Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Према последњим подацима Влада РС је прихватила савет кризног штаба и донела одлуку:

I

Радно време  свих  објеката осим апотека, бензинских пумпи као и  доставе хране могу да раде најкасније до 21 час а да се отварају у  5 часова ујутро.

II

Све остале раније донете мере су и даље на снази. Нова уредба ступа на снагу од 17.11.2020.год а важиће до 01.12.2020.године

У Шиду

17.11.2020.

КОМАНДАНТ ОПШТИНСКОГ

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Зоран Семеновић

МЕРЕ НАКОН ЗАВРШЕНЕ СЕДНИЦЕ КРИЗНОГ ШТАБА

Чланови Кризног штаба разматрали су тренутну епидемиолошку ситуацију у Србији, као и најновије мере у борби против вируса корона. Најновије информације јавности је саопшила др Дарија Кисић Тепавчевић.

 • Забрањено окупљање више од пет људи

Кризни штаб одлучио је да се забрани окупљање више од пет људи и унутра и напољу. Ова одлука се не односи на школску средину, као ни радну средину.

 • На распуст почев од среде, сви ученици основних и средњих школа имаће три дана одмора.
 • Биоскопи и позоришта настављају без промена

Када су у питању установе културних манифестација, додала је Др Кисић, задржано је за биоскопе и позоришта ограничење до 500 особа, али уз прописане мере.

Казне од 5.000 до 300.000

Казне за непоштовање мера крећу се од 5.000 за приватна лица, а од 30.000 до 300.000 за правна лица, која нису омогућила да се мере поштују.

Апел грађанима који славе у наредном периоду при прослављају крсне славе у наредном периоду да воде рачуна и смање могућност преношења вируса.

НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВOЈА СOЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ OПШТИНЕ ШИД 2021 – 2025

 • РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 • АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
 • ОПШТИНСКА УПРАВА
 • Дана: 03.11.2020.
 • ШИД
 • OБАВЕШТЕЊЕ

Општина Шид позива грађане да узму активно учешће у јавној расправи у оквиру процеса израде Стратегије развоја социјалне заштите oпштине Шид 2021 – 2025. У намери да обезбедимо што садржајнији документ, у току израде смо у великој мери сарађивали са представницима јавног, приватног и невладиног сектора, те смо тако, уважавајући њихове предлоге, дошли до ове фазе. Нацрт текста Стратегије развоја социјалне заштите oпштине Шид 2021 – 2025  можете погледати на званичној интернет страници Општине Шид. Молимо све заинтересоване грађане да узму учешће у изради Стратегије и дају своје предлоге/ сугестије за измене и допуне.

Јавни увид трајаће 14 дана, закључно са 17.11.2020. године, а ваше предлоге можете слати у писменој форми на адресу електронске поште: strategija.sid@gmail.com

 • Небојша Илић,
 • помоћник председника општине Шид
 • за социјалну политику
 • и координатор радне групе
 • за израду Стратегије

Конкурс за доделу средстава из буџетаопштине Шид за програме и пројекте удружења са територије општине Шид у 2020. години

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за доделу средстава за програме удружења на територији општине Шид, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У 2020. ГОДИНИ

 1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

С обзиром на епидемиолошку ситуацију у Републици Србији услед корона вируса COVID-19, под програмима и пројектима удружења са територије општине Шид, у смислу овог конкурса, сматрају се пријаве које се односе на финансирање/суфинасирање текућих расхода и издатака удружења грађана.

Основни циљ за доделу средстава по овом конкурсу је финансирање/суфинасирање текућих расхода и издатака удружења грађана са територије општине Шид, која делују у следећим областима од јавног интереса:

 1. људска права и развој цивилног друштва,
 2. економска самосталност и оснаживање жена у локалној средини,
 3. равноправности полова намењених унапређењу положаја жена у радном и

    друштвеном окружењу,

 1. социјална – заштита, заштита бораца, ратних војних и цивилних инвалида,
 2. заштита лица са инвалидитетом,
 3. друштвена брига о деци и омладини,
 4. подстицање наталитета,
 5. помоћ старима,
 6. заштита и промовисање људских и мањинских права,
 7. здравствена заштита, заштита на раду и противпожарна заштита,
 8. неговање и очување народне традиције,
 9. заштита животне средине, заштита животиња и одрживи развој,
 10. пољопривреда, лов, риболов, туризам и предузетништво,
 11. хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и

      непосредно следи јавне потребе.

                                                                  Текући расходи и издаци који се могу финансирати/суфинансирати у складу са конкурсом су:

                                                                 – закуп простора за рад,

– услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),

– енергетске услуге,

– комуналне услуге,

– трошкови књиговодствених услуга,

– трошкови одржавања рачуна у банци,

– трошкови настали услед спровођења мера заштите против COVID-19.

 1. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

                                                                                                                                        На конкурс пријаве могу поднети удружења и савези удружења чије је седиште на територији општине Шид.

Удружења и савези удружења регистровани са седиштем изван територије општине Шид, а делују у области здравствене заштите, имају право поднети пријаву на конкурс за текуће расходе и издатке које имају према својим члановима чије се пребивалиште налази на територији општине Шид.

Удружења и савези удружења могу конкурисати са највише једном пријавом.

 1. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

       Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених текућих расхода и издатака удружења грађана су 3.000.000,00 динара.

