Izaberite stranicu

ОГЛАС о отуђењу непокретности из јавне својине на кат. парцели бр. 193 у К.О. Бачинци

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
Комисија за располагање непокретностима
у својини општине Шид
Број: 360-180/II-05
Датум: 26.10.2020. године

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности, кат. парцеле бр. 193 у К.О. Бачинци, из јавне својине општине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 28/2020), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 26.10.2020. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине на кат. парцели бр. 193 у К.О. Бачинци

Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања, земљиште и то:

остало природно неплодно земљиште, земљиште у грађевинском подручју, површине 11 ари и 97 м2, у јавној својини општине Шид, које се налази у Бачинцима, ул. Железничка, на кат. парцели бр. 193 ЛН 1430 К.О. Бачинци по почетној процењеној тржишној вредности од 299.250,00 динара.

Увид у документацију: акт о власништву, као и преглед непокретности које је предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Шид соба бр. 8, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Бранислав Чубрило, телефон: 064/86-77-099. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретност све до дана одржавања јавне продаје.
Лицитирани износ цене на јавној продаји за отуђене непокретности мора бити изражен у динарима. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 20.000,00 динара. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана одржавања јавног надметања.
За учешће у поступку јавног надметања-лицитације се утврђује депозит у износу од 20% од почетне цене непокретности и он износи 59.850,00 динара.
На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.

Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Непокретност се отуђује учеснику који је излицитирао највишу цену за отуђење непокретности на јавном надметању.

 1. Пријава за јавно надметање, која се може прибавити на сајту општине Шид као прилог уз овај оглас, мора да садржи:
  за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања и контакт телефон, а иста мора бити потписана уз приложену копију очитане личне карте и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита,
  за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис, број контакт телефона и копију картице са бројем рачуна ради.
 2. Уз пријаву за јавно надметање се доставља:
  доказ о уплаћеном депозиту у висини 20% од почетне цене непокретности, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Уплата депозита, прималац: Општина Шид,
  у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
  за физичка лица фотокопија личне карте,
  за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
 3. Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за отуђење непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања“ и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Шид у приземљу зграде Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.
 4. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана оглашавања, односно до 25.11.2020. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 210.2020. године до 25.11.2020. године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.
 5. Јавно надметање – лицитација пријављених кандидата ће се спровести 211.2020. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 10,00 часова. Поступак прикупљања пријава за јавно надметање сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена пријава.
 6. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, као и остали учесници у поступку јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 10 (деседт) дана од дана спровођења поступка јавног надметања, под условом да не одустану од лицитације. Понуђач – учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року предвиђен Правилима, 8 (осам) дана од дана одржане продаје, губи право на повраћај уплаћеног депозита, као и лице чија је пријава једина приспела, ако не прихвати понуђену почетну цену непокретности по којој се отуђује из јавне својине.
  На правила поступка јавног надметања сходно ће се примењивати Правила о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају непокретности у својини општине Шид, које је могуће пронаћи на web адреси www.sid.rs уз прилог овога Огласа.
  Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ, и дневном листу „Дневник“ Нови Сад.
  КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА
  У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД
  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
  Славица Варничић

Оглас о давању пословног простора у закуп на кат. парцели бр. 3267/1 бр. посебних делова 8/1 и 5/1 у К.О. Шид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

Комисија за располагање непокретностима

у својини општине Шид

Број: 360-98/II-05

Датум: 14.10.2020. године

    На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуку о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 7/2018), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 14.10.2020. године, расписује:

ОГЛАС

о давању пословног простора у закуп на кат. парцели бр. 3267/1 бр. посебних делова 8/1 и 5/1 у К.О. Шид

Расписује се Оглас о давању у закуп непокретности путем јавног надметања и то:

 • пословни простор – пет просторија за који није утврђена делатност на кат. парцели бр. 3267/1, уписано у лист непокретности бр. 6060 К.О. Шид, број посебног дела 8/1 корисне површине 143 м2 у ул. Карађорђева бр. 11 и пословни простор – осам просторија за који није утврђена делатност на кат. парцели бр. 3267/1, уписано у лист непокретности бр. 6060 К.О. Шид, број посебног дела 5/1 корисне површине 125 м2 у ул. Карађорђева бр. 11, које се налазе у јавној својини општине Шид, са почетном ценом од 600,00 динара по м2, односно, укупно, 160.800,00 динара почетна месечна закупнина, на период од 5 годинa.

