Izaberite stranicu

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације црпне станице Мохарач у КО Ердевик и КО Бингула

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20), оглашава

Ј А В Н И  У В И Д

у

 нацрт Плана детаљне регулације

црпне станице Мохарач у КО Ердевик и КО Бингула

1. Нацрт Плана детаљне регулације црпне станице Мохарач у КО Ердевик и КО Бингула

биће изложен на јавни увид у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, као и на званичном сајту општине Шид : www.sid.rs  у трајању од 30 дана, у периоду од 13. јануара до 12. фебруара 2021. г.

2. Заинтересована лица, током трајања јавног увида, своје искључиво писмене примедбе на изложени Нацрт могу да доставе на адресу : Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, најкасније до 12. фебруара 2021. г.

3. Телефон за сва обавештења и стручну помоћ : 022 / 714 048

4. Јавна седница Комисије за планове одржаће се након завршетка јавног увида а термин и место одржавања исте биће накнадно одређени.

ЈАВНИ УВИД у нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20), оглашава

Ј А В Н И  У В И Д

у

 нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације

за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик

1. Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик биће изложен на јавни увид у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, као и на званичном сајту општине Шид : www.sid.rs у трајању од 15 дана, у периоду од 13. до 28. јануара 2021. г.

2. Заинтересована лица, током трајања јавног увида, своје искључиво писмене примедбе на изложени Нацрт могу да доставе на адресу : Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, најкасније до 28. јануара 2021. г.

3. Телефон за сва обавештења и стручну помоћ : 022 / 714 048

4. Јавна седница Комисије за планове одржаће се након завршетка јавног увида а термин и место одржавања исте биће накнадно одређени.

ПРИЈАВА ЗА ВАКЦИНИСАЊЕ ПРОТИВ COVID – 19 ЗА ГРАЂАНЕ ОД ДАНАС ЈЕ МОГУЋА НА ПОРТАЛУ Е – УПРАВЕ

Да би се пријавили потребно је попунити упитник и унети тражене податке на порталу Е-управе. Грађани могу да одаберу коју вакцину против COVID – 19 желе да приме, а коју је одобрила Агенција за лекове и медицинска средства.О термину и месту вакцинације грађани ће бити обавештавани путем електронске поште или СМС поруке, а упитник се може попунити и за чланове породице.Како је јуче најавила премијерка Ана Брнабић, Србија у овом тренутку има договоре са различитим произвођачима за укупно осам милиона вакцина против корона вируса, односно за вакцинисање четири милиона људи, с обзиром на то да су за вакцинисање потребне две дозе. До сада је у Србији вакцинисано 9.300 људи.

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID 19

РЕШЕЊE О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 6. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, брoj 26/01, „Службени лист СРЈ“, брoj 42/02 – Одлука СУС и „Службени гласник РС“, брoj 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – одлука УС, 47/13 и 68/14 – др. закон, 95/18, 99/18 – одлука УС и 86/19), члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“ број: бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 60. став 1. тачка 2.  Статута општине Шид („Службени лист општине Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, дана 31.12.2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ E

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗА УТВРЂИВАЊЕ  ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2021. ГОДИНИ

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид.

II

На територији општине Шид одређене су четири зоне  за утврђивање пореза на имовину у зависности од комуналне опремљености у јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Шид, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона:

 (1)Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид у динарима

Категорија непокретностиПРВА зонаДРУГА зонаТРЕЋА зонаЧЕТВРТА зона
Грађевинско земљиште968,00200,00165,0088,00
Пољопривредно земљиште40,7030,80
Шумско земљиште46,2036,30
Станови37.400,0028.325,0019.250,00
Куће за становање24.750,0019.800,0014.850,00
Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности47.300,0035.337,0023.375,00
Гараже и гаражна места9.900,008.387,006.875,00

III

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање  пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид (“Сл. лист општине Шид“ број:33/20)

IV

 Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Шид» и на интернет страници општине Шид.

V

 Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара 2021. године.

Број: 463-20/III-20

 Дана: 31.12.2020.г.

 Шид

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 6. став 3. и 4.  Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001…95/2018, 99/2018-Одлука УС и 86/2019), члана 32. став 1. тачка 6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др закон и 47/2018,) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Шид, ( „Сл. лист општине Шид“, бр. 1/2019), Скупштина општине Шид, на седници одржаној дана 30.12.2020. доноси:

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Шид, за утврђивање пореза на имовину.

Члан 2.

На територији општине Шид одређују се ЧЕТИРИ зоне у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Шид, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.

Зоне одређене овом одлуком су: ПРВА, ДРУГА, ТРЕЋА И ЧЕТВРТА.

ПРВА ЗОНА -обухвата

а) улицу Карађорђеву од почетка улице (закључно са бројем 91 са леве стране и  закључно са бројем 88 са десне стране) до раскрснице са улицама Лазе Костића и Трг Републике,

б) улицу Петра Кочића од почетка улице (закључно са бројем 49 са леве стране и закључно са бројем 47 са десне стране) и улицу Алексе Шантића од почетка улице (леву страну улице и десну страну закључно са бројем 48) до раскрснице са улицама Николе Тесле и раскрсницом Кнеза Милоша,

ц) улицу Цара Душана од почетка улице (закључно са бројем 9 са леве стране и закључно са бројем 10 са десне стране) до раскрснице са улицама Вука Караџића и Николе Тесле,

д) улицу Светог Саве од почетка улице (закључно са бројем 19 са леве стране и закључно са бројем 26 са десне стране) до раскрснице са улицама Саве Шумановића и Николе Влашког,

е) улицу Цара Лазара од почетка улице (закључно са бројем 27 са леве стране и закључно са бројем 16 са десне стране) до раскрснице са улицом Сремском и Чмеликовом.

ДРУГА ЗОНА-обухвата

  • непокретности  у свим осталим улицама и деловима насељеног места Шид који

нису обухваћени првом зоном, а припадају грађевинском реону насељеног места Шид.

ТРЕЋА ЗОНА -обухвата

– непокретности  свих осталих насељених места општине Шид и ванграђевински реон насељеног места Шид.

ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата:

-ванграђевински реон  осталих насељених места на територији општине Шид.

Члан 3.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању зоне и најопремљеније зоне на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број:12/13).

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Шид“ и на званичној интернет страници општине Шид.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број:011-294/II-20

Дана:30.12.2020.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Тихомир Стаменковић дипл. инж тех.