Izaberite stranicu

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДОПШТИНСКА УПРАВАНАЧЕЛНИКБрој: 610-5/IV-02-2020Дана, 27.08.2020. годинеШИДНа основу одредбе члана 3. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци,ученицима и студентима са територије општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 25/19),Општинска управа општине Шид расписујеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ Расписује се Јавни позив за финансирање трошкова превоза ученика средњих школа ушколској 2020/2021. години.Средства за превоз обезбеђују се за школску 2020./2021. годину, почев од 27.августа 2020.године, у висини 50% и 20% од цене месечне претплатне карте.IIПраво на финансирање трошкова превоза из буџета Општине Шид имају ученици средњихшкола са територије општине Шид који први пут уписују школску годину, а који нисукорисници услуга смештаја и свакодневно путују у Шид, као и они који путују вантериторије ове општине ради школовања у средњошколским установама, под условом да сенису уписали и да се не школују у средњим школама које постоје на територији општинеШид (Гимназија ако су у питању општи смер и друштвено језички смер и смер економскогтехничара и Техничка школа ако су у питању профили: пољопривреда, производња ипрерада хране, машинство и обрада метала, електротехника, трговина, угоститељство итуризам).IIIФинансирање превоза из претходнe тачке у висини 50% од цене месечне претплатне картеимају:1. деца корисника туђе неге и помоћи или социјалне помоћи,2. деца корисника дечијег додатка,3. деца са сметњама у развоју.Финансирање превоза из претходне тачке у висини 20% од цене месечне претплатне картеимају и остала деца која испуњавају услове наведене у истом, а не испуњавају услове зафинансирање превоза у износу од 50%.Право на финансирање сходно ставу 2. ове тачке имају и ученици који се школују усредњошколским установама ван територије ове општине, ако доставе доказ да су се у њихморали уписати због недовољног броја места на смеровима односно профилима којепохађају у средњим школама општине Шид.IVДокументација неопходна за остваривање права на финансирање трошкова превоза: захтев  очитана здравствена књижица или лична карта ученика и лична карта законскогзаступника ученика потврда из школе о редовном упису школске године уговор о превозу закључен између законског заступника ученика и превозника документ којим се доказује да ученик испуњава услове за финансирање превоза увисини 50% од цене превоза (решење којим се родитељу (старатељу) признаје својствокорисника туђе неге и помоћи и социјалне помоћи, решење којим се родитељу (старатељу)признаје својство корисника дечијег додатка, решење надлежног органа да ученик има статуслица са посебним потребама) – по службеној дужности прибавља службеник који водипоступак по захтеву странке доказ да се школује у установи ван територије општине Шид због недовољног бројаместа на смеровима односно профилима које постоје у средњим школама општине Шид (зафинансирање превоза у висини 20%) фотокопија текућег рачуна законског заступника ученикаVКонкурс је отворен од дана објављивања на огласним таблама Општине Шид, огласнимтаблама месних заједница, средствима јавног информисања и званичном сајту општине Шид,од 27.08.2020. године до 11.09.2020. године.VIЗахтеви са пратећом документацијом (осим оне која се прибавља по службеној дужности) сеподносе на адреси: Општинска управа Општине Шид, Услужни центар, ул. Цара Лазара бр.7.VIIНепотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати. НАЧЕЛНИКБојана Мравик