Izaberite stranicu

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKATA ZA URBANISTIČKO ARHITEKTONSKU RAZRADU LOGISTIČKOG CENTRA ABROYAL u Vašici na kat.parc.br. 1424/2, 1424/4, 1424/1 i 1426/2 u k.o. Vašica

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020), oglašava:

JAVNU
PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKATA
ZA URBANISTIČKO ARHITEKTONSKU RAZRADU LOGISTIČKOG CENTRA ABROYAL u Vašici na kat.parc.br. 1424/2, 1424/4, 1424/1 i 1426/2 u k.o. Vašica

Za vreme trajanja javne prezentacije, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da se upoznaju sa sadržinom Urbanističkog projekta kao i da dostave ovom Odeljenju svoje primedbe i sugestije, isključivo u pisanom obliku.

Javna prezentacija će se održati u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid u Šidu, ul. Karađorđeva br. 2 u trajanju od 7 dana i to u periodu od 17. do 24. novembra 2021. g.

Odeljenje za urbanizam, komunalno – stambene
i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Šid

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

Opština Šid je, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, JKP „Standard“ Šid i Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), otpočela realizaciju Projekta za razvoj kapaciteta upravljanja čvrstim otpadom u Republici Srbiji. Kao jedna od prvih aktivnosti pomenutog projekta, planirano je istraživanje javnog mnjenja od strane kompanije „Smart plus Research“ iz Beograda. Metodom slučajnog odabira,
anketiraće se određen broj domaćinstava u svim naseljenim mestima opštine Šid. Ovo istraživanje će se realizovati tokom novembra 2021. godine. Anketa je anonimna i informativnog karaktera, a dobijeni podaci će biti korišćeni samo u svrhu projekta, čiji je cilj trajno rešavanje problema deponovanja otpada u opštini Šid.


PREDAVANJE NA TEMU PROIZVODNJA POVRĆA U PLASTENICIMA

PREDAVANJE NA TEMU PROIZVODNJA POVRĆA U PLASTENICIMA

U sklopu projekta „Direktna socio-ekonomska pomoć ugroženim porodicima u lokalnim zajednicama Srbije“ na porodičnom gazdinstvu Dejana Jovića iz Adaševaca, organizovano je predavanje docenta na poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu Dragana Terzića na temu „Proizvodnja povrća u plastenicima“ kako bi se korisnici kojima su donirani i ugrađeni plastenici putem konkursa koji je sproveo ARBEITER – SAMARITER – BUND (ASB) detaljnije upoznali sa proizvodnjom u plastenicima.
Projektat „Direktna socio-ekonomska pomoć ugroženim porodicima u lokalnim zajednicama Srbije“ je finansiran od strane nemačkog ministarstva spoljnih poslova i Opštine Šid, a realizovala ga je Opština Šid uz podršku ASB.