Izaberite stranicu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:644-4/III-2020

Дана:03.12.2020 године

ШИД

            На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи,   («Сл. гласник РС», број 129/07,83/14.-др.закон,101/16-др.закон и 47/18),  члана 60. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Службени лист општине Шид“ број 1/19) и члана 9. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за  програме и пројекте  из области културе  који су од значаја за општину Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 2/2013,1/2014, 1/15 и 1/16) Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 03.12.2020. године, донело следећу

ОДЛУКУ О

РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ  КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

            Овом Одлуком  расподељују се средства из буџета општине Шид за  програме и пројекте  из области културе  који су од значаја за Општину Шид у 2020. години.

Члан 2.

            Средства из члана 1. ове Одлуке се одобравају :

 НазивОдобрено
1КПД „Д.Д. Кољесар“ Бачинци125.000,00
2.КУД „Филип Вишњић“ Вишњићево77.150,00
3.„Шидарт“ Еуфонија Шид0
4.КУД „Младост 2016“ Шид85.000,00
5.КПД „Иван Котљаревски“, Бикић До125.000,00
6.СЛУД „Милан Расћислав Шћефањик“ Бингула8.000,00
7.Књижевни клуб „Благоје Јастребић“ Вашица80.000,00
8.Хрватско културно друштво Шид37.000,00
9.СКУД „Бранко Радичевић“ Ердевик270.000,00
10.КПД „Ђура Киш“ Шид360.000,00
11.Удружење ликовних уметника и стваралаца из општине Шид40.000,00
12.Књижевни клуб „Лаза Костић 2017“ Беркасово25.000,00
13.Словачко културно уметничко друштво „Једнота“ Шид160.000,00
14.Удружење жена „Маслачак 2019“ Гибарац0
15.Књижевни клуб „Бато Дезитијаски“ Шид5.000,00
16.Ликовно удружење „Први уметници Војводине“ Шид108.200,00

Члан 3.

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се  на огласној табли Општинске управе општине Шид  и на сајту општине Шид.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

            Подносиоци захтева имају право жалбе  на Одлуку о  расподели средстава за  програме и пројекте  из области културе  у року од 8 (осам) дана од  дана објављивања исте.

            Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће  општине Шид.

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић