Izaberite stranicu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

Штаб за Ванредне ситуације

Број: 88-3/I-20/33

Дана: 19.11.2020

ШИД

На основу члана 29. Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ број: 116/07, 88/09 …36/18), члана 44. став 1. тачка 4., а у вези члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ број: 87/18), члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број: 129/07, 83/14-др. закон 101/16-др. закон 47/18), члана 16. став 1. тачка 15. Статута општине Шид („Сл .лист општине Шид“ број:  1/19), члана 17. став 1. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС” број: 27/20), Штаб за ванредне ситуације општине Шид  на 33. седници одржаној дана 19.11.2020. доноси

О Д Л У К У

о проглашењу ванредне ситуације за целу територију Општине Шид

1.Проглашава се ванредна ситуација на целој територији општине Шид почев од 15,00 часова , дана 19.11.2020.године,  због погоршања епидемиолошке ситуације услед ширења епидемије заразне болести COVID 19.

2.Ванредна ситуација се проглашава ради ефикаснијег спровођења мера заштите, као и заштите живота и здравља становништва.

3.Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Сремског УО, Републучком штабу за ванредне ситуације –Сектору за ванредне ситуације ,Одељењу заа ВС у Сремској Митровици.

4.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Сл.листу општине Шид.

На основу извештаја Завода за јавно здравље о епидемији COVID 19 закључно са 17.11.2020.год и консултације са директором Дома  здравља у Шиду који нам је потврдио да  је тренутно у Општини Шид оболело 40 активних случајева који генеришу преваленцију (стопа укупно оболелих унутар једног дана) од 117,52/100.000. а на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације мишљења смо да се прогласи ванредна ситуација на територији општине Шид.

С тим у вези доносимо следеће мере које су у складу са већ прописаним мерама које је донела Влада Републике Србије:

Ношење маски је и даље обавезно у затвореном и на отвореном простору док постоји опасност од ширења заразне болести COVID 19 у складу са препоруком Кризног штаба РС.

Радно време свих објеката ОСИМ апотека, бензинских пумпи, доставе хране може бити најкасније до 21час а отварају се наредног дана од 5 часова.

Сви услужни објекти морају да одреде одговорно лице које ће бити задужено за стриктно спровођење превентивних мера у складу са одлукама Кризног штаба Републике Србије.

Забрањујње се рад свечаних сала као и организовање прослава у затвореном и отвореном простору док пОстоји опасност од ширења заразне болести COVID 19.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Зоран Семеновић