Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДЕНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД

На предлог Кризног штаба за заштиту здравља становништва Р. Србије од заразне болести COVID19 од дана 21.12.2020. године продужено је радно време:-тржних центара,услужних делатности, кафића и ресторана до 20 часова уз поштовање епидемиолошких мера.-Кафићи и ресторани могу да раде до 20 часова без коришћења музике у било ком смислу.-Радно време установа културе је до 21 час.-Ове мере важе до 25. децембра 2020.године.

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДЕНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДЕНЕ СИТУАЦИЈЕ

На предлог Кризног штаба за заштиту здравља становништва Р.Србије од заразних болести COVID19   danas 21.12.2020.godine је продужено радно време:

 Тржних центара,услужних делатности, кафића и ресторана до 20 часова уз поштовање епидемиолошких мера.

-кафићи и ресторани могу да раде до 20 часова без коришћења музике у било ком смислу.

Радно време установа културе је до 21 час.

Ове мере важе до 25 децембра 2020.године.

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу члана 6. став 2. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13,142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18)члана 25. став 1. и 41.став 1. тачка 2. Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 1/19), Скупштина општине Шид на седници одржаној 2020. године,  донела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ

I  ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупни планирани приходи, приходи од продаје финансијске имовине буџета општине Шид за 2021. годину (у даљем тексту:Буџет), приказани по свим изворима финансирања, износе 1.265.726.500.00 динара.

У текућу буџетску резерву (нераспоређени приходи ), издваја се 20.000.000,00 динара.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4,0% укупних прихода и примања  од продаје  нефинансијске имовине за буџетску годину.

Члан 2.

У сталну буџетску резерву издваја се 3.000.000,00 динара.

О употреби срестава сталне буџетске резерве, за намене из члана 70. Закона о буџетском систему, одлучује Општинско веће.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине  за буџетску годину.

Укупно распоређени приходи утврђују се у износу од 1.242.726.500,00  динара.

Члан 3.

О коришћењу средстава текуће буџетске резерве, за потребе из члана 69. став 2. Закона о буџетском систему одлучује надлежни извршни орган општине.

Средства текуће буџетске резерве распоређују се на апропријације корисника буџетских средстава и користе се за непланиране сврхе за које нису  утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољно планиране.

Председник општине има овлашћење да у текућу буџетску резерву пренесе средства распоређена у буџету, а за која утврди да неће бити утрошена у току године.

Члан 4.

Приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Шид за 2021. годину , по свим изворима финансирања утврђени су у рачуну финансирања у следећим износима и то: 

РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДАЕкономска класификацијаУкупно
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине7 + 81.265.726.500.00
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине4 + 51.253.426.500.00
Фиксални суфицит(7+8) – (4+5)12,300,000.00
Издаци за отплату главнице612,300,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине620
Укупан фискални дефицит плус нето финансирање((7+8) – (4+5)) – 60.00
 РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од задуживања910.00
Примања од продаје финансијске имовине920
Издаци за отплату главнице дуга6112,300,000.00
Издаци за набавку нефинансијске имовине (домаћих хартија од вредности)62110
Нето финансирање(91+92) – (61+6211)-12,300,000.00
Укупан фискални суфицит плус нето финансирање(((7+8) – (4+5)) – 62) + ((91+92)-(6211+61))0

Члан 5.

Укупни приходи и примања у буџету општине Шид утврђују се билансом према економској класификацији, по свим изворима финансирања, у следећим износима:

Економска класифакцијаВрсте прихода и примањаукупна буџетска средстава за 2021. годину
123
7Текући приходи 
711Порез на доходак, добит и капиталне добитке410,000,000.00
7111Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица410,000,000.00
711110Порез на зараде334,000,000.00
711120Порез на прих. од самост.делат.39,000,000.00
711140Порез на приходе од имов.3,000,000.00
711180Самодопринос2,000,000.00
711190Порез на друге приходе32,000,000.00
713Порез на имовину258,000,000.00
7131Периодични порези на непокретности220,000,000.00
713120Порез на имовину220,000,000.00
7133Порези на заоставиштину, наслеђе и поклон8,000,000.00
713310Порез на наслеђе и поклон8,000,000.00
7134Порези на финансијске и капиталне трансакције30,000,000.00
713420Порез на капиталне трансакције30,000,000.00
714Порез на добра и услуге32,800,000.00
7144Порези на појединачне услуге500,000.00
714430Комунална такса за коришћење рекламних простора500,000.00
7145Порези, таксе и накнаде на употребу добара,уз дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају32,300,000.00
714510Порези, таксе и накнаде на моторна возила18,000,000.00
714540Накнаде за коришћење добара од општег интереса1,000,000.00
714550Концесионе накнаде и боравишне таксе800,000.00
714560Општинске и град.накнаде12,000,000.00
714570Општинске и градске комуналне таксе500,000.00
716Други порези9,000,000.00
7161Други порези које искључиво плаћају предузећа односно предузетници9,000,000.00
716110Комунална такса на фирму9,000,000.00
733Трансфери од других нивоа власти407,726,500.00
7331Текући трансфери од других нивоа власти357,726,500.00
733150Текући наменски и ненаменски трансфери од других нивоа власти357,726,500.00
7332Капитални трансфери од других нивоа власти50,000,000.00
733250Капитални трансфери од других нивоа власти50,000,000.00
741Приходи од имовине31,000,000.00
7411Камате500,000.00
741150Приходи буџета општине  од камата на средства КРТ општине500,000.00
7415Закуп непроизводне имовине30,500,000.00
741520Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта24,000,000.00
741530Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта500,000.00
741590Накнада за коришћење дрвета6,000,000.00
742Продаја добара и услуга33,000,000.00
7421Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација25,000,000.00
742150Приходи од продаје добара и услуга или закупа25,000,000.00
7422Таксе и накнаде8,000,000.00
742220Таксе у корист нивоа Републике500,000.00
742250Таксе у корист нивоа општина7,500,000.00
7423Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 
742300Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 
743Новчане казне и одузета имовинска корист13,200,000.00
7433Приходи од новчаних казни и прекршаја12,800,000.00
743320Приходи од новч.казни за саобр.прекршаје у кор нивоа општ12,000,000.00
743350Приходи од новч.казни за прекршаје у кор нивоа општ800,000.00
7439Остале новчане казне , пенали и приходи од400,000.00
743920Остале новчане казне и приходи400,000.00
745Мешовити и неодређени приходи11,000,000.00
745150Мешовити и неодређени приходи11,000,000.00
8Примања од продаје нефинансијске имовине 
811Примања од продаје непокретности60,000,000.00
8111Примања од продаје neпокретне имовине60,000,000.00
811150Примања од продаје neпокретне имовине у корист нивоа општина60,000,000.00
7 + 8 + 9ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА1,265,726,500.00

Члан 6.

