Izaberite stranicu

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу објекта за смештај пољопривредних производа и механизације на кат. парц. бр. 1986/1 и 1986/2 КО Гибарац

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020; 52/2021), оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу објекта за смештај пољопривредних производа и механизације на кат. парц. бр. 1986/1 и 1986/2 КО Гибарац

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином наведеног Урбанистичког пројекта као и да доставе овом Одељењу своје примедбе и сугестије искључиво у писаном облику.

Јавна презентација ће се одржати у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, у законски прописаном року у трајању од 7 дана и то у периоду од 28. септембра до 05. октобра 2022. г.

Овлашћено лице за контакт: Бранислав Чубрило, дипл. правник, тел. 022/714-048.

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Шид