Izaberite stranicu

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу Граничног прелаза „Шид“, Општина Шид

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020), оглашава

ЈАВНУ
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу Граничног прелаза „Шид“, Општина Шид

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином Урбанистичког пројекта као и да доставе овом Одељењу своје примедбе и сугестије, искључиво у писаном облику.
Јавна презентација ће се одржати у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид у Шиду, ул. Карађорђева бр. 2 у трајању од 7 дана и то у периоду од 21. до 28. јула 2021. г.

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Шид

ОБАВЕШТЕЊЕ 09.07.

ОБАВЕШТЕЊЕ 09.07.

Обавештавамо грађане да ће се у петак, 9. јула, изводити радови на санацији оштећења коловоза у делу улице Ђуре Киша у Шиду, од раскрснице са улицом Фрушкогорска до раскрснице са улицом Цара Лазара.
Због радова саобраћај ће бити привремено обустављен у поменутом делу улице Ђуре Киша у периоду од 8:00 до 18:00 часова.
За време извођења радова саобраћај моторних возила ће бити преусмерен у улице Змај Јове Јовановића, Ђуре Киша ( северни и јужни крак ), Јована Дучића и Вука Караџића.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо грађане да ће се од уторка 6. јула па до четвртка 8. јула 2021. године изводити радови на санацији оштећења пружног прелаза у Шиду, који се налази на делу општинског пута Шид – Вашица.
Због радова привремено ће бити обустављен саобраћај у деловима улица Јанка Веселиновића и Вељка Пауновића у Шиду, као и на самом пружном прелазу у периоду од 08:00 до 16:00 часова.
За време извођења радова возачи моторних возила ће моћи користити алтернативни путни правац Шид ( улица Јанка Веселиновића ) – Адашевци – Вашица – Шид ( улица Вељка Пауновића ).
ОБАВЕШТЕЊЕ 09.07.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо грађане да ће се у среду дана 30. јуна 2021. године од осам часова ујутру изводити радови на санацији оштећења на коловозу у улици Јанка Веселиновића у Шиду.
Током извођења радова саобраћај ће се одвијати уз наизменично пропуштање возила на предметном делу пута, те се возачима препоручује да, уколико су у могућности, користе алтернативне путне правце у насељу.
За наредну недељу се планирају и радови на санацији оштећене путне деонице на делу општинског пута Шид – Вашица – Батровци, који захтевају привремену обуставу саобраћаја, а о тачном времену тих радова грађани ће бити благовремено обавештени путем средстава јавног информисања.

КОНКУРС-КУЛТУРА-2021.година

На основу чланова 3-8. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте у области културе који су од значаја за општину Шид („Сл.лист општине Шид“ број: 2/13, 1/14, 1/15 и 1/16), Комисија за доделу средстава за програме и пројекте у области културе, расписује

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

 1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

 

Основни циљ за доделу средстава по овом конкурсу је финансирање/суфинасирање програма и пројеката у области културе са територије општине Шид, и то за деловање из следећих области од јавног интереса:

 

 • библиотечко-информационе делатности;
 • културно-образовне делатности;
 • заштите културних добара;
 • музичког стваралаштва;
 • аматерског стваралаштва;
 • сценског стваралаштва;
 • визуелне уметности;
 • кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва.

 

 1. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

 

На конкурс пријаве могу поднети, КУД-ови, удружења и савези удружења чије је седиште на територији општине Шид.

 

 

 1. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

 

Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених програма и пројеката су 3.500.000,00 динара.

 

 1. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

Удружења треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

 • да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију

решења Агенције за привредне регистре;

 • да су оправдали средства добијена из буџета општине Шид у 2020. години.

 

 

 1. БЛИЖА МЕРИЛА И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ:

 

Предложени програми/пројекти треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњавају следеће критеријуме:

 

– да су од интереса за oпштину Шид или да су од ширег регионалног значаја;

– да су у складу са законом, општим актима удружења и асоцијације чији је удружење

члан;

– да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;

– да имају искуства у реализацији програма за који подносе захтев;

– да предвиђају ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне ресурсе за

реализацију програма;

 

 

 1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

 

Пријаве на конкурс се подносе Комисији од 25.06.2021. године закључно са 12.07.2021. године до 14:30 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

 

Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

 

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за доделу средстава за програме и пројекте у области културе

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид

 

       Уз пријаву на конкурс подноси се:

 

 • фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 • фотокопија ОП обрасца (потписи овлашћених лица);
 • фотокопија ПИБ-а;
 • фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор
 • извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 • програм рада за текућу годину;
 • списак чланова удружења,
 • друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу

средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

 

Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

 

Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се разматрати.

 

Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

 

На основу коначне Одлуке о додели средстава, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника.

 

Корисници средстава дужни су да пројекат за који су им додељена средства реализују до 31.12.2021. године.

Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

 

 

 

Број: 06-88/II-07

Датум:  25.06.2021.године

 

 

 

   У Шиду 25.06.2021. године.

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

Тихомир Стаменковић