ОБАВЕШТЕЊЕ!

ОБАВЕШТЕЊЕ ЈКП “Водовод” Шид

ВИШЊИЋЕВО – КУЋНИ ПРИКЉУЧЦИ

ЕРДЕВИК – УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ УЛИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЈА

КУКУЈЕВЦИ – УЛИЦА ПАШИЋЕВА УЛИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ!

Обавештавају се корисници услуга ЈКП “Водовод” Шид да се неће вршити очитавања водомера у децембру 2020., јануару и фебруару 2021. године. Моле се корисници услуга да стање водомера доставе ЈКП “Водовод” Шид путем телефона 022/719-103.

У наведеним месецима рачунаће се просечна потрошња.

О Д Л У К А о покретању поступка отуђења покретне ствари – возила у својини општине Шид, путем јавног надметања и р а с п и с у ј е ОГЛАС за отуђење покретне ствари – возила у својини општине Шид, путем јавног надметања

На основу члана 27.став 10. и члана 33. став 2. Закона о јавној својини ( ” Сл.гласник Републике Србије ” бр.24/2012, 88/2013 и 105/2014, 104/16 -др.закон, 108/16 и 113/17 ) и члана 60. став 1. тачка 14. Статута Општине Шид ( „Сл. лист општине Шид“ број: 1/19) Општинско веће општине Шид дана 18. 11.2020. године, доноси

О Д Л У К У

о покретању поступка отуђења покретне ствари – возила у својини

општине Шид, путем јавног надметања

и р а с п и с у ј е

ОГЛАС

за отуђење покретне ствари – возила у својини општине Шид, путем јавног надметања

ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА/ПРОДАЈЕ

Предмет отуђењa je  покретнa ствар у својини општине Шид и то следеће возило:

  1. Mарка: VAZ модел:LADA GTE 21113 , запремина мотора: 1499 цм3, снага мотора: 66,7кw, година производње: 2004, врста: путничко возило

УСЛОВИ ОТУЂЕЊА/ПРОДАЈЕ

Отуђење се спроводи  путем јавног надметања, у складу са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (”Сл.гласник РС”, 16/18) и Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ( ”Сл.гласник”,бр.53/12).

            Предметнo возилo се  отуђује, за цену која не може бити нижа од 50.000,00 динара.

Наведенo возилo се продаје  у виђеном стању и без права на рекламацију.

Заинтересована лица могу погледати возила од дана објављивања огласа, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова у Општинској управи општине Шид, ул. Карађорђева 2.

Трошкове пореза на пренос апсолутних права, транспорта возила, као и друге трошкове који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.

За подношење пријава и учествовање у поступку отуђења није потребно положити депозит.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа путем јавног надметања имају физичка и правна лица,

Поступак отуђења путем  јавног надметања одржаће се  дана 3.12.2020.године у 12,00 часова  у сали Скупштине општине Шид.

Уредна и потпуна пријава треба да садржи :

Све податке о подносиоцу пријаве:

за физичка лица : име и презиме,адресу, број личне карте и контакт телефон

за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње, извод из регистара надлежног органа,( које не може бити старије од 30 дана) и потврду о пореском идентификационом броју и контакт телефон

-за правна лица:назив и седиште, извод из регистара надлежног органа,( које не може бити старије од 30 дана) ), потврду о пореском идентификационом броју, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца, оверено од стране надлежног органа.и контакт телефон

Пријаве се достављају писарници Општинске управе општине Шид у затвореној и запечаћеној коверти, најкасније до 3.12.2020.године , до 11.00 часова на адресу Општинска управа општине Шид, Карађорђева 2. са назнаком : ”Не отварати- пријава за куповину покретне  ствари-возила.” На полеђини омота обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е-маил адресу, као и име особе за конаткт.

ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Поступак јавног надметања спровешће Комисија у саставу

1. Бранислав Чубрило

2. Игор Михајловић

3. Драган Јањић

Дана 03.12.2020.године , након одржаног јавног надметања,.Комисија ће сачинити записник и донети Одлуку.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава  неће моћи да учествују у поступку .

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи заказаном поступку  , сматраће се да је одустао од пријаве.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна  пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем ако почетну цену прихвати као купопродајну цену возила.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене,или уколико је један учесник у поступку јавног надметања, који уплати цену утврђену овом Одлуком , потписује изјаву о висини понуђене цене, коју је обавезан да уплати у року одређеном огласом.

Одлуку о избору понуђача донеће Комисија, а председник општине ће закључити уговор о отуђењу по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца.

Рок плаћања купопродајне цене је 8 дана од дана потписивања уговора о отуђењу.

Исплата купопродајне цене врши се у динарима.

Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Шид или на тел. број 022/712-122, у термину од 08,00-14,00 часова. Контакт особа је Игор Михајловић.

Оглас објавити на огласној табли Општинске управе општине Шид.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

Број: 022-51/III-20

Дана:.18.11.2020 године

Ш И Д

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић

ОГЛАС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

Комисија за располагање непокретностима

у својини општине Шид

Број: 464-65/II-05

Датум: 19.11.2020. године

            На основу члана4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности, пословног простора на кат. парцели бр. 235, бр. посебног дела 3 у К.О. Гибарац, из јавне својине ошптине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 30/2020), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 19.11.2020. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности, пословни простор, из јавне својине општине Шид на кат. парцели бр. 235, бр. посебног дела 3,  у К.О. Гибарац

1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања, пословни простор и то:

  • пословни простор – четири просторије – продавница, пословни простор за који није утврђена делатност – продавница, приземље, број посебног дела 3, корисне површине 67 м2, део заједничке својине на објекту број 1, зграда јединице локалне самоуправе, сразмерно површини посебног дела и део заједничке својине на земљишту под зградом и другим објектом сразмерно површини посебног дела, у ул. Карађорђева бр. 2 у Гибарцу, на кат. парцели бр. 235 уписано у ЛН бр. 1188 у К.О. Гибарац који се налази у јавној својини општине Шид по почетној процењеној тржишној вредности од 8.700,00 еура односно 1.022.781,00 динара, према средњем курсу НБС на дан процене.