Расходи и издаци из буџета општине Шид  по основним наменама, по свим изворима финансирања,  утврђују се у следећим износима:

Економска класификацијаВрсте прихода и примањаУкупна буџетска средства 2021. год.
123
411Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)228,265,500.00
412Социјални доприноси на терет послодавца38,841,000.00
413Накнаде у натури1,160,000.00
414Социјална давања запосленима10,951,000.00
415Накнаде трошкова запосленима18,290,000.00
416Награде запосл.и ост.посебни расходи5,175,000.00
421Стални трошкови121,531,000.00
422Трошкови путовања2,907,000.00
423Услуге по уговору115,599,000.00
424Специјализоване услуге183,260,000.00
425Текуће поправке и одржавање61,284,000.00
426Материјал61,065,000.00
441Отплата домаћих камата1,100,000.00
444Пратећи трош. задуживања15,000.00
451Субвенције јавним нефин.предузећима и орган.24,000,000.00
454Субвеницје приватним предузећима38,000,000.00
463Текући и капитални трансфери осталим нивоима власти103,835,000.00
464Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања5,000,000.00
472Накнада за социјалну заштиту из буџета36,078,000.00
481Дотације невладиним организацијама51,550,000.00
482Порези, обавезне таксе, казне и пенали2,035,000.00
483Новчане казне и пенали по решењу судова3,430,000.00
485Накнада штете за повреде или шт.нанету од стране држ. Органа5,050,000.00
499Буџетска резерва23,000,000.00
511Зграде и грађевинкси објекти98,440,000.00
512Машине и опрема9,665,000.00
515Нематеријална имовина1,470,000.00
523Залихе робе за даљу продају2,430,000.00
611Отплата главнице домаћим кредиторима12,300,000.00
УКУПНО1,265,726,500.00

Члан 7.

Расходи и издаци из буџета општине Шид  за  2021. годину по функционалној класификацији приказани су у табели:

Функционална класиф.ОписПланирана средстваСтруктура %
1234
111Извршни и законодавни органи42,369,000.003.35%
330Судови7,216,000.000.57%
130Опште услуге192,628,000.0015.22%
170Трансакције јавног дуга13,410,000.001.06%
320Услуге противпожарне заштите3,750,000.000.30%
160Опште јавне услуге некласификоване на другом месту96,406,000.007.62%
620Развој заједнице68,690,000.005.43%
640Улична расвета52,200,000.004.12%
540Заштита биљног и животињског света и крајолика22,000,000.001.74%
510Управљање отпадом14,800,000.001.17%
630Водоснабдевање39,750,000.003.14%
412Општи послови по питању рада2,000,000.000.16%
421Пољопривреда27,185,000.002.15%
451Друмски саобраћај105,200,000.008.31%
912Основно образовање90,000,000.007.11%
920Средње образовање14,000,000.001.11%
360Јавни ред и безбедност11,500,000.000.91%
070Соц.помоћ угроженом становништву неклас.на др.месту20,900,000.001.65%
090Соц.заштита неклас на др.месту24,358,000.001.92%
020Старост3,800,000.000.30%
040Породица и деца16,800,000.001.33%
721Опште медицинске услуге3,500,000.000.28%
820Услуге културе117,692,000.009.30%
840Верске и остале услуге заједнице2,800,000.000.22%
810Услуге рекреације и спорта53,110,000.004.20%
473Туризам22,274,000.001.76%
560Заштита животне средине некласификована на другом месту13,250,000.001.05%
911Предшколско образовање184,138,500.0014.55%
 УКУПНО:1,265,726,500.00100.00%

Члан 8.

Преглед Програма и програмских активности  и пројеката садржани су у табели:

