „Јелица Станивуковић – Шиља“, израду планске документације за уређење платоа на којем ће се налазити монументални споменик сликару Сави Шумановићу…Поред измена и допуна Одлуке о буџету општине Шид за 2021, на данашњој седници Општинског већа, чланови Општинског већа утврђивали су предлог Одлуке о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод“, извештај о раду Народне библиотеке „Симеон Пишчевића“, Музеја наивне уметности „Илијанум“, Галерије слика „Сава Шумановић“, Културно образовног центра, Установе за физичку културу и спортску рекреацију „Партизан“, Туристичке организације Шид и Центра за социјални рад „Шид“.

СРЕЂИВАЊЕ ПУТА У ВИКЕНД НАСЕЉУ БЕРКАСОВО

СРЕЂИВАЊЕ ПУТА У ВИКЕНД НАСЕЉУ БЕРКАСОВО

У току су радови на крчењу шибља и сређивању пута у викенд насељу у насељеном месту Беркасово. Некад запуштен пут, који радо користе излетници, захваљујући иницијативи Општине Шид постаће проходнији како за путничка возила, тако и за бициклисте и пешаке.

ПОСТАВЉЕН ВИДЕО НАДЗОР НА ОШ ФИЛИП ВИШЊИЋ У МОРОВИЋУ И ПОДРУЧНОМ ОДЕЉЕЊУ У ЈАМЕНИ

ПОСТАВЉЕН ВИДЕО НАДЗОР НА ОШ ФИЛИП ВИШЊИЋ У МОРОВИЋУ И ПОДРУЧНОМ ОДЕЉЕЊУ У ЈАМЕНИ

На ОШ „Филип Вишњић“ у Моровићу и подручном одељењу у Јамени постављен је савремени систем видео надзора у циљу обезбеђивања безбедности ученика, запослених и школске имовине. Средства за постављање видео надзора, Општина Шид обезбедила је путем Конкурса о додели бесповратних средстава за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва код Покрајинског секретаријата за привреду и туризам. Општина Шид је реализацијом овог пројекта имала за циљ, са безбедносне тачке гледишта, да допринесе много већој безбедности и дисциплини и ученика и професора, али и смањењу броја нежељених догађаја. Видео надзор делује и превентивно јер особе које не желе добро ученицима, заобилазе школе које су покривене видео-надзором а ако већ дође до инцидента лако је извршити реконструкцију.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА ЦЕНТРА ЗА КОВИД-19 МЕРЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА ЦЕНТРА ЗА КОВИД-19 МЕРЕ

Обавештавамо Вас да је од данас почео са радом Центар за КОВИД-19 мере који је формирала Влада Републике Србије – Координациона комисија за инспекцијски надзор.

Центар се налази на интернет адреси inspektor.gov.rs где се путем контакт форме могу поставити сва питања која се тичу поступања у складу са Наредбом о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести Ковид-19, а коју доноси Министар здравља, где ће се добити тачан податак о ограничењима које ове мере подразумевају, са аспекта делатности које могу да се обављају.

На наведеној интернет адреси ће увек поред актуелне Наредбе бити објављена сва питања и одговори.

Привреда, инспекцијски и други органи могу да се обрате Центру за сваку недоумицу која се појави у раду, ради максималног поштовања и поступања у складу са Наредбом Министра здравља и одлукама Кризног штаба, а све у циљу што бољих резултата у борби против вируса Ковид-19.