Izaberite stranicu

КОНКУРС-КУЛТУРА-2021.година

На основу чланова 3-8. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте у области културе који су од значаја за општину Шид („Сл.лист општине Шид“ број: 2/13, 1/14, 1/15 и 1/16), Комисија за доделу средстава за програме и пројекте у области културе, расписује

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

 1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

 

Основни циљ за доделу средстава по овом конкурсу је финансирање/суфинасирање програма и пројеката у области културе са територије општине Шид, и то за деловање из следећих области од јавног интереса:

 

 • библиотечко-информационе делатности;
 • културно-образовне делатности;
 • заштите културних добара;
 • музичког стваралаштва;
 • аматерског стваралаштва;
 • сценског стваралаштва;
 • визуелне уметности;
 • кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва.

 

 1. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

 

На конкурс пријаве могу поднети, КУД-ови, удружења и савези удружења чије је седиште на територији општине Шид.

 

 

 1. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

 

Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених програма и пројеката су 3.500.000,00 динара.

 

 1. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

Удружења треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

 • да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију

решења Агенције за привредне регистре;

 • да су оправдали средства добијена из буџета општине Шид у 2020. години.

 

 

 1. БЛИЖА МЕРИЛА И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ:

 

Предложени програми/пројекти треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњавају следеће критеријуме:

 

– да су од интереса за oпштину Шид или да су од ширег регионалног значаја;

– да су у складу са законом, општим актима удружења и асоцијације чији је удружење

члан;

– да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;

– да имају искуства у реализацији програма за који подносе захтев;

– да предвиђају ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне ресурсе за

реализацију програма;

 

 

 1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

 

Пријаве на конкурс се подносе Комисији од 25.06.2021. године закључно са 12.07.2021. године до 14:30 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

 

Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

 

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за доделу средстава за програме и пројекте у области културе

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид

 

       Уз пријаву на конкурс подноси се:

 

 • фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 • фотокопија ОП обрасца (потписи овлашћених лица);
 • фотокопија ПИБ-а;
 • фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор
 • извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 • програм рада за текућу годину;
 • списак чланова удружења,
 • друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу

средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

 

Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

 

Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се разматрати.

 

Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

 

На основу коначне Одлуке о додели средстава, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника.

 

Корисници средстава дужни су да пројекат за који су им додељена средства реализују до 31.12.2021. године.

Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

 

 

 

Број: 06-88/II-07

Датум:  25.06.2021.године

 

 

 

   У Шиду 25.06.2021. године.

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

Тихомир Стаменковић

 

КОНКУРС верске заједнице јун 2021

На основу члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/2006), Одлуке о буџету општине Шид за 2021. годину („Сл.лист општине Шид“ број 34/2020 и 6/2021), члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број 1/15), Комисија за расподелу буџетских средстава верским заједницама на територији општине Шид, дана 25.06.2021. године,  расписује

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 

I

Ради унапређивања верске слободе и сарадње са црквама и верским заједницама расписује се конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама чије је седиште, и које регистровану делатност обављају на територији општине Шид.

 

II

Право учешћа на конкурсу имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским заједницама, и које делују на територији општине Шид, а приликом расподеле средстава предност ће имати цркве са већим бројем верских објеката.

 

III

Средства која се додељују по овом конкурсу планирана су у Буџету општине Шид за 2021. годину, на функционалној класификацији: 840: Верске и остале услуге заједнице; програм: 1201: Развој културе и информисања; Активност: 1201-0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа; позиција: 134; економска класификација: 481000: Дотације невладиним организацијама.

Укупан износ средстава намењених за финансирање пројеката цркава и верских заједница из Буџета општине Шид у 2021. години износи 2.800.000,00 динара.

