Izaberite stranicu

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид и Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине из Новог Сада, у складу са чл. 63. став 2. и чл. 63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018; 31,37/2019; 9/2020) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

         Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пословног објекта (производна хала са складиштем и управним делом) максималне спратности П+1, на катастарској парцели бр. 3318/1 у КО Адашевци, потес Сеча, општина Шид

         Обрађивач : Пројектни биро „КРУГ ПЛУС“ из Сремске Митровице, одговорни урбаниста Горан Милутиновић, дипл.инж.арх.      

         Овлашћено лице за контакт : Драган Петровић, дипл.инж.грађ., телефон 062 755 051, Email : urbanizamsid@gmail.com

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином Урбанистичког пројекта као и да доставе своје примедбе и сугестије искључиво у писаном облику на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид: Шид, ул. Карађорђева бр. 2, најкасније до краја трајања јавне презентације.

         Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у законски прописаном року у трајању од 7 дана и то у периоду од 23. до 29. септембра 2020. г., а увид у урбанистички пројекат биће омогућен на званичној интернет адреси општине Шид : www.sid.rs, као и у просторијама Одељења.