Увид у документацију: акт о власништву, као и преглед пословног простора који је предмет закупа, може се извршити у Општинској управи Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Чубрило Бранислав, телефон: 064/86-77-099. Заинтересовани понуђачи могу разгледати пословни простор све до дана одржавања јавне лицитације за закуп.
Лицитирани износ цене за закуп пословног простора мора бити изражен у динарима и мора бити већи од почетног износа из јавног огласа. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 100,00 динара по м2. Закупнина се по правилу плаћа унапред за период од 1 (једног) месеца, до петог у месецу за текући месец. Закупац је у обавези да простор прилагоди намени о свом трошку.
За учешће у поступку јавног надметања, лицитације, се утврђује депозит у износу од 6 месечних закупнина за предметни пословни простор за почетну лицитациону цену по 1 м2 пословне просторије за коју лицитирају. (Износ депозита је 964,800,00 динара). На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.
Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Пословни простор се даје у закуп учеснику који је понудио највишу цену за закуп пословног простора по м2.

 1. Пријава за јавно надметање, која се може прибавити на сајту општине Шид као прилог уз овај оглас, мора да садржи:
  за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања и контакт телефон, а иста мора бити потписана уз приложену копију очитане личне карте и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита,
  за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис, број контакт телефона и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита.
 2. Уз пријаву за јавно надметање се доставља:
  доказ о уплаћеном депозиту у висини 6 месечних закупнина за предметни пословни простор за почетну лицитациону цену по 1 м2 пословне просторије за коју лицитирају, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Депозит за закуп пословног простора, прималац: Општина Шид,
  у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
  за физичка лица фотокопија личне карте,
  за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
 3. Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за закуп пословног простора у јавној својини у поступку јавног надметања“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Шид у приземљу зграде Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.
 4. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања, односно до 22.10.2020. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 15.10.2020. године до 22.10.2020. године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.
 5. Јавно надметање – лицитација пријављених кандидата ће се спровести 23.10.2020. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 10,00 часова. Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим, ако је приспела бар једна уредна и благовремена понуда.
 6. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за закуп непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора о закупу и обрачунава за излицитирани закуп сразмерно до 6 месеци. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 10 (десет) дана од дана спровођења поступка јавног надметања. Недолазак на јавно надметање сматраће се одустанком од надметања.
  На правила поступка јавног надметања сходно ће се примењивати Правила о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају непокретности у својини општине Шид, које је могуће пронаћи на web адреси www.sid.rs уз прилог овога Огласа.
  Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, МК Шид, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ.

КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА

У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Славица Варничић

  

ОГЛАС – о давању пословног простора у закуп на кат. парцели бр. 646 У К.О. Моровић, површине 74,57 м2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

Комисија за располагање непокретностима

у својини општине Шид

Број: 360-185/II-05

Датум: 13.10.2020. године

    На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуку о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 7/2018), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 13.10.2020. године, расписује:

ОГЛАС

о давању пословног простора у закуп на кат. парцели бр. 646 У К.О. Моровић, површине 74,57 м2

Расписује се Оглас о давању у закуп пословног простора путем јавног надметања и то:

 • пословни простор – локал у Моровићу, у ул. Краља Петра I бр. 14 са површином од 74,57 м2, са почетном ценом 150,00 динара по м2,односно, укупно, 11.185,50 динара почетна месечна закупнина, на кат. парцели бр. 646 К.О. Моровић, ЛН број 1053, на период од 5 годинa.

