Izaberite stranicu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Број: 436-48/IV-20

Дана: 26.11.2020.г.

На основу одредбе члана 5. став 2. а у вези члана 6. став 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 26/01, 42/02 УС 45/02 УС , 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- УС , 47/13, 68/14 95/2018 i 99/2018 – одлука УС,86/19) и члана 36. став 1.алинеја 11 Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 7/17,26/19), начелник Општинске управе општине Шид,  дана  26.11. 2020. године,  доноси

РЕШЕЊE

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У

 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид.

II

(1) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид у ПРВОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта  968,00 дин.

2) станова       37.400,00 дин.

3) кућа за становање 24.750,00 дин.

4) пословних зграда и других  (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности     47.300,00 дин.

5) гаража и гаражна места   9.900,00 дин.

Земљиште које је у катастру непокретности уписaно као земљиште у грађевинском подручју и неизграђено грађевинско земљиште које се налази у овој зони, а користи се као обрадиво земљиште за пољопривредну производњу (њива,воћњак,виноград и сл.),у сврху утврђивања пореза на имовину биће евидентирано као пољопривредно земљиште,те ће бити примењена цена по м2 за ту врсту непокретности у овој зони по цени од 88,00 дин.

(2) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид у ДРУГОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта  165,00 дин.

2) пољопривредног земљишта        40,70 дин.

3) шумског земљишта           46,20 дин.

4) станова       19.250,00 дин.

5)  кућа за становање            14.850,00 дин.

6) пословних зграда и других  (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности     23.375,00 дин.

7) гаража и гаражна места   6.875,00 дин.

            Земљиште које је у катастру непокретности уписaно као земљиште у грађевинском подручју и неизграђено грађевинско земљиште које се налази у овој зони, а користи се као обрадиво земљиште за пољопривредну производњу(њива,воћњак,виноград и сл.),у сврху утврђивања пореза на имовину биће евидентирано као пољопривредно земљиште,те ће бити примењена цена по м2 за ту врсту непокретности у овој зони по цени од 40,70 дин.

(3) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021 години на територији општине Шид у ТРЕЋОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта  88,00 дин.

2) пољопривредног земљишта        30,80 дин.

3) шумског земљишта           36,30 дин.

Земљиште које је у катастру непокретности уписaно као земљиште у грађевинском подручју и неизграђено грађевинско земљиште које се налази у овој зони, а користи се као обрадиво земљиште за пољопривредну производњу(њива,воћњак,виноград и сл.),у сврху утврђивања пореза на имовину биће евидентирано као пољопривредно земљиште,те ће бити примењена цена по м2 за ту врсту непокретности у овој зони по цени од 30,80 дин.

III

Ово решење објавити у «Службеном листу општине Шид» и на интернет страни општине Шид.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара 2021. године.

НАЧЕЛНИК

Бојана Мравик дипл. правник