Izaberite stranicu

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72, 81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42, 50, 98/13; 132, 145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20) и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава:

РАН И ЈАВНИ УВИД
у
Елаборат Плана детаљне регулације Адашевци сa прикључком на електроенергетску мрежу и приступном саобраћајницом у КО Адашевци

  1. Нацрт Плана детаљне регулације Адашевци сa прикључком на електроенергетску мрежу и приступном саобраћајницом у КО Адашевци обрађивач „MI-MI inžinjering“ из Београда, ул. Маријане Грегоран бр. 53/54, а носилац израде Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ Шид, биће изложен на рани јавни увид на званичном сајту општине Шид: www.sid.rs у трајању од 15 дана и то у периоду од 15. до 30. октобра 2022. год.
  2. Заинтересована лица, током трајања јавног увида, своје искључиво писмене примедбе на изложени Елаборат, могу да доставе на адресу: Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева 2, најкасније до завршетка трајања раног јавног увида, тј. од 15. до 30. октобра 2022. год. Особа за информације: Бранислав Чубрило, телефон: 022/714-048.

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Шид