ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације црпне станице Мохарач у КО Ердевик и КО Бингула

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20), оглашава

Ј А В Н И  У В И Д

у

 нацрт Плана детаљне регулације

црпне станице Мохарач у КО Ердевик и КО Бингула

1. Нацрт Плана детаљне регулације црпне станице Мохарач у КО Ердевик и КО Бингула

биће изложен на јавни увид у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, као и на званичном сајту општине Шид : www.sid.rs  у трајању од 30 дана, у периоду од 13. јануара до 12. фебруара 2021. г.

2. Заинтересована лица, током трајања јавног увида, своје искључиво писмене примедбе на изложени Нацрт могу да доставе на адресу : Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, најкасније до 12. фебруара 2021. г.

3. Телефон за сва обавештења и стручну помоћ : 022 / 714 048

4. Јавна седница Комисије за планове одржаће се након завршетка јавног увида а термин и место одржавања исте биће накнадно одређени.

ЈАВНИ УВИД у нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20), оглашава

Ј А В Н И  У В И Д

у

 нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације

за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик

1. Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик биће изложен на јавни увид у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, као и на званичном сајту општине Шид : www.sid.rs у трајању од 15 дана, у периоду од 13. до 28. јануара 2021. г.

2. Заинтересована лица, током трајања јавног увида, своје искључиво писмене примедбе на изложени Нацрт могу да доставе на адресу : Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, најкасније до 28. јануара 2021. г.

3. Телефон за сва обавештења и стручну помоћ : 022 / 714 048

4. Јавна седница Комисије за планове одржаће се након завршетка јавног увида а термин и место одржавања исте биће накнадно одређени.

Оглас о давању пословног простора у закуп на кат. парцели бр. 486, бр. посебног дела 1 у К.О. Илинци

 • РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 • АП ВОЈВОДИНА
 • ОПШТИНА ШИД
 • Комисија за располагање непокретностима
 • у својини општине Шид
 • Број: 360-147/II-05
 • Датум: 08.01.2021. године
 • Шид

На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Шид (“Сл.лист општине Шид” бр. 7/2018) Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 11.01.2020. године, расписује:

ОГЛАС

о давању пословног простора у закуп на кат. парцели бр. 486, бр. посебног дела 1 у К.О. Илинци

1. Расписује се Оглас о давању у закуп пословног простора путем јавног надметања, у виђеном стању и то:

– пословни простор две просотрије за који није утврђена делатност – пољопривредна апотека – локал у Илинцима, у ул. Пролетерска бр. 2А са површином од 44 м2, са почетном ценом 100,00 динара по м2, на кат. парцели бр. 486 К.О. Илинци, ЛН број 1207, на период од 5 годинa.

2. Увид у документацију: акт о власништву, као и преглед пословног простора који је предмет закупа, може се извршити у Општинској управи Општине Шид или на месту где се објекат налази, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Чубрило Бранислав, телефон: 064/86-77-099. Заинтересовани понуђачи могу разгледати пословни простор све до дана одржавања јавне лицитације за закуп.

3. Лицитирани износ цене за закуп пословног простора мора бити изражен у динарима и мора бити већи од почетног износа из јавног огласа. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 30,00 динара по м2. Закупнина се по правилу плаћа унапред за период од 1 (једног) месеца, до петог у месецу за текући месец. Закупац је у обавези да простор прилагоди намени о свом трошку.

4. За учешће у поступку јавног надметања-лицитације се утврђује депозит у износу од 6 месечних закупнина за предметни пословни простор за почетну лицитациону цену по 1 m2 пословне просторије за коју лицитирају. (Износ депозита је 26,400,00 динара). На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.

5. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Пословни простор се даје у закуп  учеснику који је понудио највишу цену за закуп пословног простора по м2.                   

6. Пријава за јавно надметање, која се може прибавити на сајту општине Шид као прилог уз овај оглас, мора да садржи:

 1. за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања и контакт телефон, а иста мора бити потписана уз приложену копију очитане личне карте и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита,
 2. за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис, број контакт телефона и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита.

7. Уз пријаву за јавно надметање се доставља:

 • доказ о уплаћеном депозиту у висини 6 месечних закупнина за предметни пословни простор за почетну лицитациону цену по 1 м2 пословне просторије за коју лицитирају, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Депозит за закуп пословног простора 486 К.О. Кукујевци, прималац: Општина Шид,
 • у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
 • за физичка лица фотокопија личне карте,
 • за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

8. Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за закуп пословног простора у јавној својини у поступку јавног надметања“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Шид у приземљу зграде Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.

9. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана отварања огласа, односно до 18.01.2021. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 11.01.2021. године до 18.01.2021. године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.

10. Јавно надметање лицитација пријављених кандидата ће се спровести 19.01.2021. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 10,00 часова. Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим, ако је приспела бар једна уредна и благовремена понуда.

11. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за закуп непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора о закупу и обрачунава за излицитирани закуп сразмерно до 6 месеци. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 10 (десет) дана од дана спровођења поступка јавног надметања. Недолазак на јавно надметање сматраће се одустанком од надметања.

