Izaberite stranicu

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
Број: 111-11/IV-07
Датум: 18.8.2022. године
Шид

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017, 113/17-др.закон, 95/18 и 114/21), и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) и члана 27к Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - други закон), и члана 20. Правилника о организацији и ситематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и стручним службама општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 14/20, 26/20, 8/21, 31/21 и 24/22), начелник Општинске управа општине Шид, дана 18.8.2022. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД

I ОРГАН У КОМЕ СЕ РАДНА МЕСТА ПОПУЊАВАЈУ
Општинска управа општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2

II РАДНО МЕСТО КОЈЕ СЕ ПОПУЊАВА:

ИЗВРШИЛАЦ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове,
Служба за урбанизам, обједињену процедуру, заштиту животне средине и планове
Број службеника: 1 службеник Звање: сарадник
Опис послова:

 • спроводи обједињену процедуру у складу са Законом и подзаконским актима;
 • решава пријаве објеката чије је грађење односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе-легализација-озакоњење;
 • издаје грађевинске и употребне дозволе за објекте за које је надлежна Општина;
 • доноси решења о потреби процене утицаја на животну средину и решења о одређивању обима и садржаја о процени утицаја на животну средину;
 • води поступак вршења процене утицаја одређених планова и програма на животну средину стратешку процену у току поступка припреме и усвајања планова и програма у области просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, управљања отпадом, управљања водама и другим областима у којима се даје сагласност на Извештај о стратешкој процени;
 • води поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности које могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину и материјална добра за које дозволу за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање активности издаје надлежни општински орган и води регистар издатих дозвола.
 • ради на издавању дозвола за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на територији Општине, као и издавању дозволе за његово привремено складиштење на локацији произвођача, односно власника отпада;
 • даје сагласност на План управљања заштићеним природним добром, издаје дозволе о испуњености услова заштите ваздуха од загађења, утврђује мере и услове заштите од буке, издаје дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, као и за коришћење истих и води поступак прописан Законом о хемикалијама;
 • доноси решења о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину;
 • врши јавно оглашавање у поступку Студије о процени утицаја на животну средину;
 • доноси мишљење о стратегији из других области Закона о заштити животне средине;
 • учествује у раду и обавља административне послове техничке Комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину;
 • прикупља све потребне податке везане за примену Закона о ефикасном коришћењу енергије;
 • обавља све потребне послове везане за техничку подршку увођења система енергетског менаџмента у локалној самоуправи, а у циљу израде Годишњег извештаја о осваривању циљева уштеде енергије у истој;
 • друге послове по налогу шефа Службе, руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

Услови: Високо образовање стечено на студијама првог степена у области хемијско-технолошких наука (основне академске, односно струковне студије у трајању од три године) односно на студијама у трајању до 3 године – више образовање, 3 године радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), положен државни стручни испит

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 1. Закон о планирању и изградњи,
 2. Закон о заштити животне средине,
 3. Закон о општем управном поступку,
 4. Провера познавања рада на рачунару (MS Office и интернет),
 5. Посебне функционалне компшетенције, и то за области рада: стручно-оперативни послови и административно-технички послови.

Провере ће се вршити увидом у сву достављену документацију, усменим разговором са кандидатима, односно провером посебних функционалних компетенција и практичним радом на рачунару.

НАПОМЕНA:
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до истека 6 месеци од дана пријема на рад.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

III ОПШТИ ДЕО

МЕСТО рада: Шид

РОК за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.
Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Дневник“.

Лице задужено за давање ОБАВЕШТЕЊА о јавном конкурсу:
Филип Ранђеловић, контакт телефон 022/714-120, канцеларија бр.1, у времену од 07.00 до 15.00 часова сваког радног дана док траје Конкурс.

АДРЕСА на коју се подносе пријаве:
Општинска управа општине Шид
ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид,
са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД“
или лично у писарници Општинске управе општине Шид, канцеларија бр. 9
у времену од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана док траје конкурс.

Општи УСЛОВИ за рад:
Кандидат мора да буде пунолетни држављанин Републике Србије, којем раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, и да испуњава услове у погледу стручне спреме, радног искуства, додатних знања и посебних услова утврђених Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и стручним службама општине Шид.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 1. Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
 2. Изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње (односи се на доказе под редним бројем 3. и 4.);
 3. Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 4. Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 5. Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 6. Оригинал потврде да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, издату након дана објављивања конкурса. Потврду издаје надлежна Полицијска управа Министарства унутрашњих послова Републике Србије према месту рођења;
 7. Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
 8. За кандидате који су имали заснован радни однос у у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе – потврда Послодавца да им радни однос код истог није престао због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Општине Шид на истој адреси као и овај Конкурс. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз друге напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са свим кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине, знања и одговарајуће компетенције, биће провераване у усменом разговору који ће се обавити у просторијама Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2 у Шиду. О времену одржавања разговора кандидати ће накнадно бити обавештени на контакте (бројеве телефона и/или мејл адресе) које наведу у својим пријавама.

Заштита података о личности:

Сви подаци о личности који буду достављени Општинској управи општине Шид биће об-рађивани искључиво у сврху учешћа у јавном конкурсу, а у складу са Законом о заштити пода-така о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Општинске управе општине Шид која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног конкурса.

Општинска управа општине Шид чуваће податке о личности у року предвиђеним законом уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

НАПОМЕНЕ:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Шид.
Овај оглас објављује се на интернет страници општине Шид (https://www.sid.rs/), на огласној табли Општинске управе општине Шид, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије – у дневном листу „Дневник“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације Шид на којој је објављен оглас.

 • Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК
Бојана Мравик, дипл. правник

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЦЕДУРИ, ВРЕМЕНУ, НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КУПОВИНУ СТАНА ЗА ЛОКАЦИЈЕ КРАЉЕВО, КРАГУЈЕВАЦ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА И ВРАЊЕ

ТРЕТМАН СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА

ТРЕТМАН СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА

Oбавештавамо Вас да ће се у уторак, 16.августа 2022. године, у периоду од 19.00 до 22.00 часова вршити третман сузбијања одраслих комараца на територији општине Шид.

Третман ће бити изведен уређајима из ваздуха, препаратом Neopirox lambda 2.0 на бази ламбдацихалотрина и уређајима са земље препаратом Aqua K-Othrine на бази делтаметрина.

Моле се пчелари да предузму све мере неопходне за заштиту пчела.