Izaberite stranicu
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ШИД ЂОРЂЕ ТОМИЋ ПОТПИСАО ЈЕ ДАНАС У КРАЉЕВУ УГОВОР СА МИНИСТАРСТВОМ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ О ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ ОДНОСНО ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ШИД ЂОРЂЕ ТОМИЋ ПОТПИСАО ЈЕ ДАНАС У КРАЉЕВУ УГОВОР СА МИНИСТАРСТВОМ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ О ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ ОДНОСНО ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић уручила је данас у Краљеву заменику председника општине Шид Ђорђу Томићу уговор о замени столарије односно повећању енергетске ефикасности.
На јавни позив, који је расписало Министарство рударства и енергетике, се пријавило око 90 општина са територије Републике Србије. Општина Шид је једна од 67 општина које су испуниле све неопходне услове за реализацију Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. За реализацију уговора о повећању енергетске ефикасности Општина Шид заједно са Републиком Србијом сносиће 50 одсто трошкова, а осталих 50 одсто плаћа домаћинство.
„После потписивања Уговора о замени столарије следи процедура расписвања два јавна позива од стране Општине Шид – за извођаче радова и за све грађане који желе да замене столарију на својим кућама или становима. Тамо негде средином августа можемо очекивати потписивање првих уговора о замени столарије између Општине Шид и Републике Србије са једне стране и грађана са друге стране“, рекао је заменик председника општине Шид Ђорђе Томић после потписивања уговора о замени столарије.


КОНКУРС-КУЛТУРА-2021.година

На основу чланова 3-8. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте у области културе који су од значаја за општину Шид („Сл.лист општине Шид“ број: 2/13, 1/14, 1/15 и 1/16), Комисија за доделу средстава за програме и пројекте у области културе, расписује

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

 1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

 

Основни циљ за доделу средстава по овом конкурсу је финансирање/суфинасирање програма и пројеката у области културе са територије општине Шид, и то за деловање из следећих области од јавног интереса:

 

 • библиотечко-информационе делатности;
 • културно-образовне делатности;
 • заштите културних добара;
 • музичког стваралаштва;
 • аматерског стваралаштва;
 • сценског стваралаштва;
 • визуелне уметности;
 • кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва.

 

 1. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

 

На конкурс пријаве могу поднети, КУД-ови, удружења и савези удружења чије је седиште на територији општине Шид.

 

 

 1. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

 

Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених програма и пројеката су 3.500.000,00 динара.

 

 1. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

Удружења треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

 • да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију

решења Агенције за привредне регистре;

 • да су оправдали средства добијена из буџета општине Шид у 2020. години.

 

 

 1. БЛИЖА МЕРИЛА И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ:

 

Предложени програми/пројекти треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњавају следеће критеријуме:

 

– да су од интереса за oпштину Шид или да су од ширег регионалног значаја;

– да су у складу са законом, општим актима удружења и асоцијације чији је удружење

члан;

– да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;

– да имају искуства у реализацији програма за који подносе захтев;

– да предвиђају ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне ресурсе за

реализацију програма;

 

 

 1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

 

Пријаве на конкурс се подносе Комисији од 25.06.2021. године закључно са 12.07.2021. године до 14:30 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

 

Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

 

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за доделу средстава за програме и пројекте у области културе

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид

 

       Уз пријаву на конкурс подноси се:

 

 • фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 • фотокопија ОП обрасца (потписи овлашћених лица);
 • фотокопија ПИБ-а;
 • фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор
 • извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 • програм рада за текућу годину;
 • списак чланова удружења,
 • друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу

средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

 

Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

 

Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се разматрати.

 

Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

 

На основу коначне Одлуке о додели средстава, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника.

 

Корисници средстава дужни су да пројекат за који су им додељена средства реализују до 31.12.2021. године.

Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

 

 

 

Број: 06-88/II-07

Датум:  25.06.2021.године

 

 

 

   У Шиду 25.06.2021. године.

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

Тихомир Стаменковић

 

КОНКУРС верске заједнице јун 2021

На основу члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/2006), Одлуке о буџету општине Шид за 2021. годину („Сл.лист општине Шид“ број 34/2020 и 6/2021), члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број 1/15), Комисија за расподелу буџетских средстава верским заједницама на територији општине Шид, дана 25.06.2021. године,  расписује

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 

I

Ради унапређивања верске слободе и сарадње са црквама и верским заједницама расписује се конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама чије је седиште, и које регистровану делатност обављају на територији општине Шид.

 

II

Право учешћа на конкурсу имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским заједницама, и које делују на територији општине Шид, а приликом расподеле средстава предност ће имати цркве са већим бројем верских објеката.

 

III

Средства која се додељују по овом конкурсу планирана су у Буџету општине Шид за 2021. годину, на функционалној класификацији: 840: Верске и остале услуге заједнице; програм: 1201: Развој културе и информисања; Активност: 1201-0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа; позиција: 134; економска класификација: 481000: Дотације невладиним организацијама.

Укупан износ средстава намењених за финансирање пројеката цркава и верских заједница из Буџета општине Шид у 2021. години износи 2.800.000,00 динара.

Цркве и верске заједнице из тачке II овог конкурса могу поднети пријаву ради доделе средстава за:

 • Инвестиционе радове на црквеним објектима,
 • Обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дуже времена и текуће одржавање, а посебно црквених објеката који су споменици културе,
 • Обнову и текуће одржавање парохијских домова и верских објеката-споменика,
 • Уређење и ревитализацију простора верских гробаља,
 • Обнову икона, верских и сакралних предмета,
 • Подршка организовању верских манифестација од значаја за општину Шид,
 • Унапређење сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образовном, културном и социјално-хуманитарном плану.

 

IV

Конкурс и формулар за пријаву (образац број 1.) могу се преузети на сајту Општине Шид, www.sid.rs и у згради Општине Шид, Карађорђева бр.2, канцеларија бр. 1, сваког радног дана у термину од 07.00 до 14.30 часова, а ближе информације се могу добити на наведеној адреси, или на број телефона 022/714-120.

 

V

Пријава са потребном документацијом предаје се у затвореној коверти лично у писарници Општинске управе Шид или путем поште на адресу:

Карађорђева бр.2, 22240 Шид

за Комисију за расподелу буџетских средстава верским заједницама на територији Општине Шид

са назнаком „за Конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница на територији Општине Шид“

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана расписивања конкурса, односно до 12.07.2021. године у 14.30 часова.

Уз пријаву подносилац пријаве дужан је обавезно приложити:

 • доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјект регистрован
 • детаљан опис пројекта за чије се суфинансирање подноси пријава.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање.

 

VI

На основу предлога Комисије за расподелу средстава верским заједницама коначно решење о расподели средстава црквама и верским заједницама донеће Општинско веће општине Шид.

 

VII

Корисник средстава је дужан да средства користи искључиво за намену за коју су му додељена као и да по утрошку средстава, а најкасније до 31.12.2021. године, Комисији за расподелу средстава верским заједницама поднесе финансијски извештај о наменско утрошеним средствима са одговарајућом документацијом.

Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној години.

 

VIII

Конкурс се објављује у „Службеном листу општине Шид“ и на званичној интернет презентацији општине Шид.

 

 

Образац број 1.

У Шиду, дана: 25.06.2021. године

Број: 401-44/III-07