Расходи и издаци буџета по програмској класификацији
Програмска класиф.ОписУкупна средства
123
2101ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ42,369,000.00
2101-0001Функционисање скупштине24,813,000.00
2101-4001Пројекат: „6. децембар Дан ослобођења Шида и Дан општине Шид“280,000.00
2101-0002Функционисање извршних органа (Председник)11,386,000.00
2101-0002Функционисање извршних органа (Општинско веће)5,890,000.00
0602ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ313,410,000.00
0602-0004Општинско правобранилаштво7,216,000.00
0602-0001Функционисање локалне самоуправе и град.општина181,428,000.00
0602-4001Пројекат: Текуће одржавање објеката у јавној својини11,200,000.00
0602-0003ПА: Сервисирање јавног дуга13,410,000.00
0602-0009ПА: Текућа буџетска резерва20,000,000.00
0602-0010ПА: Стална буџетска резерва3,000,000.00
0602-0014ПА: Ванредне ситуације3,750,000.00
0602-0007ПА: Функционисање националних савета националних мањина800,000.00
0602-0002ПА: Фунцкионисање месних заједница72,606,000.00
1101ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ65,200,000.00
1101-4001ПА: Просторно и урбанистичко планирање600,000.00
1101-5001 Пројекат: План генералне регулације Шида1,800,000.00
1101-5002Пројекат: Инфраструктурно опремање радне зоне број 8 К.О.Адашевци62,400,000.00
1101-0004Стамбена подршка100,000.00
1101-0005Остваривање јавног интереса у одржавању зграда300,000.00
1102ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ128,750,000.00
1102-0001ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем52,200,000.00
1102-0002ПА: Одржавање јавних зелених површина16,000,000.00
1102-0003ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене14,800,000.00
1102-0004ПА: Зоохигијена6,000,000.00
1102-0008ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће38,000,000.00
1102-5001Пројекат:Израда студије процене стања водоводног и канализационог стања на територији општине Шид1,750,000.00
1501ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ2,000,000.00
1501-0002ПА:Мере активне политике запошљавања2,000,000.00
0101ПРОГРАМ 5:ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ29,375,000.00
0101-0001ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници21,685,000.00
0101-0002ПА: Мере подршке руралном развоју500,000.00
0101-4002Пројекат: Комасација5,000,000.00
0101-5001Регионални сист.снабдевања водом за наводњ.дела опш.Шид и града СМ са акумулације Мохарач у циљу јачања посл.акт.у пољопр.и рурал.раз.2,190,000.00
0701ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА116,700,000.00
0701-0002ПА:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре77,200,000.00
0701-0004ПА: Јавни градски и приградски превоз путника28,000,000.00
0701-0005Унапређење безбедности саобраћаја11,500,000.00
2002ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ90,000,000.00
2002-0001ПА: Функционисање основних школа65,000,000.00
2002-П3Изградња фискултурне сале у Вишњићеву15,000,000.00
2002-п4Реконструкција фискултурне сале у Бачинцима10,000,000.00
2003ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ14,000,000.00
2003-0001ПА: Функционисање средњих школа14,000,000.00
0901ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА65,858,000.00
0901-0001ПА:једнократне помоћи и др. облици Социјалне помоћи31,100,000.00
0901-0005ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста13,500,000.00
0901-0003ПА:Дневне услуге у заједници3,800,000.00
0901-0006Подршка деци и породици са децом16,800,000.00
0901-4001Пројекат:ЛАП за унапређење положаја Рома у општини Шид380,000.00
0901-4002Пројакат:”Оснивање и унапређење рада инфо пултова и центара за подршку мигрантима”278,000.00
1801ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА3,600,000.00
1801-0001ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите3,000,000.00
1801-0002ПА: Мртвозорство500,000.00
1801-П1Санација објеката Амбуланте у Илинцима100,000.00
1301ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ53,110,000.00
1301-0001ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима25,000,000.00
1301-0002ПА: Подршка предшколском и школском спорту400,000.00
1301-0004ПА: Функционисање локалних спортских установа22,710,000.00
1301-0005ПА: Спровођење омладинске политике5,000,000.00
0501ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ1,200,000.00
0501-0001ПА:Енергетски менаџмент1,200,000.00
1502ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА22,274,000.00
1502-0001ПА: Управљање развојем туризма14,663,000.00
1502-0003Пројекат:“Адаптација објекта туристичко информативног центра“5,611,000.00
1502-0002ПА: Промоција туристичке понуде2,000,000.00
0401ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ13,250,000.00
0401-0001ПА: Управљање заштитом животне средине12,250,000.00
0401-0006ПА: Управљање осталим врстама отпада1,000,000.00
2001ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ184,138,500.00
2001-0001ПА: Функционисање предшколских установа184,138,500.00
1201ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ120,492,000.00
1201-0001ПА: Функционисање локалних установа културе82,812,000.00
1201-0002ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва24,030,000.00
1201-0003ПА:Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа3,650,000.00
1201-0004ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања10,000,000.00
УКУПНО:1,265,726,500.00

Члан 9. 

Списак планираних капиталних пројеката за период 2021-2023 године, по свим

 изворима фиансирања-збирно:

   у хиљадама динара
Назив капиталног пројектаГод. почетка финансирања пројектаГод. завршетка финансирања пројекта202120222023
 Пројекат: Израда  генералне регулације  Шида202020211,8000.000.00
Пројектна документација за саобраћајну инфраструктуру202120215,0000.000.00
Пројекат: Инфраструктурно опремање радне зоне број 8 К.О.Адашевци2018202162,4000.000.00
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије-прој.документација202020211,2000.000.00
Пројекат:Израда студије процене стања водоводног и канализац.стања на територији општине Шид201920211,7500.000.00
Регионални сист.снабдевања водом за наводњ.дела опш.Шид и града СМ са акумулације Мохарач у циљу јачања посл.акт.у пољопр.и рурал.раз.201820212,1900.000.00
Изградња фискултурне сале у Вишњићеву2021202115,0000.000.00
Реконструкција фискултурне сале у Бачинцима2021202110,0000.000.00
Санација објекта Амбуланте у  Илинцима202120211000.000.00

Број запослених у локалној администрацији чије се плате финансирају из буџета ЈЛС садржан је у следећој табели

Редни бројКорисник јавних средстава (КЈС)Број запослених u 2021Одлука о максималном бр запослених на неодређено време у организац облицима општине Шид за 2017. годину
 ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА  
1Раздео-Скупштина општине – изабрано лице1 
2Раздео-Скупштина општине -постављено лице11
3Раздео-Председник општине – изабрана лица2 
4Раздео-Председник општине – постављена лица2 
5Раздео-Председник општине –запослена лица на одређено време0 
6Раздео-Општинско веће-изабрана лица2 
7Раздео-Општинско јавно правобранилаштво-постављено лице12
8Раздео-Општинско јавно правобранилаштво-запослени на неодређено 
9Раздео – Општинска управа број запослених на неодређено време8688
10Раздео Општинска управа – број запослених на одређено време18 
11Раздео – Општинска управа – постављено лице из реда запослених на неодређено време у Општинској управи Шид1 
 ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА  
12Број запослених у Предшколској установи „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид – на неодређено115115
13Број запослених у Предшколској установи „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид на одређено време4 
14Број запослених у Предшколској установи „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид на замени6 
15Галерија слика „Сава Шумановић“ Шид број запослених – на неодређено време66
16Галерија слика „Сава Шумановић“ Шид број запослених – на одређено време2 
17Музеј наивне уметности „Илијанум“ Шид – број запослених на неодређено време55
18Народна библиотека „Симеон Пишчевић“ Шид број запослених на неодређено време99
19Културно образовни центар Шид број запослених на неодређено време1616
20Културно образовни центар Шид број запослених на одређено време1 
21Месна заједница Шид – број запослених на неодређено време11
22Остале МЗ на територији општине Шид – 18 МЗ (без запослених)00
23Установа за физичку културу и спортску рекреацију „Партизан“ – број запослених на неодређено време45
24Установа за физичку културу и спортску рекреацију „Партизан“ – број запосл. на одређено време-именовано лице1 
25Туристичка организација Шид број запослених на неодређено време79
26Туристичка организација Шид број запослених на одређено време – именовано лице2 
27Центар за социјални рад Шид – финансирање плата са економске класификације 46355

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10. 

Укупна средства буџета општине Шид у износу од 1.265.726.500.00 динара распоређују се по корисницима и наменама и то:

План расхода и издатака за 2021. годину
Организациона класиф.Програмска класиф.Функционална класиф.ПозицијаЕкономска класиф.Извор финансирањаОписБуџетска средства за 2021. годину
1234567 
Раздео 1     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
      Извори финансирања за раздео 1 
     01Приходи из буџета 
 2101    ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 2101-0001    Функционисање скупштине 
  111   Извршни и законодавни органи 
   141101Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)2,900,000.00
   241201Социјални доприноси на терет послодавца525,000.00
   341301накнаде у натури8,000.00
   441401Социјална давања запосленима50,000.00
   541501Накнаде трошкова запосленима80,000.00
   642201Трошкови путовања50,000.00
   742301Услуге по уговору19,500,000.00
   842601Материјал700,000.00
   948101Дотације невлад.орган.финансирање редовног рада политичких субјеката1,000,000.00
 2101-4001    Пројекат: „6. децембар Дан ослобођења Шида и Дан општине Шид“ 
  111   Извршни и законодавни органи 
   1042301Услуге по уговору130,000.00
   1142601Материјал50,000.00
   1247201Накнада за социјалну заштиту из буџета100,000.00
Раздео 2     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
      Извори финансирања за раздео 2 
     01Приходи из буџета 
 2101    ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 2101-0002    Функционисање извршних органа 
  111   Извршни и законодавни органи 
   1341101Плате, додаци и накнаде запослених5,380,000.00
   1441201Социјални доприноси на терет послодавца970,000.00
   1541301накнаде у натури56,000.00
   1641401Социјална давања запосленима50,000.00
   1741501Накнаде трошкова запосленима280,000.00
   1842201Трошкови путовања150,000.00
   1942301Услуге по уговору4,500,000.00
Раздео 3     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
      Извори финансирања за раздео 3 
     01Приходи из буџета 
 2101    ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 2101-0002    Функционисање извршних органа 
  111   Извршни и законодавни органи 
   2041101Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)2,270,000.00
   2141201Социјални доприноси на терет послодавца380,000.00
   2241401Социјална давања запосленима50,000.00
   2341501Накнаде трошкова запосленима240,000.00
   2442201Трошкови путовања100,000.00
   2542301Услуге по уговору2,500,000.00
   2642601Материјал350,000.00
Раздео 4     ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
      Извори финансирања за раздео 4 
     01Приходи из буџета 
 0602    ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 0602-0004    Општинско правобранилаштво 
  330   Судови 
   2741101Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)1,435,000.00
   2841201Социјални доприноси на терет послодавца255,000.00
   2941301накнаде у натури16,000.00
   3041401Социјална давања запосленима30,000.00
   3141501Накнаде трошкова запосленима40,000.00
   3242201Трошкови путовања30,000.00
   3342301Услуге по уговору50,000.00
   3442601Материјал60,000.00
   3548201Порези, обавезне таксе, казне и пенали300,000.00
   3648301Новчане казне и пенали по решењу судова2,500,000.00
   3748501Накнада штете за повреде или штете нанете од стр.држ.органа2,500,000.00
Раздео 5     ОПШТИНСКА УПРАВА 
 602    ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 0602-0001    Функционисање локалне самоуправе и град.општина 
  130   Опште услуге 
   3841101Плате, додаци и накнаде запослених69,700,000.00
   3941201Социјални доприноси на терет послодавца12,178,000.00
   4041301накнаде у натури480,000.00
   4141401Социјална давања запосленима7,920,000.00
   4241501Накнаде трошкова запосленима6,800,000.00
   4341601Награде запосленима и ост.пос.расх.800,000.00
   4442101Стални трошкови29,000,000.00
   4542201Трошкови путовања600,000.00
   4642301 06Услуге по уговору19,000,000.00
   4742401Специјализоване услуге9,000,000.00
   4842501Текуће поправке и одржавање4,600,000.00
   4942601 07Материјал14,500,000.00
   5048201Порези, обавезне таксе, казне и пенали1,300,000.00
   5148301Новчане казне и пенали по решењу судова50,000.00
   5251201 08Машине и опрема4,500,000.00
   5351501Нематеријална имовина1,000,000.00
 0602-4001    Пројекат: Текуће одржавање објеката у јавној својини 
  130   Опште услуге 
   5442401Специјализоване услуге600,000.00
   5542501Текуће поправке и одржавање10,000,000.00
   5651101зграде и грађевински објекти600,000.00
 0602-0003    ПА: Сервисирање јавног дуга 
  170   Трансакције јавног дуга 
   5744101Отплата домаћих камата1,100,000.00
   5844401Пратећи трошкови задуживања10,000.00
   5961101Отплата главнице домаћим кредиторима12,300,000.00
 0602-0007    ПА: Функционисање националних савета националних мањина 
  160   Опште јавне услуге некласификоване на др.месту 
   6048101Дотације невлад.организацијама800,000.00
 0602-0009    ПА: Текућа буџетска резерва 
  160   Финансијски и фискални послови 
   6149901Текућа резерва20,000,000.00
 0602-0010    ПА: Стална буџетска резерва 
  160   Финансијски и фискални послови 
   6249901Стална резерва3,000,000.00
 0602-0014    ПА: Ванредне ситуације 
  320   Услуге противпожарне заштите 
   6342301Услуге по утовору50,000.00
   6442401Специјализоване услуге1,000,000.00
   6542601 07 08Материјал1,500,000.00
   6648101Дотације невладиним организацијама1,200,000.00
 1101    ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 1101-0001    ПА: Просторно и урбанистичко планирање 
  620   Развој заједнице 
   6742401Специјализоване услуге600,000.00
 1101-5001    Пројекат: План генералне регулације 
  620   Развој заједнице 
   6851101Зграде и грађевински објекти1,800,000.00
 1101-5002    Пројекат: Инфраструктурно опремање радне зоне број 8 К.О.Адашевци 
  620   Развој заједнице 
   6942401Специјализоване услуге2,400,000.00
   7051101,07Зграде и грађевински објекти60,000,000.00
 1101-0004    СТАМБЕНА ПОДРШКА 
  620   Развој заједнице 
   7142401Специјализоване услуге100,000.00
 1101-0005    ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА 
  620   Развој заједнице 
   7242101Стални трошкови200,000.00
   7342401Специјализоване услуге100,000.00
 1102    ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 1102-0001    ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем 
  640   Улична расвета 
   7442101Стални трошкови37,000,000.00
   7542401Специјализоване услуге14,000,000.00
   7642601Материјал1,200,000.00
 1102-0003    ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
  510   Управљање отпадом 
   7742101Стални трошкови13,800,000.00
   7845101Субвенције јавним нефин.предуз.и организ.1,000,000.00
 1102-0002    ПА: Одржавање јавних зелених површина 
  540   Заштита биљног и животињског света и крајолика 
   7942401Специјализоване услуге16,000,000.00
 1102-0004    ПА: Зоохигијена 
  540   Заштита биљног и животињског света и крајолика 
   8042401Специјализоване услуге3,000,000.00
   8148301Новчане казне и пенали по решењу судова500,000.00
   8248501Накнада штете за повреде или шт.нанету од стране држ. органа2,500,000.00