Увид у документацију: акт о власништву, као и преглед пословног простора који је предмет закупа, може се извршити у Општинској управи Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Чубрило Бранислав, телефон: 064/86-77-099. Заинтересовани понуђачи могу разгледати пословни простор све до дана одржавања јавне лицитације за закуп.
Лицитирани износ цене за закуп пословног простора мора бити изражен у динарима и мора бити већи од почетног износа из јавног огласа. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 20,00 динара по м2. Закупнина се по правилу плаћа унапред за период од 1 (једног) месеца, до петог у месецу за текући месец. Закупац је у обавези да простор прилагоди намени о свом трошку.
За учешће у поступку јавног надметања, лицитације, се утврђује депозит у износу од 6 месечних закупнина за предметни пословни простор за почетну лицитациону цену по 1 m2 пословне просторије за коју лицитирају. (Износ депозита је 67,113,00 динара). На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.
Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Пословни простор се даје у закуп учеснику који је понудио највишу цену за закуп пословног простора по м2.

 1. Пријава за јавно надметање, која се може прибавити на сајту општине Шид као прилог уз овај оглас, мора да садржи:
  за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања и контакт телефон, а иста мора бити потписана уз приложену копију очитане личне карте и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита,
  за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис, број контакт телефона и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита.
 2. Уз пријаву за јавно надметање се доставља:
  доказ о уплаћеном депозиту у висини 6 месечних закупнина за предметни пословни простор за почетну лицитациону цену по 1 m2 пословне просторије за коју лицитирају, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Депозит за закуп пословног простора, прималац: Општина Шид,
  у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
  за физичка лица фотокопија личне карте,
  за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
 3. Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за закуп пословног простора у јавној својини у поступку јавног надметања“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Шид у приземљу зграде Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.
 4. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања, односно до 20.10.2020. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 110.2020. године до 20.10.2020. године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.
 5. Јавно надметање – лицитација пријављених кандидата ће се спровести 22.10.2020. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 10,00 часова. Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим, ако је приспела бар једна уредна и благовремена понуда.
 6. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за закуп непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора о закупу и обрачунава за излицитирани закуп сразмерно до 6 месеци. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 10 (десет) дана од дана спровођења поступка јавног надметања. Недолазак на јавно надметање сматраће се одустанком од надметања.
 7. Непокретност се даје у закуп закупцу ради адаптирања пословног објекта у којем би се обављала угоститељска делатност и служење пића.
  На правила поступка јавног надметања сходно ће се примењивати Правила о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају непокретности у својини општине Шид, које је могуће пронаћи на web адреси www.sid.rs уз прилог овога Огласа.
  Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, МК Шид, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ.

КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Славица Варничић

ОГЛАС о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Шид

Комисија за располагање непокретностима

у својини општине Шид

Број: 360-169/II-05

Датум: 27.08.2020. године

На основу члана4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности, стамбено – пословне зграде у изградњи на катастарској парцели број 2839, ЛН 6834 у К.О. Шид из јавне својине – друга јавна продаја („Службени лист општине Шид“ бр. 29/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 27.08.2020. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Шид – друга јавна продаја

Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

 • стамбено – пословна зграда (ламела А и Б) спратности P0+P+3+Pk у изградњи, на парцели бр. 2839, ЛН 6834 К.О. Шид, површине 1061 м2, уписана у јавној својини 1/1 у корист општине Шид у ул. Светог Саве бр. 61, по почетној тржишној вредности од 33.959.440,00 динара.

Увид у документацију: акт о власништву, као и преглед непокретности које је предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Шид соба бр. 8, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Бранислав Чубрило, телефон: 064/86-77-099. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретност све до дана одржавања јавне продаје.
Лицитирани износ цене на јавној продаји за отуђене непокретности мора бити изражен у динарима. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи најмање 1.000.000,00 динара. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана одржавања јавног надметања.
За учешће у поступку јавног надметања-лицитације се утврђује депозит у износу од 10.000.000,00 динара. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.
Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Непокретност се отуђује учеснику који је излицитирао највишу цену за отуђење непокретности на јавном надметању.
Пријава за јавно надметање, која се може прибавити на сајту општине Шид као прилог уз овај оглас, мора да садржи:
за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис, број контакт телефона и копију картице са бројем рачуна ради.
Уз пријаву за јавно надметање се доставља:
доказ о уплаћеном депозиту у висини од 10.000.000,00 динара, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Уплата депозита, прималац: Општина Шид,
доказ о откупу продајне документације у износу од 10.000,00 динара, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Откуп продајне документације, прималац: Општина Шид
у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар,
доказ о годишњем промету правног лица у износу од најмање 5.000.000,00 динара.
Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за отуђење непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања“ и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана оглашавања, односно до 25.09.2020. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 27.08.2020. године до 25.09.2020. године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.
Јавно надметање – лицитација пријављених кандидата ће се спровести 28.09.2020. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 10,00 часова. Поступак прикупљања пријава за јавно надметање сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена пријава.
Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, као и остали учесници у поступку јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 10 (десет) дана од дана спровођења поступка јавног надметања, под условом да не одустану од лицитације. Понуђач – учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року предвиђен Правилима, 8 (осам) дана од дана одржане продаје, губи право на повраћај уплаћеног депозита, као и лице чија је пријава једина приспела, ако не прихвати понуђену почетну цену непокретности по којој се отуђује из јавне својине.
Непокретност може да отуђи само правно лице које уз основну документацију достави Комисији за располагање непокретностима у својини општине Шид доказ да је у претходној години остварило промет од најмање 5.000.000,00 динара.
На правила поступка јавног надметања сходно ће се примењивати Правила о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају непокретности у својини општине Шид, које је могуће пронаћи на web адреси www.sid.rs уз прилог овога Огласа.
Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ, и дневном листу „Дневник“ Нови Сад.

КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМ
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Славица Варничић

ОГЛАС о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Шид – друга јавна продаја

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности, стамбено – пословне зграде у изградњи на катастарској парцели број 2839, ЛН 6834 у К.О. Шид из јавне својине – друга јавна продаја („Службени лист општине Шид“ бр. 29/19), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 20.05.2020. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине општине Шид, К.О. Шид – друга јавна продаја

Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања:

 • стамбено – пословна зграда (ламела А и Б) спратности P0+P+3+Pk у изградњи, на парцели бр. 2839, ЛН 6834 К.О. Шид, површине 1061 м2, уписана у јавној својини 1/1 у корист општине Шид у ул. Светог Саве бр. 61, по почетној тржишној вредности од 33.959.440,00 динара.

Увид у документацију: акт о власништву, као и преглед непокретности које је предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Шид соба бр. 8, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Бранислав Чубрило, телефон: 064/86-77-099. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретност све до дана одржавања јавне продаје.
Лицитирани износ цене на јавној продаји за отуђене непокретности мора бити изражен у динарима. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи најмање 200.000,00 динара. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана одржавања јавног надметања.
За учешће у поступку јавног надметања-лицитације се утврђује депозит у износу од 20% од почетне цене непокретности. Депозит је 6.791.888,00 динара. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.
Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Непокретност се отуђује учеснику који је излицитирао највишу цену за отуђење непокретности на јавном надметању.
Пријава за јавно надметање, која се може прибавити на сајту општине Шид као прилог уз овај оглас, мора да садржи:
за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања и контакт телефон, а иста мора бити потписана уз приложену копију очитане личне карте и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита,
за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис, број контакт телефона и копију картице са бројем рачуна ради.
Уз пријаву за јавно надметање се доставља:
доказ о уплаћеном депозиту у висини 20% од почетне цене непокретности, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Уплата депозита, прималац: Општина Шид,
у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
за физичка лица фотокопија личне карте,
за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за прибављање непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања“ и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Шид у приземљу зграде Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана оглашавања, односно до 30.06.2020. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 01.06.2020. године до 30.06.2020. године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.
Јавно надметање – лицитација пријављених кандидата ће се спровести 02.07.2020. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 10,00 часова. Поступак прикупљања пријава за јавно надметање сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена пријава.
Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, као и остали учесници у поступку јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 10 (десет) дана од дана спровођења поступка јавног надметања, под условом да не одустану од лицитације. Понуђач – учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року предвиђен Правилима, 8 (осам) дана од дана одржане продаје, губи право на повраћај уплаћеног депозита, као и лице чија је пријава једина приспела, ако не прихвати понуђену почетну цену непокретности по којој се отуђује из јавне својине.
На правила поступка јавног надметања сходно ће се примењивати Правила о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају непокретности у својини општине Шид, које је могуће пронаћи на web адреси www.sid.rs уз прилог овога Огласа.
Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ, и дневном листу „Дневник“ Нови Сад.