 1. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

                                                                                         Удружења треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

 • да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне регистре,
 • да су оправдали средства добијена из буџета општине Шид у 2019. години.
 1. 5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

Пријаве на конкурс се подносе Комисији закључно са 18.11.2020. године до 15,00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за доделу средстава за програме удружења на територији општине Шид“

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид

Уз пријаву на конкурс подноси се:

 • фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 • фотокопија ОП обрасца (потписи овлашћених лица);
 • фотокопија ПИБ-а;
 • фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор (уколико се до

   18.11.2020. године не отвори рачун код Управе за трезор, број истог доставити накнадно);

 • извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 • фотокопија рачуна чије је плаћање потребно извршити или рефундирати;
 • списак чланова удружења;
 • друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу  

   средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

                               Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се разматрати.

Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

       На основу коначне Одлуке о додели средставам, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника.

       Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше до 31.12.2020. године.

       Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

     У Шиду,     03.11.2020. годинеПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дејана Крсмановић


Документација:

Конкурс за доделу сресдства из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе која од значаја за општину Шид

На основу чланова 3-8. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте у области културе који су од значаја за општину Шид („Сл.лист општине Шид“ број: 2/13, 1/14, 1/15 и 1/16), Комисија за доделу средстава за програме и пројекте у области културе, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД  ЗА 2020. ГОДИНУ

 1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

            С обзиром на епидемиолошку ситуацију у Републици Србији услед вируса COVID-19, под програмима и пројектима у области културе који су од значаја за општину Шид за 2020. годину, у смислу овог Конкурса, сматрају се програми и пројекти који се односе на финансирање/суфинасирање текућих расхода и издатака удружења и организација у области културе.

            Основни циљ за доделу средстава по овом Конкурсу је финансирање/суфинасирање текућих расхода и издатака удружења и организација у области културе, а чији програми и пројекти припадају следећим областима културе:

 1. библиотечко-информационе делатности,
 2. културно-образовне делатности,
 3. заштите културних добара,
 4. музичког стваралаштва,
 5. аматерског стваралаштва,
 6. сценског стваралаштва,
 7. визуелне уметности,
 8. кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва.

            Текући расходи и издаци који се могу финансирати/суфинансирати у складу са Конкурсом су:

      -закуп простора за рад,

      -услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),

      -енергетске услуге,

      -комуналне услуге,

      -трошкови књиговодствених услуга,

      -трошкови одржавања рачуна у банци,

      -трошкови настали услед спровођења мера заштите против COVID-19.

 1. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

            Пријаве на Конкурс могу поднети:

            -удружења и организације у култури, које су регистроване на територији Општине Шид;

            -други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач општина Шид.

            Пријаве на Конкурс се подносе за пројекте и програме:

            -који се реализују на територији општине Шид;

            -које реализују групе и поједици из општине Шид;

            -који су од значаја за промовисање општине Шид, као и унапређење интернационалне сарадње; и

            -који су од посебног значаја за општину Шид.

 1. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

            Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених текућих расхода и издатака удружења и организација у области културе су 2.000.000,00 динара.

 1. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

            Удружења и организације треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

      – да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне регистре,

      – да су оправдали средства добијена из буџета општине Шид у 2019. години.

 1. 5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

            Пријаве на Конкурс се подносе Комисији закључно са 18.11.2020. године до 15:00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

            Пријаве се подносе непосредно у писарници Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за доделу средстава за програме и пројекте

у области културе

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид

            Уз пријаву на конкурс подноси се:

 • фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 • фотокопија ОП обрасца (потписи овлашћених лица);
 • фотокопија ПИБ-а;
 • фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор (уколико се до

   18.11.2020. године не отвори рачун код Управе за трезор, број истог доставити накнадно);

 • извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 • фотокопија рачуна чије је плаћање потребно извршити или рефундирати,
 • списак чланова удружења,
 • друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу 

   средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

            Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

            Kонкурсна документација (образац пријаве и текст конкурса) се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

            Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са Конкурсом, неће се разматрати.

            Подносиоци захтева имају право жалбе на Одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

       На основу коначне Одлуке о додели средстава, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника.

       Корисници средстава дужни су да додељена средства утроше до 31.12.2020. године.

       Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

У Шиду,

03.11.2020. године
Број: 644-3/II-20

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Тихомир Стаменковић

Конкурсна документација:Јавна презентација

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид и Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине из Новог Сада, у складу са чл. 63. став 2. и чл. 63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018; 31,37/2019; 9/2020) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

         Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пословног објекта (производна хала са складиштем и управним делом) максималне спратности П+1, на катастарској парцели бр. 3318/1 у КО Адашевци, потес Сеча, општина Шид

         Обрађивач : Пројектни биро „КРУГ ПЛУС“ из Сремске Митровице, одговорни урбаниста Горан Милутиновић, дипл.инж.арх.      

         Овлашћено лице за контакт : Драган Петровић, дипл.инж.грађ., телефон 062 755 051, Email : urbanizamsid@gmail.com

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином Урбанистичког пројекта као и да доставе своје примедбе и сугестије искључиво у писаном облику на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид: Шид, ул. Карађорђева бр. 2, најкасније до краја трајања јавне презентације.

         Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у законски прописаном року у трајању од 7 дана и то у периоду од 23. до 29. септембра 2020. г., а увид у урбанистички пројекат биће омогућен на званичној интернет адреси општине Шид : www.sid.rs, као и у просторијама Одељења.