 1102-0008    ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће 
  630   Водоснабдевање 
   8345101Субвенције јавним нефин.предузећима и орган.23,000,000.00
   8442401Специјализоване услуге15,000,000.00
 1102-5001    Пројекат: Израда студије процене стања водоводног и канализац.стања на територији општине Шид 
  630   Водоснабдевање 
   8551101Зграде и грађевински објекти1,750,000.00
 1501    ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 1501-0002    ПА:Мере активне политике запошљавања 
  412   Општи послови по питању рада 
   8646401Дотације организацијама за обавезно социј.осигурање-НСЗ2,000,000.00
 0101    ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 0101-0001    ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 
  421   Пољопривреда 
   8742301Услуге по уговору850,000.00
   8842401Специјализоване услуге10,000,000.00
   8942501Текуће поправке и одржавање5,000,000.00
   9046301Трансфери од др.нивоа власти5,835,000.00
 0101-0002    ПА:Мере подршке руралном развоју 
  421   Пољопривреда 
   9148101Дотације невладиним организацијама500,000.00
 0101-4002    Пројекат: Комасација 
  421   Пољопривреда 
   9242401 07Специјализоване услуге5,000,000.00
 0101-5001    Регионални сист.снабдевања водом за наводњ.дела опш.Шид и града СМ са акумулације Мохарач у циљу јачања посл.акт.у пољопр.и рурал.раз. 
  620   Развој заједнице 
   9351101Зграде и грађевински објекти2,190,000.00
 701    ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 0701-0002    ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 
  451   Друмски саобраћај 
   9442401Специјализоване услуге70,000,000.00
   9542501Текуће поправке и одржавање1,100,000.00
   9642601Материјал1,100,000.00
   9751101Зграде и грађевински објектипројектно-тех документација5,000,000.00
 0701-0004    ПА: Јавни градски и приградски превоз путника 
  451   Друмски саобраћај 
   9845401Субвеницје приватним предузећима28,000,000.00
 0701-0005    Пројекат:Унапређење безбедности саобраћаја 
  360   Јавни ред и безбедност некласиф.на др. месту 
   9942301Услуге по уговору2,050,000.00
   10042401Специјализоване услуге6,800,000.00
   10142501Текуће поправке и одржавање1,200,000.00
   10242601Материјал950,000.00
   10351201Машине и опрема500,000.00
 2002    ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 2002-0001    ПА: Функционисање основних школа 
  912   Основно образовање 
   10446301Текући трансф.ост.нивоима власти65,000,000.00
 2002-5001912   Изградња фискултурне сале у Вишњићеву 
  912   Основно образовање 
   10551101 07Зграде и грађевински објекти15,000,000.00
 2002-5002    Реконструкција фискултурне сале у Бачинцима 
  912   Основно образовање 
   10651101 07Зграде и грађевински објекти10,000,000.00
 2003    ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
 2003-0001    ПА: Функционисање средњих школа 
  920   Средње образовање 
   10746301Текући трансф.ост.нивоима власти14,000,000.00
 901    ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 
 0901-0001    ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи 
  070   Соц.помоћ угроженом становништву неклас.на др.месту 
   10842601Материјал700,000.00
   10946301Текући трансфери ос.ниво власти7,000,000.00
   11046301Текући трансф.ос.нив.власти11,000,000.00
   11147201Накнада за соц.заштиту из буџета2,200,000.00
 0901-0001    ПА:Једнократне помоћи и други облици помоћи 
  090   Соц.заштита неклас на др.месту 
   11247201 07Остале накнаде из буџета10,200,000.00
 0901-4002    Пројакат:”Оснивање и унапређење рада инфо пултова и центара за подршку мигрантима” 
  090   Соц.заштита неклас на др.месту 
   11347201 07Остале накнаде из буџета278,000.00
 0901-4001    Пројекат: ЛАП за унапређење положаја Рома у општини Шид 
  090   Соц.заштита неклас на др.месту 
   11442301Услуге по уговору330,000.00
   11542401Специјализоване услуге50,000.00
 0901-0005    ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста 
  090   Соц.заштита неклас на др.месту 
   11648101Дотације невладиним организ.13,500,000.00
 0901-0003    ПА:Дневне услуге у заједници 
  020   Старост 
   11747201 07Накнада за соц.заштиту из буџета3,000,000.00
   11848101Дотације невлад.организацијама800,000.00
 0901-0006    Подршка деци и породици са децом 
  040   Породица и деца 
   11947201 07Накнада за соц.заштиту из буџета-превоз ученика5,800,000.00
   12047201Накнада за социјалну заштиту из буџета1,000,000.00
   12147201Накнада за соц.заштиту из буџет8,000,000.00
   12246301Текући трансфери осталим нивоима власти1,000,000.00
   12347201 07Накнада за социјал. заштиту из буџета  лп1,000,000.00
 1801    ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 1801-0001    ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите 
  721   Опште медицинске услуге 
   12446401Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања3,000,000.00
 1801-0002    ПА: Мртвозорство 
  721   Опште медицинске услуге 
   12542401Специјализоване услуге500,000.00
 1801-5001    Санација објекта Амбуланте у  Илинцима 
  620   Развој заједнице 
   12642407Специјализоване услуге50,000.00
   12751107зграде и грађевински објекти50,000.00
 1201    ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 1201-0002    ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
  820   Услуге културе 
   12848101Дотације невлад.организацијама6,500,000.00
 1201-0004    ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 
  820   Услуге културе 
   12945401Субвеницје приватним предузећима10,000,000.00
 1201-0003    ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 
  840   Верске и остале услуге заједнице 
   13048101Дотације невлад.организацијама2,800,000.00
 1301    ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 1301-0001    ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 
  810   Услуге рекреације и спорта 
   13142601Материјал1,200,000.00
   13248101Дотације невлад. организацијама23,800,000.00
 1301-0002    ПА: Подршка предшколском и школском спорту 
  810   Услуге рекреације и спорта 
   133424 Специјализоване услуге400,000.00
 1301-0005    ПА: Спровођење омладинске политике 
  810   Услуге рекреације и спорта 
   13442301Услуге по уговору100,000.00
   13542401Специјализоване услуге200,000.00
   13642601Материјал200,000.00
   13747201Накнада за соц.заштиту из буџета4,500,000.00
 501    ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
 0501-0001    ПА:Енергетски менаџмент 
  620   Развој заједнице 
   13851101зграде и грађевински објекти1,200,000.00
 0401    ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 0401-0001    ПА: Управљање заштитом животне средине 
  560   Заштита животне средине некласификована на другом месту 
   13942301Услуге по уговору600,000.00
   14042401Специјализоване услуге11,000,000.00
   14148101Дотације невладиним организацијама650,000.00
 0401-0006    ПА: Управљање осталим врстама отпада 
  560   Заштита животне средине некласификована на другом месту 
   14242401Специјализоване услуге1,000,000.00
Раздео 5     ОПШТИНСКА УПРАВА 
Глава 5.1     ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ШИД 
     01Приходи из буџета 
        
 1502    ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
 1502-0001    ПА: Управљање развојем туризма 
  473   Туризам 
   14341101Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)6,300,000.00
   14441201Социјални доприноси на терет послодавца1,050,000.00
   14541301накнаде у натури25,000.00
   14641401Социјална давања запосленима590,000.00
   14741501Накнаде трошкова запосленима915,000.00
   14841601Награде запосленима и остали посебни расходи225,000.00
   14942101Стални трошкови728,000.00
   15042201Трошкови путовања30,000.00
   15142301Услуге по уговору2,455,000.00
   15242401Специјализоване услуге980,000.00
   15342501Текуће поправке и одржавање130,000.00
   15442601Материјал725,000.00
   15548201Порези, обавезне таксе, казне и пенали50,000.00
   15648301Новчане казне и пенали по решењу судова30,000.00
   15751201Машине и опрема130,000.00
   15852301Залихе робе за даљу продају300,000.00
 1502-0003473   Пројекат: „Адаптација туристичко информативног центра“ 
   15942301Услуге по уговору268,000.00
   16042507Текуће поправке и одржавање5,343,000.00
 1502-0002    ПА: Промоција туристичке понуде 
  473   Туризам 
   16142201Трошкови путовања400,000.00
   16242301Услуге по уговору1,600,000.00
Раздео 5     ОПШТИНСКА УПРАВА 
Глава 5.2     ЈАВНА УСТАНОВА за физичку културу и спортску рекреацију „Партизан“ Шид 
     01Приходи из буџета 
        
 1301    ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 1301-0004    ПА: Функционисање локалних спортских установа 
  810   Услуге рекреације и спорта 
   16341101Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)4,700,000.00
   16441201Социјални доприноси на терет послодавца800,000.00
   16541301Накнаде у натури10,000.00
   16641401Социјална давања запосленима210,000.00
   16741501Накнаде трошкова запосленима390,000.00
   16841601Награде запосленима и остали посебни расходи500,000.00
   16942101Стални трошкови5,435,000.00
   17042201Трошкови путовања150,000.00
   17142301Услуге по уговору6,275,000.00
   17242401Специјализоване услуге330,000.00
   17342501Текуће поправке и одржавање1,460,000.00
   17442601Материјал800,000.00
   17548201Порези, обавезне таксе, казне и пенали30,000.00
   17651201Машине и опрема1,620,000.00
Раздео 5     ОПШТИНСКА УПРАВА 
Глава 5.3     ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „Ј.Станивуковић Шиља“ Шид 
      Приходи из буџета 
      Приходи из осталих извора 
 2001    ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 
 2001-0001    ПА: Функционисање предшколских установа 
  911   Предшколско образовање 
   17741101Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)101,700,500.00
   17841201Социјални доприноси на терет послодавца16,938,000.00
   17941301Накнаде у натури550,000.00
   18041401 03Социјална давања запосленима1,000,000.00
   18141501Накнаде трошкова запосленима7,000,000.00
   18241601Награде запосленима и остали посебни расходи600,000.00
   18342101 07 08Стални трошкови13,800,000.00
   18442201 07 08Трошкови путовања400,000.00
   18542301 07 08Услуге по уговору15,000,000.00
   18642401 08Специјализоване услуге2,200,000.00
   18742501 07 08Текуће поправке и одржавање2,000,000.00
   18842601 07 08Материјал22,000,000.00
   18948201Порези, обавезне таксе, казне и пенали150,000.00
   19051201 07 08Машине и опрема800,000.00
Раздео 5     ОПШТИНСКА УПРАВА 
Глава 5.4     УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
     01Приходи из буџета 
      сопствени приходи 
 1201    ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 1201-0001    ПА: Функционисање локалних установа културе 
  820   Услуге културе 
   19141101Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)33,000,000.00
   19241201Социјални доприноси на терет послодавца5,595,000.00
   19341301Накнаде у натури15,000.00
   19441401Социјална давања запосленима951,000.00
   19541501Накнаде трошкова запосленима2,500,000.00
   19641601Награде запосленима и остали посебни расходи3,050,000.00
   19742101 07Стални трошкови10,968,000.00
   19842201 07Трошкови путовања947,000.00
   19942301 07Услуге по уговору13,541,000.00
   20042401 07Специјализоване услуге1,250,000.00
   20142501 07Текуће поправке и одржавање2,500,000.00
   20242601Материјал4,070,000.00
   20344401Пратећи трошкови задуживања5,000.00
   20448201Порези, обавезне таксе, казне и пенали205,000.00
   20548301Новчане казне и пенали по решењу судова350,000.00
   20648501Накнада штете за повреде или шт.нанету од стране држ. органа50,000.00
   20751101Зграде и грађевински објекти50,000.00
   20851201Машине и опрема1,165,000.00
   20951501 07Нематеријална имовина470,000.00
   21052301Залихе робе за даљу продају2,130,000.00
 1201-0002    ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
  820   Услуге културе 
   21142201Трошкови путовања50,000.00
   21242301Услуге по уговору8,180,000.00
   21342401Специјализоване услуге7,170,000.00
   21442601Материјал2,130,000.00
 1201-0003    ПА:Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 
  820   Услуге културе 
   21542301Услуге по уговору520,000.00
   21642401Специјализоване услуге230,000.00
   21742601Материјал100,000.00
Раздео 5     ОПШТИНСКА УПРАВА 
Глава 5.5     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
      Извори финансирања глава 5.6 
     01Приходи из буџета 
 0602    ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 0602-0002    ПА: Фунцкионисање месних заједница 
  160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 
   21841101Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)880,000.00
   21941201Социјални доприноси на терет послодавца150,000.00
   22041401Социјална давања запосленима100,000.00
   22141501Накнаде трошкова запосленима45,000.00
   22242101Стални трошкови10,600,000.00
   22342301Услуге по уговору18,100,000.00
   22442401Специјализоване услуге4,300,000.00
   22542501Текуће поправке и одржавање27,951,000.00
   22642601Материјал8,730,000.00
   22751101Зграде и грађевински објекти800,000.00
   22851201Машине и опрема950,000.00
      УКУПНО (РАЗДЕО 1+2+3+4+5):1,265,726,500.00

III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.

За извршење ове Одлуке одговоран је председник општине, а за законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом одговорна лица корисника јавних средстава.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Председник општине подноси извештај Скупштини општине о реализацији Одлуке о буџету, најмање два пута годишње, у роковима утврђеним  Законом о буџетском систему.

Члан 12.

Председник општине може донети Одлуку о промени износа распоређених за поједине намене у буџету, у оквиру предвиђеног обима буџета, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, о реализацији истог стара се Одељење за финансије.

Уколико дође до већег остварења планираниог обима средстава, променом апропијације на више, могуће је поступити у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 13.

Општинско веће општине Шид одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се председник општине Шид, да у складу са чланом 27ж закона о буџетском систему може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10 %, уколико је исти резултат реализације јавних инвестиција, а у складу са утврђеним роковима.

Члан 14.

Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава  буџета, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 15.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може донети одлуку о краткорочној позајмици у оквиру консолидованог рачуна трезора Шид.

Члан 16.

Распоред планираних расхода вршиће се тромесечним плановима (квотама) садржаним у у плану извршења буџета општине Шид. Корисник средстава буџета може вршити плаћања у границама прописаних квота.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу захтева корисника.

Уз захтев корисници су дужни да доставе копије комплетне документације за плаћање.

Члан 17.

Руководилац Одељења за финансије може да у току буџетске године врши усклађивање са изменама контног плана.

Члан 18.

Распоред и коришћење средстава у 2021. години по посебном акту (Правилнику) који доноси надлежни извршни орган општине вршиће се у оквиру следећих апропријација:

  • Раздео 5, функција 840 Верске заједнице и објекти, економска класификација  481000 Дотације непрофитним организацијама;
  • Раздео 5, функција 810 Спорт и омладина, економска класификација  481000 Дотације непрофитним организацијама;
  • Раздео 5, функција 820 Услуге културе, економска класификација  481000 Дотације непрофитним организацијама
  • Раздео 5, функција 090 Социјална заштита, економска класификација  481000 Дотације осталим удружењима грађана.
  • Раздео 5, функција 421 Пољопривреда, економска класификација  481000 Дотације осталим удружењима грађана
  • Раздео 5, функција 320 Услуге противпожарне заштите, економска класификација  481000 Дотације осталим удружењима грађана

Члан 19.

             Распоред и коришћење средстава евиденционог буџетског фонда за заштиту животне средине општине Шид за 2021. годину  вршиће се у складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Шид који усваја Скупштина, уз претходно прибављену сагласност надлежног Министарства.

Члан 20.

Распоред и коришћење наменских прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје вршиће се у складу са Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Шид за 2021. годину, који усваја Општинско Веће општине Шид.               

Члан 21.

Распоред и коришћење средстава у 2021. години у оквиру  Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта вршиће се на основу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, који доноси Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Шид.

Члан 22.

Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства  одобрена и пренета.

Члан 23.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком , што значи да је у обавези да усклади расходе са висином одобрених средстава, руководећи се начелом рационалности и штедње.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему и актима Скупштине општине, не могу се извршавати на терет буџета.

Члан 24.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови, текуће поправке и одржавање и материјал неопходан за несметано функционисање корисника буџетских средстава .

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе (приходе од других нивоа власти и сопствене приходе) у износу већем од предвиђеног износа, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. Током године размотриће се основ остваривања сопствених прихода и поступити по препоруци Министарства финансија.

Члан  25.

Корисници буџетских средстава су дужни да на захтев Одељења за финансије ставе на увид документацију и доставе податке на основу којих се врши финансирање њихових расхода .

Пре покретања јавне набавке за преузимање обавеза за капиталне пројекте и остале расходе корисник буџетских средстава је обавезан да прибави сагласност надлежног органа.

