Izaberite stranicu

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Број: 610-5/IV-02-2020

Дана, 27.08.2020. године

ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу одредбе члана 3. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 25/19), Општинска управа општине Шид расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Расписује се Јавни позив за финансирање трошкова превоза ученика средњих школа у школској 2020/2021. години.

Средства за превоз обезбеђују се за школску 2020./2021. годину, почев од 27.августа 2020. године, у висини 50% и 20% од цене месечне претплатне карте.

II

Право на финансирање трошкова превоза из буџета Општине Шид имају ученици средњих школа са територије општине Шид који први пут уписују школску годину, а који нису корисници услуга смештаја и свакодневно путују у Шид, као и они који путују ван територије ове општине ради школовања у средњошколским установама, под условом да се нису уписали и да се не школују у средњим школама које постоје на територији општине Шид (Гимназија ако су у питању општи смер и друштвено језички смер и смер економског техничара и Техничка школа ако су у питању профили: пољопривреда, производња и прерада хране, машинство и обрада метала, електротехника, трговина, угоститељство и туризам).

III

Финансирање превоза из претходнe тачке у висини 50% од цене месечне претплатне карте имају:

1. деца корисника туђе неге и помоћи или социјалне помоћи,

2. деца корисника дечијег додатка,

3. деца са сметњама у развоју.

Финансирање превоза из претходне тачке у висини 20% од цене месечне претплатне карте имају и остала деца која испуњавају услове наведене у истом, а не испуњавају услове за финансирање превоза у износу од 50%.

Право на финансирање сходно ставу 2. ове тачке имају и ученици који се школују у средњошколским установама ван територије ове општине, ако доставе доказ да су се у њих морали уписати због недовољног броја места на смеровима односно профилима које похађају у средњим школама општине Шид.

IV

Документација неопходна за остваривање права на финансирање трошкова превоза:

 • захтев
  • очитана здравствена књижица или лична карта ученика и лична карта законског заступника ученика
  • потврда из школе о редовном упису школске године
  • уговор о превозу закључен између законског заступника ученика и превозника
  • документ којим се доказује да ученик испуњава услове за финансирање превоза у висини 50% од цене превоза (решење којим се родитељу (старатељу) признаје својство корисника туђе неге и помоћи и социјалне помоћи, решење којим се родитељу (старатељу) признаје својство корисника дечијег додатка, решење надлежног органа да ученик има статус лица са посебним потребама) - по службеној дужности прибавља службеник који води поступак по захтеву странке
  • доказ да се школује у установи ван територије општине Шид због недовољног броја места на смеровима односно профилима које постоје у средњим школама општине Шид (за финансирање превоза у висини 20%)
  • фотокопија текућег рачуна законског заступника ученика

V

Конкурс је отворен од дана објављивања на огласним таблама Општине Шид, огласним таблама месних заједница, средствима јавног информисања и званичном сајту општине Шид, од 27.08.2020. године до 11.09.2020. године.

VI

Захтеви са пратећом документацијом (осим оне која се прибавља по службеној дужности) се подносе на адреси: Општинска управа Општине Шид, Услужни центар, ул. Цара Лазара бр.7.

VII

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.

НАЧЕЛНИК

Бојана Мравик

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ“

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДОПШТИНСКА УПРАВАНАЧЕЛНИКБрој: 610-5/IV-02-2020Дана, 27.08.2020. годинеШИДНа основу одредбе члана 3. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци,ученицима и студентима са територије општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 25/19),Општинска управа општине Шид расписујеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ Расписује се Јавни позив за финансирање трошкова превоза ученика средњих школа ушколској 2020/2021. години.Средства за превоз обезбеђују се за школску 2020./2021. годину, почев од 27.августа 2020.године, у висини 50% и 20% од цене месечне претплатне карте.IIПраво на финансирање трошкова превоза из буџета Општине Шид имају ученици средњихшкола са територије општине Шид који први пут уписују школску годину, а који нисукорисници услуга смештаја и свакодневно путују у Шид, као и они који путују вантериторије ове општине ради школовања у средњошколским установама, под условом да сенису уписали и да се не школују у средњим школама које постоје на територији општинеШид (Гимназија ако су у питању општи смер и друштвено језички смер и смер економскогтехничара и Техничка школа ако су у питању профили: пољопривреда, производња ипрерада хране, машинство и обрада метала, електротехника, трговина, угоститељство итуризам).IIIФинансирање превоза из претходнe тачке у висини 50% од цене месечне претплатне картеимају:1. деца корисника туђе неге и помоћи или социјалне помоћи,2. деца корисника дечијег додатка,3. деца са сметњама у развоју.Финансирање превоза из претходне тачке у висини 20% од цене месечне претплатне картеимају и остала деца која испуњавају услове наведене у истом, а не испуњавају услове зафинансирање превоза у износу од 50%.Право на финансирање сходно ставу 2. ове тачке имају и ученици који се школују усредњошколским установама ван територије ове општине, ако доставе доказ да су се у њихморали уписати због недовољног броја места на смеровима односно профилима којепохађају у средњим школама општине Шид.IVДокументација неопходна за остваривање права на финансирање трошкова превоза: захтев  очитана здравствена књижица или лична карта ученика и лична карта законскогзаступника ученика потврда из школе о редовном упису школске године уговор о превозу закључен између законског заступника ученика и превозника документ којим се доказује да ученик испуњава услове за финансирање превоза увисини 50% од цене превоза (решење којим се родитељу (старатељу) признаје својствокорисника туђе неге и помоћи и социјалне помоћи, решење којим се родитељу (старатељу)признаје својство корисника дечијег додатка, решење надлежног органа да ученик има статуслица са посебним потребама) - по службеној дужности прибавља службеник који водипоступак по захтеву странке доказ да се школује у установи ван територије општине Шид због недовољног бројаместа на смеровима односно профилима које постоје у средњим школама општине Шид (зафинансирање превоза у висини 20%) фотокопија текућег рачуна законског заступника ученикаVКонкурс је отворен од дана објављивања на огласним таблама Општине Шид, огласнимтаблама месних заједница, средствима јавног информисања и званичном сајту општине Шид,од 27.08.2020. године до 11.09.2020. године.VIЗахтеви са пратећом документацијом (осим оне која се прибавља по службеној дужности) сеподносе на адреси: Општинска управа Општине Шид, Услужни центар, ул. Цара Лазара бр.7.VIIНепотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати. НАЧЕЛНИКБојана Мравик

ЈАВНИ ПОЗИВ!

Општина Шид по основу Закључка Општинског Већа од 06.08.2020. год. обавештава сва физичка и правна лица који као закупци користе пословне просторије која су јавна својине општине Шид и који нису обављали своју делатност или су имали битно смањен обим пословања током периода проглашеног ванредног стања услед пандемије болести CoVid-19, а која су до 1. марта 2020. год. измирили своје обавезе по основу закупнине, да се пријаве са захтевом Комисији за располагање непокретностима у својини општине Шид ради ослобађања плаћања закупнине за месеце март, април и мај 2020. год.

Уколико су измирили своје обавезе за наведене месеце, закупци могу да поднесу захтев за ослобађање закупнине за период од три месеца који следе. Пријаве ће се примати до 01.10.2020. године у згради Општинске управе Шид, ул. Карађорђева бр. 2. За све остале информације позвати тел. 064/86-77-099, контакт особа Бранислав Чубрило.