Izaberite stranicu

На основу члана 27.став 10. и члана 33. став 2. Закона о јавној својини ( “ Сл.гласник Републике Србије “ бр.24/2012, 88/2013 и 105/2014, 104/16 -др.закон, 108/16 и 113/17 ) и члана 60. став 1. тачка 14. Статута Општине Шид ( „Сл. лист општине Шид“ број: 1/19) Општинско веће општине Шид дана 18. 11.2020. године, доноси

О Д Л У К У

о покретању поступка отуђења покретне ствари – возила у својини

општине Шид, путем јавног надметања

и р а с п и с у ј е

ОГЛАС

за отуђење покретне ствари – возила у својини општине Шид, путем јавног надметања

ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА/ПРОДАЈЕ

Предмет отуђењa je  покретнa ствар у својини општине Шид и то следеће возило:

  1. Mарка: VAZ модел:LADA GTE 21113 , запремина мотора: 1499 цм3, снага мотора: 66,7кw, година производње: 2004, врста: путничко возило

УСЛОВИ ОТУЂЕЊА/ПРОДАЈЕ

Отуђење се спроводи  путем јавног надметања, у складу са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл.гласник РС“, 16/18) и Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ( “Сл.гласник“,бр.53/12).

            Предметнo возилo се  отуђује, за цену која не може бити нижа од 50.000,00 динара.

Наведенo возилo се продаје  у виђеном стању и без права на рекламацију.

Заинтересована лица могу погледати возила од дана објављивања огласа, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова у Општинској управи општине Шид, ул. Карађорђева 2.

Трошкове пореза на пренос апсолутних права, транспорта возила, као и друге трошкове који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.

За подношење пријава и учествовање у поступку отуђења није потребно положити депозит.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа путем јавног надметања имају физичка и правна лица,

Поступак отуђења путем  јавног надметања одржаће се  дана 3.12.2020.године у 12,00 часова  у сали Скупштине општине Шид.

Уредна и потпуна пријава треба да садржи :

Све податке о подносиоцу пријаве:

за физичка лица : име и презиме,адресу, број личне карте и контакт телефон

за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње, извод из регистара надлежног органа,( које не може бити старије од 30 дана) и потврду о пореском идентификационом броју и контакт телефон

-за правна лица:назив и седиште, извод из регистара надлежног органа,( које не може бити старије од 30 дана) ), потврду о пореском идентификационом броју, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца, оверено од стране надлежног органа.и контакт телефон

Пријаве се достављају писарници Општинске управе општине Шид у затвореној и запечаћеној коверти, најкасније до 3.12.2020.године , до 11.00 часова на адресу Општинска управа општине Шид, Карађорђева 2. са назнаком : “Не отварати- пријава за куповину покретне  ствари-возила.“ На полеђини омота обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е-маил адресу, као и име особе за конаткт.

ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Поступак јавног надметања спровешће Комисија у саставу

1. Бранислав Чубрило

2. Игор Михајловић

3. Драган Јањић

Дана 03.12.2020.године , након одржаног јавног надметања,.Комисија ће сачинити записник и донети Одлуку.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава  неће моћи да учествују у поступку .

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи заказаном поступку  , сматраће се да је одустао од пријаве.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна  пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем ако почетну цену прихвати као купопродајну цену возила.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене,или уколико је један учесник у поступку јавног надметања, који уплати цену утврђену овом Одлуком , потписује изјаву о висини понуђене цене, коју је обавезан да уплати у року одређеном огласом.

Одлуку о избору понуђача донеће Комисија, а председник општине ће закључити уговор о отуђењу по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца.

Рок плаћања купопродајне цене је 8 дана од дана потписивања уговора о отуђењу.

Исплата купопродајне цене врши се у динарима.

Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Шид или на тел. број 022/712-122, у термину од 08,00-14,00 часова. Контакт особа је Игор Михајловић.

Оглас објавити на огласној табли Општинске управе општине Шид.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

Број: 022-51/III-20

Дана:.18.11.2020 године

Ш И Д

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић