Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ШИД

На основу чл. 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе  општине Шид, издаје

О б а в е ш т е њ е

Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да ће се јавна седница Комисије за планове општине Шид, на којој ће се разматрати резултати обављеног јавног увида у нацрт Плана детаљне регулације црпне станице „Мохарач“ у КО Ердевик и КО Бингула, одржати у петак 19. 02. 2021. г. са почетком у 12 часова у сали Општинске управе општине Шид у Шиду у ул. Карађорђева бр. 2.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и

имовинско-правне послове

Општинске управе општине Шид

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Шид у 2021. години

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Шид у 2021. години

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 87 и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 19. став 1. алинеја 1. Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист Општине Шид бр. 7/17 ) члана 10. Одлуке о буџету Општине Шид за 2021. годину („Сл. лист Општине Шид бр. 34/20”), и Решења Комисије за контролу државне помоћи, број: 401-00-00145/2020-01/2 од 25. јануара 2021. године, Одељењe за друштвене делатности Општинске управе општине Шид дана 14. фебруара 2021. године расписује:

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Шид у 2021. години

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Шид; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Шид за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.
Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Шид у 2021. години, износе 10.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 200.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 7.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Шид;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Шид.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 1. 1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:
  1.1. Значај пројекта са становишта:
  • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
  • остваривање намене конкурса;
  • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
  • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
  • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
  1.2. Утицај и изводљивост са становишта:
  • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
  • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
  • мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;
  • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
  • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
  1.3. Капацитети са становишта:
  • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
  • неопходних ресурса за реализацију пројекта;
  • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
• прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
• економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 1. 2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:
 2. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 3. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Шид;
 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
 3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
 4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;
 5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;
 6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

IV РОКОВИ
Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања Конкурса у дневном листу Дневник.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да достави:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта општине Шид www.sid.rs:
  o Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
  o Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.
 2. Копије следећих докумената у једном примерку:
  • Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);
  • Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
  • Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
  • Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
  • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
  • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;
  • Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.
Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.
Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије,Општинској управи Шид. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.
Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу Дневник.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту општине Шид, www.sid.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.
Пријаве пројеката слати на адресу: Општинска управа Шид, Шид Карађорђева 2., са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Шид у 2021. години”.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници општине Шид , и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Додатне информациjе се могу добити радним данима од 11 до 13 часова на телефон: 062/755-821

Председник општине
Зоран Семеновић

Обрасци за пријаву:

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ- ЗАКЉУЧАК О ИЗГРАДЊИ МОНУМЕНТАЛНОГ СПОМЕНИКА САВИ ШУМАНОВИЋУ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ- ЗАКЉУЧАК О ИЗГРАДЊИ МОНУМЕНТАЛНОГ СПОМЕНИКА САВИ ШУМАНОВИЋУ

На иницијативу председника општине Шид, Зорана Семеновића, а уз подршку Културно образовног центра Шид, на састанку одржаном дана 11. фебруара 2021. године, донет је закључак о изградњи монументалног споменика Сави Шумановићу који ће бити изграђен до краја године а уз помоћ и подршку шире јавности. За координатора пројекта делегиран је свестрани шидски уметник, глумац и луткар Цветин Аничић члан Општинског већа задужен за област културе.

Председник општине Шид Зоран Семеновић истиче да је изузетно  резигниран сазнањем да се лик и дело покојног Саве Шумановића дерогира у континуитету дуже од педесет  година, као и то да нити једног председника општине у овом миленијуму није заболела чињеница да се град Шид није одужио највећем репрезенту наше општине, наглашавајући  значај лика и дела Саве Шумановића у културном идентитету локалне самоуправе. Уметнички фонд Саве Шумановића, који представља национално благо непроцењиве уметничке и материјалне вредности, превазилази оквире локалног значаја, његово стваралаштво припада у потпуности највишим дометима тадашње европске уметности, те се лично заложио да се на најрепрезентативнијем месту, у непосредној близини Галерије слика „Сава Шумановић“, подигне споменик светски познатом сликару Сави Шумановићу као знак захвалности јер је својим сликама наше место, учинио славним и познатим.

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић

ЈАВНИ ПОЗИВИ!

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ВОЈВОДИНИ ПУТЕМ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Сазнајте више овде

Сазнајте више овде

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Број: 612-1/IV-02-2021

Дана, 1.2.2021. године

ШИД

На основу одредбе члана 3. и 5. Одлуке о регресирању превоза студената у Аутономној Покрајини Војводини („Сл.лист АПВ“, бр. 1/2013 и 5/2017) и члана 10. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид („Сл. лист општине Шид“, бр.25/19), Општинска управа општине Шид расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

I

Расписује се Јавни позив за регресирање трошкова превоза студената у школској 2020/2021. години.

Проценат субвенције за регресирање трошкова превоза одређује Закључком начелник Општинске управе у зависности од висине средстава добијених од Покрајинског секретаријата и броја студената који испуњавају услове Конкурса.

II

Право на на надокнаду трошкова превоза имају студенти који свакодневно путују на релацији општина Шид-место студирања.

Право на регресирање трошкова превоза студената у међуградском саобраћају остварује се за текућу школску годину, од средстава добијених од надлежног Покрајинског секретаријата за ове намене.

Право на регресирање трошкова превоза имају студенти високошколских установа,  који кумулативно испуњавају следеће услове:

 • имају пребивалиште на територији општине Шид,
  • свакодневно путују на међуградској релацији до установе високог образовања
  • нису корисници услуге смештаја у студентским центрима
  • школују се на терет буџета
  • први пут уписују годину студија
  • нису корисници студентских стипендија и кредита од стране надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске владе, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација

Право на регресирање трошкова превоза немају апсолвенти и студенти трећег степена (докторске академске студије).

III

Уз захтев за финансирање трошкова превоза подноси се следећа документација:

1-лична изјава (образац изјаве се добија у служби уз захтев):

            а.да свакодневно путује на релацији од места становања до високошколске установе

            б.да није корисник услуга смештаја у студентским центрима

            ц.није корисник студентске стипендије и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

2-фотокопија месечне карте или потврда превозника да студент свакодневно путује са износом цене месечне карте,

3-фотокопију важеће личне карте односно штампане податке са електронске личне карте

4-потврду високошколске установе у којој јасно мора да буде назначено:

            а.да студент први пут уписује годину студија

            б.да се студент школује на терет буџета

5-фотокопију студентске књижице односно индекса (да се виде лични подаци и оверен семестар)

6-фотокопија текућег рачуна.

IV

Конкурс је истакнут и објављен на огласној табли општине Шид и на сајту општине Шид на дан 1.02.2021. године и отворен је до 15.02.2021. године.

V

Захтеви са пратећом документацијом се подносе у Општинској управи Општине Шид Услужни центар, ул. Цара Лазара бр.7.

VI

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.

НАЧЕЛНИK

Бојана Мравик

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНA И ДОПУНA ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ-БЕОГРАД (ДОБАНОВЦИ)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20 – у даљем тексту: Закон), и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)
оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ИЗМЕНA И ДОПУНA ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ-БЕОГРАД (ДОБАНОВЦИ)

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци) (у даљем тексту: Нацрт измена и допуна Просторног плана) одржаће се од 26. јануара до 09. фебруара 2021. године у трајању од 15 дана, сваког радног дана у просторијама градске управе града Београда, градске општине Сурчин, градске управе града Сремска Митровица, скупштинa општинa Шид, Рума, Пећинци и Стара Пазова, као и на интернет страницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре http://www.mgsi.gov.rs и јединица локалне самоуправе у обухвату плана.
Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана у писаној форми јединицама локалне самоуправе у току трајања јавног увида, закључно са 09. фебруаром 2021. године. Примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак 01. фебруара 2021. године, са почетком у 12 часова, у згради градске управе града Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија 13, у граду Сремска Митровица.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 17. фебруара 2021. године, са почетком у 12 часова, у згради градске управе града Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија 13, у граду Сремска Митровица. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.