Izaberite stranicu

Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности, кат. парцеле бр. 445 у К.О. Вашица из јавне својине општине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 7/2020), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 14.05.2020. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине на кат. парцели бр. 445 у К.О. Вашица

Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања, у виђеном стању, земљиште:
земљиште уз зграду и другим објектом, земљиште у грађевинском подручју, површине 2 ара и 79 м2, у јавној својини општине Шид, које се налази у Вашици, ул. Војвођанска, на кат. парцели бр. 445 ЛН 223. К.О. Вашица по почетној процењеној тржишној вредности од 41.850,00 динара.
Увид у документацију: акт о власништву, као и преглед непокретности које је предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Шид соба бр. 8, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Бранислав Чубрило, телефон: 064/86-77-099. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретност све до дана одржавања јавне продаје.
Лицитирани износ цене на јавној продаји за отуђене непокретности мора бити изражен у динарима. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи најмање 10.000,00 динара. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана одржавања јавног надметања.
За учешће у поступку јавног надметања-лицитације се утврђује депозит у износу од 20% од почетне цене непокретности и он износи 8.370,00 динара.
На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.

Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Непокретност се отуђује учеснику који је излицитирао највишу цену за отуђење непокретности на јавном надметању.
Пријава за јавно надметање, која се може прибавити на сајту општине Шид као прилог уз овај оглас, мора да садржи:
за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања и контакт телефон, а иста мора бити потписана уз приложену копију очитане личне карте и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита,
за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис, број контакт телефона и копију картице са бројем рачуна ради.
Уз пријаву за јавно надметање се доставља:
доказ о уплаћеном депозиту у висини 20% од почетне цене непокретности, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Уплата депозита, прималац: Општина Шид,
у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
за физичка лица фотокопија личне карте,
за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за отуђење непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања“ и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Шид у приземљу зграде Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана оглашавања, односно до 19.06.2020. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 21.05.2020. године до 19.06.2020. године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.

Јавно надметање – лицитација пријављених кандидата ће се спровести 22.06.2020. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 09,00 часова. Поступак прикупљања пријава за јавно надметање сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена пријава.

Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, као и остали учесници у поступку јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 10 (деседт) дана од дана спровођења поступка јавног надметања, под условом да не одустану од лицитације. Понуђач – учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року предвиђен Правилима, 8 (осам) дана од дана одржане продаје, губи право на повраћај уплаћеног депозита, као и лице чија је пријава једина приспела, ако не прихвати понуђену почетну цену непокретности по којој се отуђује из јавне својине.
На правила поступка јавног надметања сходно ће се примењивати Правила о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају непокретности у својини општине Шид, које је могуће пронаћи на web адреси www.sid.rs уз прилог овога Огласа.
Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ, и дневном листу „Дневник“ Нови Сад.

КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Славица Варничић

ОГЛАС о отуђењу непокретности – пословног простора из јавне својине општине Шид, у К.О. Шид

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности – пословног простора из јавне својине општине Шид, у К.О. Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 9/18), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 05.02.2020. године, расписује:

ОГЛАС
о отуђењу пословног простора из јавне својине општине Шид, у К.О. Шид
1.РАСПИСУЈЕ СЕ ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ШИД, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, У ВИЂЕНОМ СТАЊУ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР:

 1. у ул. Карађорђева бр. 11, кат. парцела бр. 3267/1 уписано у лист непокретности бр. 6060 К.О. Шид, бр. посебног дела 5/1 корисне површине 125 м2 и број посебног дела 8/1 корисне површине 143 м2 који се налазе у јавној својини општине Шид са почетном процењеном тржишном вредности од 13.400.000,00 динара.
  Увид у документацију: графички преглед непокретности, акт о власништву, као и преглед непокретности које су предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Шид соба бр. 8, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Бранислав Чубрило, телефон: 064/86-77-099. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретности све до дана одржавања јавне продаје.
  Лицитирани износ цене на јавној продаји за отуђене непокретности мора бити изражен у динарима. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи најмање 100.000,00 динара. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана одржавања јавног надметања.
  За учешће у поступку јавног надметања-лицитације се утврђује депозит у износу од 20% од почетне цене непокретности и он износи 2.680.000,00 динара.
  На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.

Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Непокретност се отуђује учеснику који је излицитирао највишу цену за отуђење непокретности на јавном надметању.

 1. Пријава за јавно надметање за сваку непокретност мора да садржи:
  за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања и контакт телефон, а иста мора бити потписана уз приложену копију очитане личне карте и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита,
  за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис, број контакт телефона и копију картице са бројем рачуна ради.
  Уз пријаву за јавно надметање се доставља:
  доказ о уплаћеном депозиту у висини 20% од почетне цене непокретности, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Уплата депозита, прималац: Општина Шид,
  у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
  за физичка лица фотокопија личне карте,
  за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
  Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за отуђење непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања“ и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Шид у приземљу зграде Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.
  Рок за подношење пријава је 30 дана од дана оглашавања, односно до 06.03.2020. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 06.02.2020. године до 06.03.2020. године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.
  Јавно надметање – лицитација пријављених кандидата ће се спровести 09.03.2020. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 10,00 часова. Поступак прикупљања пријава за јавно надметање сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена пријава.
  Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, као и остали учесници у поступку јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 5 дана од дана спровођења поступка јавног надметања, под условом да не одустану од лицитације. Понуђач – учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року утврђеним купопродајним уговором, губи право на повраћај уплаћеног депозита, као и лице чија је пријава једина приспела, ако не прихвати понуђену почетну цену непокретности по којој се отуђује из јавне својине.
  На правила поступка јавног надметања сходно ће се примењиваће Правила о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају непокретности у својини општине Шид.
  Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ, и дневном листу „Дневник“ Нови Сад.

КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Славица Варничић