2. Увид у документацију: акт о власништву, као и преглед непокретности које је предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Шид соба бр. 8, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Бранислав Чубрило, телефон: 065/28-27-452. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретност све до дана одржавања јавне продаје.

3. Лицитирани износ цене на јавној продаји за отуђене непокретности мора бити изражен у динарима. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 50.000,00 динара. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана одржавања јавног надметања.

4. За учешће у поступку јавног надметања-лицитације се утврђује депозит у износу од 20% од почетне цене непокретности и он износи 204.556,20 динара.

На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.

5. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Непокретност се отуђује учеснику који је излицитирао највишу цену за отуђење непокретности на јавном надметању.

6. Пријава за јавно надметање, која се може прибавити на сајту општине Шид као прилог уз овај оглас, мора да садржи:

  1. за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања и контакт телефон, а иста мора бити потписана уз приложену копију очитане личне карте и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита,
  2. за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис, број контакт телефона и копију картице са бројем рачуна ради.  

7. Уз пријаву за јавно надметање се доставља:

  • доказ о уплаћеном депозиту у висини 20% од почетне цене непокретности, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Уплата депозита, прималац: Општина Шид,
  • у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
  • за физичка лица фотокопија личне карте,
  • за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

8. Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за отуђење непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања“ и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Шид у приземљу зграде Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.

9. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана расписивања огласа, односно до 18.12.2020. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 19.11.2020. године до 18.12.2020.  године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.

10. Јавно надметање лицитација пријављених кандидата ће се спровести 21.12.2020. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 10,00 часова. Поступак прикупљања пријава за јавно надметање сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена пријава.

11. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, као и остали учесници у поступку јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 10 (деседт) дана од дана спровођења поступка јавног надметања, под условом да не одустану од лицитације. Понуђач – учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року предвиђен Правилима, 8 (осам) дана од дана одржане продаје, губи право на повраћај уплаћеног депозита, као и лице чија је пријава једина приспела, ако не прихвати понуђену почетну цену непокретности по којој се отуђује из јавне својине.

12. На правила поступка јавног надметања сходно ће се примењивати Правила о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају непокретности у својини општине Шид, које је могуће пронаћи на web адреси www.sid.rs уз прилог овога Огласа.  

13. Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ, и дневном листу „Дневник“ Нови Сад.

КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА

У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД

                                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                                               Славица Варничић 

                

О Д Л У К A о проглашењу ванредне ситуације за целу територију Општине Шид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

Штаб за Ванредне ситуације

Број: 88-3/I-20/33

Дана: 19.11.2020

ШИД

На основу члана 29. Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ број: 116/07, 88/09 …36/18), члана 44. став 1. тачка 4., а у вези члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ број: 87/18), члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број: 129/07, 83/14-др. закон 101/16-др. закон 47/18), члана 16. став 1. тачка 15. Статута општине Шид („Сл .лист општине Шид“ број:  1/19), члана 17. став 1. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС” број: 27/20), Штаб за ванредне ситуације општине Шид  на 33. седници одржаној дана 19.11.2020. доноси

О Д Л У К У

о проглашењу ванредне ситуације за целу територију Општине Шид

1.Проглашава се ванредна ситуација на целој територији општине Шид почев од 15,00 часова , дана 19.11.2020.године,  због погоршања епидемиолошке ситуације услед ширења епидемије заразне болести COVID 19.

2.Ванредна ситуација се проглашава ради ефикаснијег спровођења мера заштите, као и заштите живота и здравља становништва.

3.Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Сремског УО, Републучком штабу за ванредне ситуације –Сектору за ванредне ситуације ,Одељењу заа ВС у Сремској Митровици.

4.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Сл.листу општине Шид.

На основу извештаја Завода за јавно здравље о епидемији COVID 19 закључно са 17.11.2020.год и консултације са директором Дома  здравља у Шиду који нам је потврдио да  је тренутно у Општини Шид оболело 40 активних случајева који генеришу преваленцију (стопа укупно оболелих унутар једног дана) од 117,52/100.000. а на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације мишљења смо да се прогласи ванредна ситуација на територији општине Шид.

С тим у вези доносимо следеће мере које су у складу са већ прописаним мерама које је донела Влада Републике Србије:

Ношење маски је и даље обавезно у затвореном и на отвореном простору док постоји опасност од ширења заразне болести COVID 19 у складу са препоруком Кризног штаба РС.

Радно време свих објеката ОСИМ апотека, бензинских пумпи, доставе хране може бити најкасније до 21час а отварају се наредног дана од 5 часова.

Сви услужни објекти морају да одреде одговорно лице које ће бити задужено за стриктно спровођење превентивних мера у складу са одлукама Кризног штаба Републике Србије.

Забрањујње се рад свечаних сала као и организовање прослава у затвореном и отвореном простору док пОстоји опасност од ширења заразне болести COVID 19.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Зоран Семеновић