Izaberite stranicu

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општи

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Број: 111-5/IV-07

Дана: 6.3.2023. године

            На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017, 113/17-др.закон, 95/18 и 114/21), и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016 и 12/22), члана 27к Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 – др. закон и 138/2022) и члана 20. Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општинском правобранилаштву и стручним службама општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 28/22; у даљем тексту: Правилник), начелник Општинске управа општине Шид, дана 6.3.2023. године, оглашава

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуњавање извршилачких радних места у

Општинској управи општине Шид

      I  Орган у коме се радно место попуњава:

Општина Шид, Општинска управа, ул Карађорђева бр. 2., Шид.

II  Радна  места која се попуњавају на неодређено време:

 1. „Руководилац“ у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Звање: Самостални саветник, 1 (један) извршилац;  

            Услови за рад на радном месту:

Стечено високо образовање стечено у образовно научном пољу друштвено- хуманистичких или техничко-технолошких наука, на студијама другог степена(дипломске академске студије- мастер, специјалистичке академске студије,специјалистичке струковне студије), односно на основним академским  студијама у трајању од најмање четири године у обиму од најмање 240 ЕСПБ- дипломирани менаджер, дипломирани правник, дипломирани инжењер архитектуре или дипломирани грађевински инжењер, 5 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), положен државни стручни испит., потребне компетенције за рад на радном месту.

Опис послова:

 • организује рад Одељења;
 • даје упутства запосленима за обављање послова;
 • стара се о распореду послова и благовременом извршавању истих;
 • обавља нормативно-правне послове;
 • израђује нацрте и предлоге општих аката које доноси Скупштина општине, Општинско веће и Председник Општине;
 • прати прописе из области надлежности Одељења;
 • даје мишљење у вези с применом прописа;
 • потписује сва акта која решавајући у управном поступку, доноси Одељењe
 • учествује у планирању средстава у буџету у делу који се односи на Одељење;
 • друге послове по налогу начелника Општинске управе.

___________________________________________________________________________

 • „Извршилац за послове планирања и ликвидатуре“ у Одељењу за финансије

Звање: Референт,  1 (један) извршилац;

            Услови за рад на радном месту:     

ССС (IV степен, правног, економског смера или гимназије), 3 године радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), положен државни стручни испит

Опис послова:

 • прикупља предлоге финансијских планова индиректних корисника јавних средстава (КЈС) буџета општине, проверава усклађеност планова са смерницама из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти;
 • учествује у изради финансијских планова директних КЈС буџета општине у сарадњи са шефом рачуноводства и руководиоцем одељења;
 • обавља послове контирања и врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа пре њиховог књижења;
 • припрема налоге за пренос средстава на основу плана извршења буџета, припрема налоге за плаћања и врши плаћања;
 • стара се да сва плаћања буду у складу са одобреним апропријацијама и утврђеним квотама;
 • врши пренос података и документације из ликвидатуре у финансијско књиговодство,врши комлетирање извода и документације на основу које је извршено плаћање;
 • контролише документованост, прати и евидентира исплате по закљученим уговорима, предрачунима и дате авансе;
 • одговоран је за благовремено, законито и квалитетно обављање послова;
 • обавља и друге послове према налогу шефа рачуноводства, руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

___________________________________________________________________________

           III Општи услови за рад:

 • да је учесник конкурса пунолетан,
  • да је држављанин Републике Србије;
  • да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
  • да му није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

IV Провера компетенција за сва извршилачка радна места:

Сагласно члану 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, кандидатима су под једнаким условима доступна сва радна места и избор кандидата заснива се на стручној оспособљености, знању и вештинама, односно провери компетенција.

1. Понашајне компетенције представљају скуп радних понашања потребних за делотворно обављање свих послова у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе и оне се проверавају разговором са кандидатом.

2.  Опште функционалне компетенције су:

            1. „Организација и рад органа Аутономне покрајине/локалне самоуправе у РС“ – провераваће се постављањем питања (усмено).

            2. „Дигитална писменост“ – провераваће се практичним радом на рачунару.

            3. „Пословна комуникација“- провераваће се путем симулације (усмено).


Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обраде текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.


Провера посебних функционалних компетенција (општа и методолошка знања и вештине у оквиру одређене области рада односно скуп потребних специфичних и методолошких знања и вештина у оквиру одређеног радног места):


Након провере понашајних и општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу наведених компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада: послови руковођења и стручно-оперативни послови, провераваће се усмено путем симулације.

2. Посебна функционална компeтенција за одређено радно место – Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа: Статут општине Шид, Кодекс понашања службеника и намештеника Општинске управе општине Шид, Просторни план општине Шид, провераваће се усмено путем симулације.

3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Прописи  из делокруга радног места: Закон о општем управном поступку, Закон о државном премеру и катастру, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавној својини, Закон о становању и одржавању зграда, провераваће се усмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:

1. Посебна функционална компетенција за област рада: финансијско-материјални послови, провераваће се усмено путем симулације.

2.  Посебна функционална компeтенција за одређено радно место – Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа: Статут општине Шид, Кодекс понашања службеника и намештеника Општинске управе општине Шид, Одлука о буџету општине Шид, провераваће се усмено путем симулације.

3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Прописи  из делокруга радног места: Закон о буџетском систему, Закон о рачуноводству,  Уредба о буџетском рачуноводству, провераваће се усмено путем симулације.

V Докази које је учесник  конкурса  обавезан да приложи:

потписана пријава са биографијом и са наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс као и назив  послодавца  код кога је  радио, контакт телефон и електронска пошта односно е-mail адресa;

–  очитана лична карта или оверена фотокопија;

– попуњена  изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега (преузима се са сајта општине Шид иза текста објављеног конкурса)

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама „Сл. гласник РС“ број 20/09, 145/14 и 47/18);

– оригинал  или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија Уверења о положеном државном стручном испиту;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци);

– оригинал уверења Министарства  унутрашњих  послова  Републике  Србије, надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци  (не старије  од   шест  месеци);

– оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа  (достављају само они кандидати који су радили у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење Министарства  унутрашњих  послова  Републике  Србије, надлежне  полицијске  управе  да  учесник конкурса  није  осуђиван.

Законом о општем управном поступку („Службени  гласник РС“, бр 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/2023), прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује; да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће кандидат то учинити сам. Наведена изјава се може преузети на интернет презентацији општине Шид, у прилогу текста овог конкурса.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

            Напомена: Кандидати који први пут заснивају  радни  однос у органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу  пробном  раду који траје шест месеци. Кандидати без положеног  државног  стручног  испита могу се  примити на рад под условом да државни стручни испит положе до окончања  пробног  рада.

VI Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс:

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Дневник“.  

VII Име и контакт телефон особе задужене за давање додатних обавештења о јавном конкурсу: 

Филип Ранђеловић, 022/714-120

VIII  Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Шид – Конкурсној комисији, са назнаком: „За  јавни  конкурс на радно место: (навести назив радног места)“ ул. Карађорђева бр. 2, 22240  Шид.

Пријаву са горе наведеним подацима је могуће предати и лично у писарници Општинске управе општине Шид (канцеларија бр. 9)

           IX  Објављивање  јавног  конкурса:

Јавни  конкурс се објављује на интернет презентацији општине Шид: www.sid.rs, а обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је исти објављен, оглашава се у дневним новинама  „Дневник“.

            По истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Изборни поступак спроводи се само међу оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава.

            Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање радног места, доставиће се писано обавештење о томе када  почиње  изборни  поступак.

Неблаговремене, неразумљиве, недопуштене или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе према тексту огласа,  биће одбачене.

Напомена: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Х  Заштита података о личности:

Сви подаци о личности који буду достављени Општинској управи општине Шид биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном конкурсу, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Општинске управе општине Шид која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног конкурса.

Општинска управа општине Шид чуваће податке о личности у року предвиђеним законом уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

У Шиду, 6.3.2023.године

Начелница  Општинске  управе, 

                   Бојана Мравик, дипл.правник

ИЗЈАВА