Izaberite stranicu

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020), оглашава

 

ЈАВНУ

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКАТА

ЗA УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЛИТЕТА

ЗА БАЛОН ХАЛУ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА

на кат.парц.бр. 7199 к.о. Шид

 

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином Урбанистичког пројекта као и да доставе овом Одељењу своје примедбе и сугестије, искључиво у писаном облику.

Јавна презентација ће се одржати у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид у Шиду, ул. Карађорђева бр. 2 у трајању од 7 дана и то у периоду од 06. до 13. октобра 2021. г.

 

 

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене

и имовинско – правне послове

Општинске управе општине Шид