Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Према последњим подацима Влада РС је прихватила савет кризног штаба и донела одлуку:

I

Радно време  свих  објеката осим апотека, бензинских пумпи као и  доставе хране могу да раде најкасније до 21 час а да се отварају у  5 часова ујутро.

II

Све остале раније донете мере су и даље на снази. Нова уредба ступа на снагу од 17.11.2020.год а важиће до 01.12.2020.године

У Шиду

17.11.2020.

КОМАНДАНТ ОПШТИНСКОГ

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Зоран Семеновић

МЕРЕ НАКОН ЗАВРШЕНЕ СЕДНИЦЕ КРИЗНОГ ШТАБА

Чланови Кризног штаба разматрали су тренутну епидемиолошку ситуацију у Србији, као и најновије мере у борби против вируса корона. Најновије информације јавности је саопшила др Дарија Кисић Тепавчевић.

 • Забрањено окупљање више од пет људи

Кризни штаб одлучио је да се забрани окупљање више од пет људи и унутра и напољу. Ова одлука се не односи на школску средину, као ни радну средину.

 • На распуст почев од среде, сви ученици основних и средњих школа имаће три дана одмора.
 • Биоскопи и позоришта настављају без промена

Када су у питању установе културних манифестација, додала је Др Кисић, задржано је за биоскопе и позоришта ограничење до 500 особа, али уз прописане мере.

Казне од 5.000 до 300.000

Казне за непоштовање мера крећу се од 5.000 за приватна лица, а од 30.000 до 300.000 за правна лица, која нису омогућила да се мере поштују.

Апел грађанима који славе у наредном периоду при прослављају крсне славе у наредном периоду да воде рачуна и смање могућност преношења вируса.

НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВOЈА СOЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ OПШТИНЕ ШИД 2021 – 2025

 • РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 • АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
 • ОПШТИНСКА УПРАВА
 • Дана: 03.11.2020.
 • ШИД
 • OБАВЕШТЕЊЕ

Општина Шид позива грађане да узму активно учешће у јавној расправи у оквиру процеса израде Стратегије развоја социјалне заштите oпштине Шид 2021 – 2025. У намери да обезбедимо што садржајнији документ, у току израде смо у великој мери сарађивали са представницима јавног, приватног и невладиног сектора, те смо тако, уважавајући њихове предлоге, дошли до ове фазе. Нацрт текста Стратегије развоја социјалне заштите oпштине Шид 2021 – 2025  можете погледати на званичној интернет страници Општине Шид. Молимо све заинтересоване грађане да узму учешће у изради Стратегије и дају своје предлоге/ сугестије за измене и допуне.

Јавни увид трајаће 14 дана, закључно са 17.11.2020. године, а ваше предлоге можете слати у писменој форми на адресу електронске поште: strategija.sid@gmail.com

 • Небојша Илић,
 • помоћник председника општине Шид
 • за социјалну политику
 • и координатор радне групе
 • за израду Стратегије

НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД 2021-2025

Јавна презентација

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид и Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине из Новог Сада, у складу са чл. 63. став 2. и чл. 63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018; 31,37/2019; 9/2020) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

         Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пословног објекта (производна хала са складиштем и управним делом) максималне спратности П+1, на катастарској парцели бр. 3318/1 у КО Адашевци, потес Сеча, општина Шид

         Обрађивач : Пројектни биро „КРУГ ПЛУС“ из Сремске Митровице, одговорни урбаниста Горан Милутиновић, дипл.инж.арх.      

         Овлашћено лице за контакт : Драган Петровић, дипл.инж.грађ., телефон 062 755 051, Email : urbanizamsid@gmail.com

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином Урбанистичког пројекта као и да доставе своје примедбе и сугестије искључиво у писаном облику на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид: Шид, ул. Карађорђева бр. 2, најкасније до краја трајања јавне презентације.

         Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у законски прописаном року у трајању од 7 дана и то у периоду од 23. до 29. септембра 2020. г., а увид у урбанистички пројекат биће омогућен на званичној интернет адреси општине Шид : www.sid.rs, као и у просторијама Одељења.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Број: 610-5/IV-02-2020

Дана, 27.08.2020. године

ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу одредбе члана 3. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 25/19), Општинска управа општине Шид расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Расписује се Јавни позив за финансирање трошкова превоза ученика средњих школа у школској 2020/2021. години.

Средства за превоз обезбеђују се за школску 2020./2021. годину, почев од 27.августа 2020. године, у висини 50% и 20% од цене месечне претплатне карте.

II

Право на финансирање трошкова превоза из буџета Општине Шид имају ученици средњих школа са територије општине Шид који први пут уписују школску годину, а који нису корисници услуга смештаја и свакодневно путују у Шид, као и они који путују ван територије ове општине ради школовања у средњошколским установама, под условом да се нису уписали и да се не школују у средњим школама које постоје на територији општине Шид (Гимназија ако су у питању општи смер и друштвено језички смер и смер економског техничара и Техничка школа ако су у питању профили: пољопривреда, производња и прерада хране, машинство и обрада метала, електротехника, трговина, угоститељство и туризам).

III

Финансирање превоза из претходнe тачке у висини 50% од цене месечне претплатне карте имају:

1. деца корисника туђе неге и помоћи или социјалне помоћи,

2. деца корисника дечијег додатка,

3. деца са сметњама у развоју.