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ П Р А В И Л А О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД

ПРИЈАВА НА ОГЛАС отуђење непокретности из јавне својине општине Шид

КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Славица Варничић

Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид

На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. Лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности, кат. парцеле бр. 641/1 и 642/2 у К.О. Моровић из јавне својине општине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 7/2020), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 14.05.2020. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности из јавне својине на кат. парцели бр. 641/1 и 641/2 у К.О. Моровић

1.Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања, у виђеном стању, земљиште:

земљиште уз зграду и други објекат, земљиште у грађевинском подручју површине 4 а и 97 м2, јавна својина општине Шид, које се налази у Моровићу, ул. Краља Петра Првог, на кат. парц. бр. 641/1 ЛН 1053 К.О. Моровић и земљиште под зградом и другим објектом, земљиште у грађевинском подручју површине 1 а и 86 м2, јавна својина општине Шид, које се налази у Моровићу, ул. Краља Петра Првог, на кат. парц. бр. 641/2 ЛН 1053 К.О. Моровић по почетној процењеној тржишној вредности од 273.200,00 динара.
Увид у документацију: акт о власништву, као и преглед непокретности које је предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Шид соба бр. 8, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Бранислав Чубрило, телефон: 064/86-77-099. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретност све до дана одржавања јавне продаје.
Лицитирани износ цене на јавној продаји за отуђене непокретности мора бити изражен у динарима. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи најмање 50.000,00 динара. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана одржавања јавног надметања.
За учешће у поступку јавног надметања-лицитације се утврђује депозит у износу од 20% од почетне цене непокретности и он износи 56.640,00 динара.
На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.

Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Непокретност се отуђује учеснику који је излицитирао највишу цену за отуђење непокретности на јавном надметању.
Пријава за јавно надметање, која се може прибавити на сајту општине Шид као прилог уз овај оглас, мора да садржи:

за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања и контакт телефон, а иста мора бити потписана уз приложену копију очитане личне карте и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита,
за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис, број контакт телефона и копију картице са бројем рачуна ради.
Уз пријаву за јавно надметање се доставља:
доказ о уплаћеном депозиту у висини 20% од почетне цене непокретности, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Уплата депозита, прималац: Општина Шид,
у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
за физичка лица фотокопија личне карте,
за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за отуђење непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања“ и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Шид у приземљу зграде Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана оглашавања, односно до 19.06.2020. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 21.05.2020. године до 19.06.2020. године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.

Јавно надметање – лицитација пријављених кандидата ће се спровести 22.06.2020. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 11,00 часова. Поступак прикупљања пријава за јавно надметање сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена пријава.

Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, као и остали учесници у поступку јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 10 (деседт) дана од дана спровођења поступка јавног надметања, под условом да не одустану од лицитације. Понуђач – учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року предвиђен Правилима, 8 (осам) дана од дана одржане продаје, губи право на повраћај уплаћеног депозита, као и лице чија је пријава једина приспела, ако не прихвати понуђену почетну цену непокретности по којој се отуђује из јавне својине.
На правила поступка јавног надметања сходно ће се примењивати Правила о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају непокретности у својини општине Шид, које је могуће пронаћи на web адреси www.sid.rs уз прилог овога Огласа.
Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ, и дневном листу „Дневник“ Нови Сад.

КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Славица Варничић