Izaberite stranicu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-8 /III-20

Дана:  18. новембар  2020.

Шид

 

            На основу члaна 96. став 3.  Статута општине Шид (,,Сл. лист општинe Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, на предлог Одељења за финансије  Општинске управе општине Шид, на седници одржаној дана 18. новембра 2020. године, донело је

 

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ

 

I

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ  Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Шид за 2021.годину.

 

II

            Јавна расправа ће трајати 20 (двадесет) дана  и то од 18.11. 2020. године  до 7.12. 2020. године.

            Јавну расправу ће организовати председник Општинског већа општине Шид на следећи начин:

            - излагањем  текста  нацрта наведене  Одлуке, на огласној табли општине, месних   заједница општине  Шид и званичном сајту општине Шид www.opstinasid.org.

            - одржавањем Јавне презентације о  нацрту Одлуке о  буџету општине Шид за 2021.годину у просторији сале  Скупштине општине Шид, Карађорђева број 2, дана. 07.12.2020. године  у  13,00 часова.

            Председник Општинског већа  ће преко средстава јавног информисања  упутити јавни позив за учешће у јавној расправи свим заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана, стручној и осталој јавности  и средствима јавног обавештавања са територије општине Шид, ради прикупљања предлога, сугестија и мишљења у вези нацрта исте Одлуке.

            Сви корисници јавних средстава буџета општине Шид (директни, индиректни, остали и посебни КЈС),  као и сва остала заинтересована лица могу своје предлоге, сугестије  и мишљења на нацрт Одлуке о  буџету општине Шид за 2021. годину, доставити  у писаном облику преко поште или лично  на следећу адресу: Општинска управа општине Шид, соба број 9, Шид, Карађорђева број 2, најкасније до 07.12.2020.године до 13,00 часова, или у електронској форми на адресу kabinetsid@mts.rs

            Примедбе,  сугестије  и мишљења могу се изнети и усмено на Јавној презентацији.

            О току Јавне расправе сачиниће се Извештај који садржи све предлоге, сугестије и мишљења изнета у јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему нацрта акта о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај ће се објавити на огласној табли општине Шид и званичном сајту општине Шид  www.opstinasid.org.

            Након спроведене Јавне презентације, нацрт Одлуке о  буџету општине Шид за 2021.годину, са Извештајем о току Јавне расправе доставиће се Општинском већу  општине Шид, ради утврђивања Предлога исте.

 

III

            Ова Одлука  ступа на снагу  даном доношења, а објавиће се у  ,,Службеном листу општине Шид“.

 

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић

 

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