Финансирање превоза из претходне тачке у висини 20% од цене месечне претплатне карте имају и остала деца која испуњавају услове наведене у истом, а не испуњавају услове за финансирање превоза у износу од 50%.

Право на финансирање сходно ставу 2. ове тачке имају и ученици који се школују у средњошколским установама ван територије ове општине, ако доставе доказ да су се у њих морали уписати због недовољног броја места на смеровима односно профилима које похађају у средњим школама општине Шид.

IV

Документација неопходна за остваривање права на финансирање трошкова превоза:

 • захтев
  • очитана здравствена књижица или лична карта ученика и лична карта законског заступника ученика
  • потврда из школе о редовном упису школске године
  • уговор о превозу закључен између законског заступника ученика и превозника
  • документ којим се доказује да ученик испуњава услове за финансирање превоза у висини 50% од цене превоза (решење којим се родитељу (старатељу) признаје својство корисника туђе неге и помоћи и социјалне помоћи, решење којим се родитељу (старатељу) признаје својство корисника дечијег додатка, решење надлежног органа да ученик има статус лица са посебним потребама) - по службеној дужности прибавља службеник који води поступак по захтеву странке
  • доказ да се школује у установи ван територије општине Шид због недовољног броја места на смеровима односно профилима које постоје у средњим школама општине Шид (за финансирање превоза у висини 20%)
  • фотокопија текућег рачуна законског заступника ученика

V

Конкурс је отворен од дана објављивања на огласним таблама Општине Шид, огласним таблама месних заједница, средствима јавног информисања и званичном сајту општине Шид, од 27.08.2020. године до 11.09.2020. године.

VI

Захтеви са пратећом документацијом (осим оне која се прибавља по службеној дужности) се подносе на адреси: Општинска управа Општине Шид, Услужни центар, ул. Цара Лазара бр.7.

VII

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.

НАЧЕЛНИК

Бојана Мравик

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ“

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДОПШТИНСКА УПРАВАНАЧЕЛНИКБрој: 610-5/IV-02-2020Дана, 27.08.2020. годинеШИДНа основу одредбе члана 3. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци,ученицима и студентима са територије општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 25/19),Општинска управа општине Шид расписујеЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ Расписује се Јавни позив за финансирање трошкова превоза ученика средњих школа ушколској 2020/2021. години.Средства за превоз обезбеђују се за школску 2020./2021. годину, почев од 27.августа 2020.године, у висини 50% и 20% од цене месечне претплатне карте.IIПраво на финансирање трошкова превоза из буџета Општине Шид имају ученици средњихшкола са територије општине Шид који први пут уписују школску годину, а који нисукорисници услуга смештаја и свакодневно путују у Шид, као и они који путују вантериторије ове општине ради школовања у средњошколским установама, под условом да сенису уписали и да се не школују у средњим школама које постоје на територији општинеШид (Гимназија ако су у питању општи смер и друштвено језички смер и смер економскогтехничара и Техничка школа ако су у питању профили: пољопривреда, производња ипрерада хране, машинство и обрада метала, електротехника, трговина, угоститељство итуризам).IIIФинансирање превоза из претходнe тачке у висини 50% од цене месечне претплатне картеимају:1. деца корисника туђе неге и помоћи или социјалне помоћи,2. деца корисника дечијег додатка,3. деца са сметњама у развоју.Финансирање превоза из претходне тачке у висини 20% од цене месечне претплатне картеимају и остала деца која испуњавају услове наведене у истом, а не испуњавају услове зафинансирање превоза у износу од 50%.Право на финансирање сходно ставу 2. ове тачке имају и ученици који се школују усредњошколским установама ван територије ове општине, ако доставе доказ да су се у њихморали уписати због недовољног броја места на смеровима односно профилима којепохађају у средњим школама општине Шид.IVДокументација неопходна за остваривање права на финансирање трошкова превоза: захтев  очитана здравствена књижица или лична карта ученика и лична карта законскогзаступника ученика потврда из школе о редовном упису школске године уговор о превозу закључен између законског заступника ученика и превозника документ којим се доказује да ученик испуњава услове за финансирање превоза увисини 50% од цене превоза (решење којим се родитељу (старатељу) признаје својствокорисника туђе неге и помоћи и социјалне помоћи, решење којим се родитељу (старатељу)признаје својство корисника дечијег додатка, решење надлежног органа да ученик има статуслица са посебним потребама) - по службеној дужности прибавља службеник који водипоступак по захтеву странке доказ да се школује у установи ван територије општине Шид због недовољног бројаместа на смеровима односно профилима које постоје у средњим школама општине Шид (зафинансирање превоза у висини 20%) фотокопија текућег рачуна законског заступника ученикаVКонкурс је отворен од дана објављивања на огласним таблама Општине Шид, огласнимтаблама месних заједница, средствима јавног информисања и званичном сајту општине Шид,од 27.08.2020. године до 11.09.2020. године.VIЗахтеви са пратећом документацијом (осим оне која се прибавља по службеној дужности) сеподносе на адреси: Општинска управа Општине Шид, Услужни центар, ул. Цара Лазара бр.7.VIIНепотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати. НАЧЕЛНИКБојана Мравик