Izaberite stranicu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:40-8/III-20

Датум: 07. 12.2020

Ш  и  д

ИЗВЕШТАЈ

СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ    ПОВОДОМ НАЦРТА  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ

ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ

Јавну расправу поводом Нацрта  Одлуке о буџету општине Шид за  2021.годину,

 организовало  је Општинско веће општине Шид.

Јавна расправа је трајала 20 (двадесет) дана и то од 18.11.2020.године до 07.12.2020.године.

Јавну расправу је организовао Председник Општинског већа на следећи начин:

-излагањем  текста  Нацрта Одлуке о буџету општине Шид за  2021.годину, на огласној табли општине, и званичном сајту општине Шид www.opstinasid.org.

-одржавањем Јавне презентације о  Нацрту Одлуке о у просторији сале  Скупштине општине Шид, Карађорђева број 2., дана  07.12.2020. године  у  13,00 часова.

Председник Општинског већа  је  преко средстава јавног информисања  упутио јавни позив  за учешће у јавној расправи  свим заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана, стручној и осталој јавности  и средствима јавног обавештавања са територије општине Шид, ради прикупљања предлога, сугестија и мишљења у вези Нацрта исте Одлуке.

Сва заинтересована лица  су имала могућност  да своје  предлоге, сугестије  и мишљења на Нацрт Одлуке Одлуке о буџету општине Шид за  2021.годину,  доставе  у писаном облику преко поште или лично  на следећу адресу: Општинска управа општине Шид, соба број 9, Шид, Карађорђева број 2, најкасније до 07.12.2020.године до 13,00 часова, или у електронској форми на адресу kabinetsid@mts.rs..

Јавна презентација Нацрта поменуте Одлуке  одржана  је дана 07.12. 2020. године, када су  се такође и  могле  изнети  примедбе, сугестије   и мишљења.

Председник Општинског већа  Зоран Семеновић је на истој изнео  да су електронским и писменим путем  достављена четири захтева  до 07.12. 2020.године, на електронску  адресу кабинета председника  општине  и писарницу  општинске управе, а десетак захтева  су изнети  и путем друштвених мрежа.

1.АСНС-ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД  је доставио следеће предлоге:

за повећање  коефицијента  за плате  за високу стручну спрему, као и за одређене помоћи  и друга примања а у складу са Колективним  уговором  закљученим између  Синдиката АСНС и Председника општине Шид.

2.КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  је доставила  предлоге за допуну Нацрта Одлуке о буџету општине Шид за 2021. годину, на износ од  120.000.000,00 динара  за саобраћајнице  СЗ, С4  и електрификацију  Радне зоне  број 8 у К.О.Адашевци.

3.СПОРТСКИ САВЕЗ  ОПШТИНЕ ШИД  је такође доставио предлог за  повећање  износа за  удружења  у области спорта   на име  трошкова истих  у 2021. години за 1.500.000,00 динара.

4. ПРЕДЛОЗИ ГРАЂАНА који су достављени путем друштвених мрежа, се већином  односе на решавање појединачних захтева  физичких лица, за чије решавање није надлежна локална самоуправа,  а за  неке  су  средства и планирана у буџету за наредну годину.

Такође су изнети и ЗАХТЕВИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  и то од стране  посланице у Скупштини Републике Србије, Миленке Субић, која је прецизирала предлог за повећање буџета  у износу  око 17.000.000,00 динара укупно за све месне заједнице  осим месне заједнице Шид,  а иста средства су потребна  за  уређење атарских путева, пешачких стаза  и друго.

Наведени  предлози, за које нису планирана средства,  биће унети  у Нацрт  Одлуке о буџету за 2021.годину, стим да  ће се по  предлогу АСНС-ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД   поступити  под  условом да руководилац Одељења за финансије  утврди могућност  увећања масе за ове намене  у складу са упутством  Министарства  финансија  за израду Одлуке о буџету општине Шид за 2021.годину, док  је по захтеву месних заједница  прихваћено повећање  њихових финансијских планова највише до 1.000.000,00 динара за сваку  појединачно.

С обзиром да је већина предлога за увећање буџета прихваћена, увећање буџета за 2021. годину износило би око 150.000.000,00 динара,  тако да би укупан износ буџета износио око 1.300.000.000,00 динара.

Сугестијe    и мишљења  на Нацрт Одлуке о буџету општине Шид за 2021. годину, биће  унете у наведену Одлуку која  ће се  са  Извештајем о току Јавне расправе  доставити  Општинском већу  општине Шид, ради утврђивања Предлога  поменуте одлуке, а затим  Скупштини ради  доношења исте.

Извештај  ће се објавити на огласној табли општине Шид и званичном сајту општине Шид www.opstinasid.org.

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић