Izaberite stranicu
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ- ЗАКЉУЧАК О ИЗГРАДЊИ МОНУМЕНТАЛНОГ СПОМЕНИКА САВИ ШУМАНОВИЋУ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ- ЗАКЉУЧАК О ИЗГРАДЊИ МОНУМЕНТАЛНОГ СПОМЕНИКА САВИ ШУМАНОВИЋУ

На иницијативу председника општине Шид, Зорана Семеновића, а уз подршку Културно образовног центра Шид, на састанку одржаном дана 11. фебруара 2021. године, донет је закључак о изградњи монументалног споменика Сави Шумановићу који ће бити изграђен до краја године а уз помоћ и подршку шире јавности. За координатора пројекта делегиран је свестрани шидски уметник, глумац и луткар Цветин Аничић члан Општинског већа задужен за област културе.

Председник општине Шид Зоран Семеновић истиче да је изузетно  резигниран сазнањем да се лик и дело покојног Саве Шумановића дерогира у континуитету дуже од педесет  година, као и то да нити једног председника општине у овом миленијуму није заболела чињеница да се град Шид није одужио највећем репрезенту наше општине, наглашавајући  значај лика и дела Саве Шумановића у културном идентитету локалне самоуправе. Уметнички фонд Саве Шумановића, који представља национално благо непроцењиве уметничке и материјалне вредности, превазилази оквире локалног значаја, његово стваралаштво припада у потпуности највишим дометима тадашње европске уметности, те се лично заложио да се на најрепрезентативнијем месту, у непосредној близини Галерије слика „Сава Шумановић“, подигне споменик светски познатом сликару Сави Шумановићу као знак захвалности јер је својим сликама наше место, учинио славним и познатим.

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић

ЈАВНИ ПОЗИВИ!

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ВОЈВОДИНИ ПУТЕМ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Сазнајте више овде

Сазнајте више овде

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Број: 612-1/IV-02-2021

Дана, 1.2.2021. године

ШИД

На основу одредбе члана 3. и 5. Одлуке о регресирању превоза студената у Аутономној Покрајини Војводини („Сл.лист АПВ“, бр. 1/2013 и 5/2017) и члана 10. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид („Сл. лист општине Шид“, бр.25/19), Општинска управа општине Шид расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

I

Расписује се Јавни позив за регресирање трошкова превоза студената у школској 2020/2021. години.

Проценат субвенције за регресирање трошкова превоза одређује Закључком начелник Општинске управе у зависности од висине средстава добијених од Покрајинског секретаријата и броја студената који испуњавају услове Конкурса.

II

Право на на надокнаду трошкова превоза имају студенти који свакодневно путују на релацији општина Шид-место студирања.

Право на регресирање трошкова превоза студената у међуградском саобраћају остварује се за текућу школску годину, од средстава добијених од надлежног Покрајинског секретаријата за ове намене.

Право на регресирање трошкова превоза имају студенти високошколских установа,  који кумулативно испуњавају следеће услове:

 • имају пребивалиште на територији општине Шид,
  • свакодневно путују на међуградској релацији до установе високог образовања
  • нису корисници услуге смештаја у студентским центрима
  • школују се на терет буџета
  • први пут уписују годину студија
  • нису корисници студентских стипендија и кредита од стране надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске владе, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација

Право на регресирање трошкова превоза немају апсолвенти и студенти трећег степена (докторске академске студије).

III

Уз захтев за финансирање трошкова превоза подноси се следећа документација:

1-лична изјава (образац изјаве се добија у служби уз захтев):

            а.да свакодневно путује на релацији од места становања до високошколске установе

            б.да није корисник услуга смештаја у студентским центрима

            ц.није корисник студентске стипендије и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

2-фотокопија месечне карте или потврда превозника да студент свакодневно путује са износом цене месечне карте,

3-фотокопију важеће личне карте односно штампане податке са електронске личне карте

4-потврду високошколске установе у којој јасно мора да буде назначено:

            а.да студент први пут уписује годину студија

            б.да се студент школује на терет буџета

5-фотокопију студентске књижице односно индекса (да се виде лични подаци и оверен семестар)

6-фотокопија текућег рачуна.

IV

Конкурс је истакнут и објављен на огласној табли општине Шид и на сајту општине Шид на дан 1.02.2021. године и отворен је до 15.02.2021. године.

V

Захтеви са пратећом документацијом се подносе у Општинској управи Општине Шид Услужни центар, ул. Цара Лазара бр.7.

VI

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.

НАЧЕЛНИK

Бојана Мравик

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНA И ДОПУНA ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ-БЕОГРАД (ДОБАНОВЦИ)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20 – у даљем тексту: Закон), и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)
оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ИЗМЕНA И ДОПУНA ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ-БЕОГРАД (ДОБАНОВЦИ)

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци) (у даљем тексту: Нацрт измена и допуна Просторног плана) одржаће се од 26. јануара до 09. фебруара 2021. године у трајању од 15 дана, сваког радног дана у просторијама градске управе града Београда, градске општине Сурчин, градске управе града Сремска Митровица, скупштинa општинa Шид, Рума, Пећинци и Стара Пазова, као и на интернет страницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре http://www.mgsi.gov.rs и јединица локалне самоуправе у обухвату плана.
Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана у писаној форми јединицама локалне самоуправе у току трајања јавног увида, закључно са 09. фебруаром 2021. године. Примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак 01. фебруара 2021. године, са почетком у 12 часова, у згради градске управе града Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија 13, у граду Сремска Митровица.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 17. фебруара 2021. године, са почетком у 12 часова, у згради градске управе града Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија 13, у граду Сремска Митровица. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације црпне станице Мохарач у КО Ердевик и КО Бингула

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20), оглашава

Ј А В Н И  У В И Д

у

 нацрт Плана детаљне регулације

црпне станице Мохарач у КО Ердевик и КО Бингула

1. Нацрт Плана детаљне регулације црпне станице Мохарач у КО Ердевик и КО Бингула

биће изложен на јавни увид у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, као и на званичном сајту општине Шид : www.sid.rs  у трајању од 30 дана, у периоду од 13. јануара до 12. фебруара 2021. г.

2. Заинтересована лица, током трајања јавног увида, своје искључиво писмене примедбе на изложени Нацрт могу да доставе на адресу : Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, најкасније до 12. фебруара 2021. г.

3. Телефон за сва обавештења и стручну помоћ : 022 / 714 048

4. Јавна седница Комисије за планове одржаће се након завршетка јавног увида а термин и место одржавања исте биће накнадно одређени.