ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ШИД ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ УРУЧИО УГОВOРЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 17 ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ШИД ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ УРУЧИО УГОВOРЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 17 ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

Данас је у сали СО Шид потписан Уговор о додели бесповратне помоћи у виду пакета грађевинског материјала за избегла лица између Општине Шид, Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и 17 корисника који испуњавају права на грантове. Уговоре је корисницима уручио председник општине Шид Зоран Семеновић.Укупна вредност Уговора закљученог између Општине Шид и КИРС-а је 3.400.000 динара, а данашња подела мини грантова је наставак добре сарадње коју Општина Шид има са Комесаријатом за избеглице и миграције РС.„Данас смо предали Уговоре корисницима и то је само један од послова које смо спровели за породице избеглих и интерно расељених лица са територије општине Шид. Током 2020. године издвојили смо око 17.000.000 динара за пројекте и јавне позиве када су у питању избегла лица. Поред данашњих седамнаест мини грантова, по 200.000 динара, поделили смо још седам мини грантова, купљено је још седам кућа, додељено је десет великих пакета грађевинских материјала, потом урадили смо десет економских оснаживања, урадили смо око седамнаест једнократних финансијских помоћи и подељени су пакети помоћи током пандемије корона вируса… Истим темпом планирамо да наставимо и у 2021. години заједно са Комесаријатом за избеглице и миграције и свим релевантним организацијама и институцијама РС које у сарадњи са Општином Шид све ове јавне позиве и конкурсе спроводе“, изјавио је помоћник председника општине Шид за социјална питања Небојша Илић.

РЕШЕЊE О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 6. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, брoj 26/01, „Службени лист СРЈ”, брoj 42/02 – Одлука СУС и „Службени гласник РС”, брoj 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – одлука УС, 47/13 и 68/14 – др. закон, 95/18, 99/18 – одлука УС и 86/19), члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“ број: бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 60. став 1. тачка 2.  Статута општине Шид („Службени лист општине Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, дана 31.12.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ E

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗА УТВРЂИВАЊЕ  ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2021. ГОДИНИ

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид.

II

На територији општине Шид одређене су четири зоне  за утврђивање пореза на имовину у зависности од комуналне опремљености у јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Шид, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона:

 (1)Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид у динарима

Категорија непокретностиПРВА зонаДРУГА зонаТРЕЋА зонаЧЕТВРТА зона
Грађевинско земљиште968,00200,00165,0088,00
Пољопривредно земљиште40,7030,80
Шумско земљиште46,2036,30
Станови37.400,0028.325,0019.250,00
Куће за становање24.750,0019.800,0014.850,00
Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности47.300,0035.337,0023.375,00
Гараже и гаражна места9.900,008.387,006.875,00

III

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање  пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид (“Сл. лист општине Шид“ број:33/20)

IV

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Шид» и на интернет страници општине Шид.

V

 Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара 2021. године.

Број: 463-20/III-20

 Дана: 31.12.2020.г.

 Шид

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 6. став 3. и 4.  Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001…95/2018, 99/2018-Одлука УС и 86/2019), члана 32. став 1. тачка 6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др закон и 47/2018,) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Шид, ( „Сл. лист општине Шид“, бр. 1/2019), Скупштина општине Шид, на седници одржаној дана 30.12.2020. доноси:

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Шид, за утврђивање пореза на имовину.

Члан 2.

На територији општине Шид одређују се ЧЕТИРИ зоне у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Шид, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.

Зоне одређене овом одлуком су: ПРВА, ДРУГА, ТРЕЋА И ЧЕТВРТА.

ПРВА ЗОНА -обухвата

а) улицу Карађорђеву од почетка улице (закључно са бројем 91 са леве стране и  закључно са бројем 88 са десне стране) до раскрснице са улицама Лазе Костића и Трг Републике,

б) улицу Петра Кочића од почетка улице (закључно са бројем 49 са леве стране и закључно са бројем 47 са десне стране) и улицу Алексе Шантића од почетка улице (леву страну улице и десну страну закључно са бројем 48) до раскрснице са улицама Николе Тесле и раскрсницом Кнеза Милоша,

ц) улицу Цара Душана од почетка улице (закључно са бројем 9 са леве стране и закључно са бројем 10 са десне стране) до раскрснице са улицама Вука Караџића и Николе Тесле,

д) улицу Светог Саве од почетка улице (закључно са бројем 19 са леве стране и закључно са бројем 26 са десне стране) до раскрснице са улицама Саве Шумановића и Николе Влашког,

е) улицу Цара Лазара од почетка улице (закључно са бројем 27 са леве стране и закључно са бројем 16 са десне стране) до раскрснице са улицом Сремском и Чмеликовом.

ДРУГА ЗОНА-обухвата

  • непокретности  у свим осталим улицама и деловима насељеног места Шид који

нису обухваћени првом зоном, а припадају грађевинском реону насељеног места Шид.

ТРЕЋА ЗОНА -обухвата

– непокретности  свих осталих насељених места општине Шид и ванграђевински реон насељеног места Шид.

ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата:

-ванграђевински реон  осталих насељених места на територији општине Шид.

Члан 3.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању зоне и најопремљеније зоне на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број:12/13).

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Шид“ и на званичној интернет страници општине Шид.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број:011-294/II-20

Дана:30.12.2020.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Стаменковић дипл. инж тех.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ШИД ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ УРУЧИО ЈЕ ПАКЕТИЋЕ И ПРОВЕО ДАН У ДРУЖЕЊУ СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ШИД ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ УРУЧИО ЈЕ ПАКЕТИЋЕ И ПРОВЕО ДАН У ДРУЖЕЊУ СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Председник општине Шид Зоран Семеновић угостио је данас малишане из Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама. Време су провели у дружењу, певању новогодишњих песмица, кићењу јелке, а на крају су разменили новогодишње поклоне.”Желим да се захвалим госпођи Душанки Пестелек председници Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама на свему што чини за ове малишане, општина Шид ће увек бити ту да им помогне. Пакетићи које смо данас уручили деци са сметњама у развоју само су један од начина да им улепшамо новогодишње и божићне празнике. Као отац четворо деце за мене нема веће среће од осмеха на дечјим лицима. Циљ нам је да наставимо да им помажемо, како бисмо унапредили живот ових малишана и како би се они осећали попут све деце и да у сваком тренутку имају све што им је потребно”, изјавио је председник општине Шид Зоран Семеновић.

СЕДНИЦА СО ШИД

СЕДНИЦА СО ШИД

На данашњој седници СО Шид одборници су усвојили Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Шид за 2020. годину. Утврђен износ на крају године је 1.529.160.000 динара у односу на планираних 1.737.000.000 динара.Усвојена је и Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Шид.”Општина Шид је прошле године почела једну акцију путем које је све редовне платише пореза наградила умањењем пореза за 10% за наредну годину. Овом Одлуком идемо корак даље, јер недопустиво је да грађани који живе и централним зонама града имају исти порез као грађани са периферије или других насељених места општине Шид. Порез за грађане у централним зонама остаје исти, док је свим осталим грађанима смањен за 30%. На овај начин помажемо грађанима. Ми смо сиромашна општина, не можемо да дајемо средства, али можемо да не “отимамо” од наших пореских обвезника. Такође, желим да најавим већу борбу са свим грађанима који не плаћају порез од 1. јануара 2021. ће морати да га плате или ће за то сносити последице, док ћемо редовне платише наставити да награђујемо”, изјавио је председник општине Шид Зоран Семеновић.Јелена Малић члан Општинског већа поднела је оставку на ту позицију, а на њено место је изабран Цветин Аничић.Одборници су на данашњој седници СО Шид разматрали и усвојили и следеће тачке Дневног реда: Стратегију социјалне заштите општине Шид за 2021 – 2025, Локални акциони план за унапређење положаја Рома за период 2020 – 2024, измене и допуне Програма пословања јавних предузећа у 2021. години и др.