Izaberite stranicu

ЈАВНИ УВИД у нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20), оглашава

Ј А В Н И  У В И Д

у

 нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације

за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик

1. Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик биће изложен на јавни увид у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, као и на званичном сајту општине Шид : www.sid.rs у трајању од 15 дана, у периоду од 13. до 28. јануара 2021. г.

2. Заинтересована лица, током трајања јавног увида, своје искључиво писмене примедбе на изложени Нацрт могу да доставе на адресу : Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, најкасније до 28. јануара 2021. г.

3. Телефон за сва обавештења и стручну помоћ : 022 / 714 048

4. Јавна седница Комисије за планове одржаће се након завршетка јавног увида а термин и место одржавања исте биће накнадно одређени.

ПРИЈАВА ЗА ВАКЦИНИСАЊЕ ПРОТИВ COVID – 19 ЗА ГРАЂАНЕ ОД ДАНАС ЈЕ МОГУЋА НА ПОРТАЛУ Е – УПРАВЕ

Да би се пријавили потребно је попунити упитник и унети тражене податке на порталу Е-управе. Грађани могу да одаберу коју вакцину против COVID – 19 желе да приме, а коју је одобрила Агенција за лекове и медицинска средства.О термину и месту вакцинације грађани ће бити обавештавани путем електронске поште или СМС поруке, а упитник се може попунити и за чланове породице.Како је јуче најавила премијерка Ана Брнабић, Србија у овом тренутку има договоре са различитим произвођачима за укупно осам милиона вакцина против корона вируса, односно за вакцинисање четири милиона људи, с обзиром на то да су за вакцинисање потребне две дозе. До сада је у Србији вакцинисано 9.300 људи.

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID 19

РЕШЕЊE О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 6. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, брoj 26/01, „Службени лист СРЈ“, брoj 42/02 – Одлука СУС и „Службени гласник РС“, брoj 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – одлука УС, 47/13 и 68/14 – др. закон, 95/18, 99/18 – одлука УС и 86/19), члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“ број: бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 60. став 1. тачка 2.  Статута општине Шид („Службени лист општине Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, дана 31.12.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ E

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗА УТВРЂИВАЊЕ  ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2021. ГОДИНИ

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид.

II

На територији општине Шид одређене су четири зоне  за утврђивање пореза на имовину у зависности од комуналне опремљености у јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Шид, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона:

 (1)Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид у динарима

Категорија непокретностиПРВА зонаДРУГА зонаТРЕЋА зонаЧЕТВРТА зона
Грађевинско земљиште968,00200,00165,0088,00
Пољопривредно земљиште40,7030,80
Шумско земљиште46,2036,30
Станови37.400,0028.325,0019.250,00
Куће за становање24.750,0019.800,0014.850,00
Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности47.300,0035.337,0023.375,00
Гараже и гаражна места9.900,008.387,006.875,00

III

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање  пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид (“Сл. лист општине Шид“ број:33/20)

IV

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Шид» и на интернет страници општине Шид.

V

 Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара 2021. године.

Број: 463-20/III-20

 Дана: 31.12.2020.г.

 Шид

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 6. став 3. и 4.  Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001…95/2018, 99/2018-Одлука УС и 86/2019), члана 32. став 1. тачка 6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др закон и 47/2018,) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Шид, ( „Сл. лист општине Шид“, бр. 1/2019), Скупштина општине Шид, на седници одржаној дана 30.12.2020. доноси:

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Шид, за утврђивање пореза на имовину.

Члан 2.

На територији општине Шид одређују се ЧЕТИРИ зоне у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Шид, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.

Зоне одређене овом одлуком су: ПРВА, ДРУГА, ТРЕЋА И ЧЕТВРТА.

ПРВА ЗОНА -обухвата

а) улицу Карађорђеву од почетка улице (закључно са бројем 91 са леве стране и  закључно са бројем 88 са десне стране) до раскрснице са улицама Лазе Костића и Трг Републике,

б) улицу Петра Кочића од почетка улице (закључно са бројем 49 са леве стране и закључно са бројем 47 са десне стране) и улицу Алексе Шантића од почетка улице (леву страну улице и десну страну закључно са бројем 48) до раскрснице са улицама Николе Тесле и раскрсницом Кнеза Милоша,

ц) улицу Цара Душана од почетка улице (закључно са бројем 9 са леве стране и закључно са бројем 10 са десне стране) до раскрснице са улицама Вука Караџића и Николе Тесле,

д) улицу Светог Саве од почетка улице (закључно са бројем 19 са леве стране и закључно са бројем 26 са десне стране) до раскрснице са улицама Саве Шумановића и Николе Влашког,

е) улицу Цара Лазара од почетка улице (закључно са бројем 27 са леве стране и закључно са бројем 16 са десне стране) до раскрснице са улицом Сремском и Чмеликовом.

ДРУГА ЗОНА-обухвата

  • непокретности  у свим осталим улицама и деловима насељеног места Шид који

нису обухваћени првом зоном, а припадају грађевинском реону насељеног места Шид.

ТРЕЋА ЗОНА -обухвата

– непокретности  свих осталих насељених места општине Шид и ванграђевински реон насељеног места Шид.

ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата:

-ванграђевински реон  осталих насељених места на територији општине Шид.

Члан 3.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању зоне и најопремљеније зоне на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број:12/13).

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Шид“ и на званичној интернет страници општине Шид.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број:011-294/II-20

Дана:30.12.2020.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Стаменковић дипл. инж тех.

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДЕНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД

На предлог Кризног штаба за заштиту здравља становништва Р. Србије од заразне болести COVID19 од дана 21.12.2020. године продужено је радно време:-тржних центара,услужних делатности, кафића и ресторана до 20 часова уз поштовање епидемиолошких мера.-Кафићи и ресторани могу да раде до 20 часова без коришћења музике у било ком смислу.-Радно време установа културе је до 21 час.-Ове мере важе до 25. децембра 2020.године.