Обавезе преузете из претходне године, у складу са одобреним апропријацијама у тој години, које се не изврше, преносе се у наредну буџетску годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација у тој години.

Члан 26.

Остварена добит јавних предузећа је јавни приход  који остварује јединица локалне самоуправе на основу учешћа у добити јавних предузећа, чији је оснивач.

На основу члана 58. Закона о јавним предузећима, јавна предузећа су у обавези да Одлуком о расподели добити , коју доноси  надзорни  одбор јавног предузећа,уз сагласност оснивача, део остварене добити усмеравају оснивачу и уплаћују на  рачун прописан за уплату јавних прихода.

Јавна предузећа чији је оснивач општина дужни су да најкасније до 30. новембра текуће године део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима, по завршном рачуну за претходну годину, уплате у буџет опшптине Шид.

Изузетно обавезу по основу уплате добити нема јавно предузеће које уз сагласност оснивача, донесе одлуку да из добити покрије губитак, односно  повећа капитал, а расположива средства  употреби за финансирање инвестиција.

Члан 27.

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаног , враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено.

Приходи из става 1. овог члана враћају се у износима у којима су погрешно или више уплаћени у корист буџета.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2021. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години, а  која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине за 2021. годину .

Члан 29.

Ову Одлуку доставити  Министарству финансија.

Члан 30.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, примењиваће се од 1. јануара 2021. године и објавиће се у “Службеном  листу општине Шид“ .

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ШИД

Број: 011-284/2-20

Датум: 18.децембар 2020

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Стаменковић, дипл инж тех.

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:40-8/III-20

Датум: 07. 12.2020

Ш  и  д

ИЗВЕШТАЈ

СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ    ПОВОДОМ НАЦРТА  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ

ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ

Јавну расправу поводом Нацрта  Одлуке о буџету општине Шид за  2021.годину,

 организовало  је Општинско веће општине Шид.

Јавна расправа је трајала 20 (двадесет) дана и то од 18.11.2020.године до 07.12.2020.године.

Јавну расправу је организовао Председник Општинског већа на следећи начин:

-излагањем  текста  Нацрта Одлуке о буџету општине Шид за  2021.годину, на огласној табли општине, и званичном сајту општине Шид www.opstinasid.org.

-одржавањем Јавне презентације о  Нацрту Одлуке о у просторији сале  Скупштине општине Шид, Карађорђева број 2., дана  07.12.2020. године  у  13,00 часова.

Председник Општинског већа  је  преко средстава јавног информисања  упутио јавни позив  за учешће у јавној расправи  свим заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана, стручној и осталој јавности  и средствима јавног обавештавања са територије општине Шид, ради прикупљања предлога, сугестија и мишљења у вези Нацрта исте Одлуке.

Сва заинтересована лица  су имала могућност  да своје  предлоге, сугестије  и мишљења на Нацрт Одлуке Одлуке о буџету општине Шид за  2021.годину,  доставе  у писаном облику преко поште или лично  на следећу адресу: Општинска управа општине Шид, соба број 9, Шид, Карађорђева број 2, најкасније до 07.12.2020.године до 13,00 часова, или у електронској форми на адресу kabinetsid@mts.rs..

Јавна презентација Нацрта поменуте Одлуке  одржана  је дана 07.12. 2020. године, када су  се такође и  могле  изнети  примедбе, сугестије   и мишљења.

Председник Општинског већа  Зоран Семеновић је на истој изнео  да су електронским и писменим путем  достављена четири захтева  до 07.12. 2020.године, на електронску  адресу кабинета председника  општине  и писарницу  општинске управе, а десетак захтева  су изнети  и путем друштвених мрежа.

1.АСНС-ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД  је доставио следеће предлоге:

за повећање  коефицијента  за плате  за високу стручну спрему, као и за одређене помоћи  и друга примања а у складу са Колективним  уговором  закљученим између  Синдиката АСНС и Председника општине Шид.

2.КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  је доставила  предлоге за допуну Нацрта Одлуке о буџету општине Шид за 2021. годину, на износ од  120.000.000,00 динара  за саобраћајнице  СЗ, С4  и електрификацију  Радне зоне  број 8 у К.О.Адашевци.

3.СПОРТСКИ САВЕЗ  ОПШТИНЕ ШИД  је такође доставио предлог за  повећање  износа за  удружења  у области спорта   на име  трошкова истих  у 2021. години за 1.500.000,00 динара.

4. ПРЕДЛОЗИ ГРАЂАНА који су достављени путем друштвених мрежа, се већином  односе на решавање појединачних захтева  физичких лица, за чије решавање није надлежна локална самоуправа,  а за  неке  су  средства и планирана у буџету за наредну годину.

Такође су изнети и ЗАХТЕВИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  и то од стране  посланице у Скупштини Републике Србије, Миленке Субић, која је прецизирала предлог за повећање буџета  у износу  око 17.000.000,00 динара укупно за све месне заједнице  осим месне заједнице Шид,  а иста средства су потребна  за  уређење атарских путева, пешачких стаза  и друго.

Наведени  предлози, за које нису планирана средства,  биће унети  у Нацрт  Одлуке о буџету за 2021.годину, стим да  ће се по  предлогу АСНС-ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД   поступити  под  условом да руководилац Одељења за финансије  утврди могућност  увећања масе за ове намене  у складу са упутством  Министарства  финансија  за израду Одлуке о буџету општине Шид за 2021.годину, док  је по захтеву месних заједница  прихваћено повећање  њихових финансијских планова највише до 1.000.000,00 динара за сваку  појединачно.

С обзиром да је већина предлога за увећање буџета прихваћена, увећање буџета за 2021. годину износило би око 150.000.000,00 динара,  тако да би укупан износ буџета износио око 1.300.000.000,00 динара.

Сугестијe    и мишљења  на Нацрт Одлуке о буџету општине Шид за 2021. годину, биће  унете у наведену Одлуку која  ће се  са  Извештајем о току Јавне расправе  доставити  Општинском већу  општине Шид, ради утврђивања Предлога  поменуте одлуке, а затим  Скупштини ради  доношења исте.

Извештај  ће се објавити на огласној табли општине Шид и званичном сајту општине Шид www.opstinasid.org.

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић