Izaberite stranicu

На основу члана 6. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, брoj 26/01, „Службени лист СРЈ“, брoj 42/02 – Одлука СУС и „Службени гласник РС“, брoj 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – одлука УС, 47/13 и 68/14 – др. закон, 95/18, 99/18 – одлука УС и 86/19), члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“ број: бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 60. став 1. тачка 2.  Статута општине Шид („Службени лист општине Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, дана 31.12.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ E

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗА УТВРЂИВАЊЕ  ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2021. ГОДИНИ

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид.

II

На територији општине Шид одређене су четири зоне  за утврђивање пореза на имовину у зависности од комуналне опремљености у јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Шид, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона:

 (1)Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид у динарима

Категорија непокретностиПРВА зонаДРУГА зонаТРЕЋА зонаЧЕТВРТА зона
Грађевинско земљиште968,00200,00165,0088,00
Пољопривредно земљиште40,7030,80
Шумско земљиште46,2036,30
Станови37.400,0028.325,0019.250,00
Куће за становање24.750,0019.800,0014.850,00
Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности47.300,0035.337,0023.375,00
Гараже и гаражна места9.900,008.387,006.875,00

III

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање  пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид (“Сл. лист општине Шид“ број:33/20)

IV

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Шид» и на интернет страници општине Шид.

V

 Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара 2021. године.

Број: 463-20/III-20

 Дана: 31.12.2020.г.

 Шид

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић