Izaberite stranicu

На основу члана 6. став 3. и 4.  Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001…95/2018, 99/2018-Одлука УС и 86/2019), члана 32. став 1. тачка 6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др закон и 47/2018,) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Шид, ( „Сл. лист општине Шид“, бр. 1/2019), Скупштина општине Шид, на седници одржаној дана 30.12.2020. доноси:

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Шид, за утврђивање пореза на имовину.

Члан 2.

На територији општине Шид одређују се ЧЕТИРИ зоне у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Шид, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.

Зоне одређене овом одлуком су: ПРВА, ДРУГА, ТРЕЋА И ЧЕТВРТА.

ПРВА ЗОНА -обухвата

а) улицу Карађорђеву од почетка улице (закључно са бројем 91 са леве стране и  закључно са бројем 88 са десне стране) до раскрснице са улицама Лазе Костића и Трг Републике,

б) улицу Петра Кочића од почетка улице (закључно са бројем 49 са леве стране и закључно са бројем 47 са десне стране) и улицу Алексе Шантића од почетка улице (леву страну улице и десну страну закључно са бројем 48) до раскрснице са улицама Николе Тесле и раскрсницом Кнеза Милоша,

ц) улицу Цара Душана од почетка улице (закључно са бројем 9 са леве стране и закључно са бројем 10 са десне стране) до раскрснице са улицама Вука Караџића и Николе Тесле,

д) улицу Светог Саве од почетка улице (закључно са бројем 19 са леве стране и закључно са бројем 26 са десне стране) до раскрснице са улицама Саве Шумановића и Николе Влашког,

е) улицу Цара Лазара од почетка улице (закључно са бројем 27 са леве стране и закључно са бројем 16 са десне стране) до раскрснице са улицом Сремском и Чмеликовом.

ДРУГА ЗОНА-обухвата

  • непокретности  у свим осталим улицама и деловима насељеног места Шид који

нису обухваћени првом зоном, а припадају грађевинском реону насељеног места Шид.

ТРЕЋА ЗОНА -обухвата

– непокретности  свих осталих насељених места општине Шид и ванграђевински реон насељеног места Шид.

ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата:

-ванграђевински реон  осталих насељених места на територији општине Шид.

Члан 3.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању зоне и најопремљеније зоне на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број:12/13).

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Шид“ и на званичној интернет страници општине Шид.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број:011-294/II-20

Дана:30.12.2020.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Стаменковић дипл. инж тех.