12. Непокретност се даје у закуп закупцу ради адаптирања пословног објекта у којем би се обављала делатност пољопривредне и/или ветеринарске апотеке.

13. На правила поступка јавног надметања сходно ће се примењивати Правила о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају непокретности у својини општине Шид, које је могуће пронаћи на web адреси www.sid.rs уз прилог овога Огласа.  

14. Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, МК Шид, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ.

КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА

          У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                 Славица Варничић    

  

ПРИЈАВА ЗА ВАКЦИНИСАЊЕ ПРОТИВ COVID – 19 ЗА ГРАЂАНЕ ОД ДАНАС ЈЕ МОГУЋА НА ПОРТАЛУ Е – УПРАВЕ

Да би се пријавили потребно је попунити упитник и унети тражене податке на порталу Е-управе. Грађани могу да одаберу коју вакцину против COVID – 19 желе да приме, а коју је одобрила Агенција за лекове и медицинска средства.О термину и месту вакцинације грађани ће бити обавештавани путем електронске поште или СМС поруке, а упитник се може попунити и за чланове породице.Како је јуче најавила премијерка Ана Брнабић, Србија у овом тренутку има договоре са различитим произвођачима за укупно осам милиона вакцина против корона вируса, односно за вакцинисање четири милиона људи, с обзиром на то да су за вакцинисање потребне две дозе. До сада је у Србији вакцинисано 9.300 људи.

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID 19

РЕШЕЊE О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 6. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, брoj 26/01, „Службени лист СРЈ”, брoj 42/02 – Одлука СУС и „Службени гласник РС”, брoj 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – одлука УС, 47/13 и 68/14 – др. закон, 95/18, 99/18 – одлука УС и 86/19), члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“ број: бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 60. став 1. тачка 2.  Статута општине Шид („Службени лист општине Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, дана 31.12.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ E

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗА УТВРЂИВАЊЕ  ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2021. ГОДИНИ

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид.

II

На територији општине Шид одређене су четири зоне  за утврђивање пореза на имовину у зависности од комуналне опремљености у јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Шид, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона:

 (1)Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид у динарима

Категорија непокретностиПРВА зонаДРУГА зонаТРЕЋА зонаЧЕТВРТА зона
Грађевинско земљиште968,00200,00165,0088,00
Пољопривредно земљиште40,7030,80
Шумско земљиште46,2036,30
Станови37.400,0028.325,0019.250,00
Куће за становање24.750,0019.800,0014.850,00
Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности47.300,0035.337,0023.375,00
Гараже и гаражна места9.900,008.387,006.875,00

III

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање  пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид (“Сл. лист општине Шид“ број:33/20)

IV

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Шид» и на интернет страници општине Шид.

V

 Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара 2021. године.

Број: 463-20/III-20

 Дана: 31.12.2020.г.

 Шид

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 6. став 3. и 4.  Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001…95/2018, 99/2018-Одлука УС и 86/2019), члана 32. став 1. тачка 6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др закон и 47/2018,) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Шид, ( „Сл. лист општине Шид“, бр. 1/2019), Скупштина општине Шид, на седници одржаној дана 30.12.2020. доноси:

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Шид, за утврђивање пореза на имовину.

Члан 2.

На територији општине Шид одређују се ЧЕТИРИ зоне у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Шид, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.

Зоне одређене овом одлуком су: ПРВА, ДРУГА, ТРЕЋА И ЧЕТВРТА.

ПРВА ЗОНА -обухвата

а) улицу Карађорђеву од почетка улице (закључно са бројем 91 са леве стране и  закључно са бројем 88 са десне стране) до раскрснице са улицама Лазе Костића и Трг Републике,

б) улицу Петра Кочића од почетка улице (закључно са бројем 49 са леве стране и закључно са бројем 47 са десне стране) и улицу Алексе Шантића од почетка улице (леву страну улице и десну страну закључно са бројем 48) до раскрснице са улицама Николе Тесле и раскрсницом Кнеза Милоша,

ц) улицу Цара Душана од почетка улице (закључно са бројем 9 са леве стране и закључно са бројем 10 са десне стране) до раскрснице са улицама Вука Караџића и Николе Тесле,

д) улицу Светог Саве од почетка улице (закључно са бројем 19 са леве стране и закључно са бројем 26 са десне стране) до раскрснице са улицама Саве Шумановића и Николе Влашког,

е) улицу Цара Лазара од почетка улице (закључно са бројем 27 са леве стране и закључно са бројем 16 са десне стране) до раскрснице са улицом Сремском и Чмеликовом.

ДРУГА ЗОНА-обухвата

 • непокретности  у свим осталим улицама и деловима насељеног места Шид који

нису обухваћени првом зоном, а припадају грађевинском реону насељеног места Шид.

ТРЕЋА ЗОНА -обухвата

– непокретности  свих осталих насељених места општине Шид и ванграђевински реон насељеног места Шид.

ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата:

-ванграђевински реон  осталих насељених места на територији општине Шид.

Члан 3.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању зоне и најопремљеније зоне на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број:12/13).

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Шид“ и на званичној интернет страници општине Шид.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број:011-294/II-20

Дана:30.12.2020.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Стаменковић дипл. инж тех.