Цркве и верске заједнице из тачке II овог конкурса могу поднети пријаву ради доделе средстава за:

 • Инвестиционе радове на црквеним објектима,
 • Обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дуже времена и текуће одржавање, а посебно црквених објеката који су споменици културе,
 • Обнову и текуће одржавање парохијских домова и верских објеката-споменика,
 • Уређење и ревитализацију простора верских гробаља,
 • Обнову икона, верских и сакралних предмета,
 • Подршка организовању верских манифестација од значаја за општину Шид,
 • Унапређење сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образовном, културном и социјално-хуманитарном плану.

 

IV

Конкурс и формулар за пријаву (образац број 1.) могу се преузети на сајту Општине Шид, www.sid.rs и у згради Општине Шид, Карађорђева бр.2, канцеларија бр. 1, сваког радног дана у термину од 07.00 до 14.30 часова, а ближе информације се могу добити на наведеној адреси, или на број телефона 022/714-120.

 

V

Пријава са потребном документацијом предаје се у затвореној коверти лично у писарници Општинске управе Шид или путем поште на адресу:

Карађорђева бр.2, 22240 Шид

за Комисију за расподелу буџетских средстава верским заједницама на територији Општине Шид

са назнаком „за Конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница на територији Општине Шид“

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана расписивања конкурса, односно до 12.07.2021. године у 14.30 часова.

Уз пријаву подносилац пријаве дужан је обавезно приложити:

 • доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјект регистрован
 • детаљан опис пројекта за чије се суфинансирање подноси пријава.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање.

 

VI

На основу предлога Комисије за расподелу средстава верским заједницама коначно решење о расподели средстава црквама и верским заједницама донеће Општинско веће општине Шид.

 

VII

Корисник средстава је дужан да средства користи искључиво за намену за коју су му додељена као и да по утрошку средстава, а најкасније до 31.12.2021. године, Комисији за расподелу средстава верским заједницама поднесе финансијски извештај о наменско утрошеним средствима са одговарајућом документацијом.

Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној години.

 

VIII

Конкурс се објављује у „Службеном листу општине Шид“ и на званичној интернет презентацији општине Шид.

 

 

Образац број 1.

У Шиду, дана: 25.06.2021. године

Број: 401-44/III-07

 

 

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Данас је у сали Културно образовног центра одржана седница Скупштине општине Шид.
На самом почетку заседања, којим је председавао председник СО Шид Тихомир Стаменковић, потврђен је мандат одборнику Српске напредне странке Браниславу Милићу, потом се прешло на рад по тачкама.
Одборници су разматрали и усвојили Одлуку о консолидованом рачуну општине Шид за 2020. годину. 2020. годину и поред пандемије вируса короне Општина Шид је успела да заврши са преко 10 милиона динара суфицита у буџету.

Разматране су и усвојене измене и допуне програма рада јавних предузећа и културних установа.


ТРИБИНА БУДИМО БЕЗБЕДНИ

ТРИБИНА БУДИМО БЕЗБЕДНИ

Деа Ђурђевић, новинарка и председница удружења „Будимо безбедни“ говорила је данас у сали Етно – поставке „Филип Вишњић“ у Вишњићеву на тему безбедности у саобраћају. Гошћа из Београда поделила је са присутнима своје искуство када је почетком 2019. године преживела тешку саобраћајну несрећу и скренула пажњу на важност одговорног понашања у саобраћају.
„Циљ трибине је да укажемо на значај одговорног понашања у саобраћају и поштовање прописа. Важно је да људи схвате да се саобраћајна незгода може свакоме догодити и да су изузетно озбиљне последице неодговорног понашања појединих учесника у саобраћају. Удружење „Будимо безбедни“ жели да пробуди свест код грађана, мења погрешне навике и ствара безбедне услове и културу понашања у саобраћају“, истакла је Деа Ђурђевић.
Поред Дее на трибини су говорили Александра Славуљица у име МУП-а и Игор Михајловић у име Општине Шид.
На самом почетку трибине Деу Ђурђевић и присутне је поздравио председник општине Шид Зоран Семеновић и Гордана Шкорић председница Удружења жена „Филип Вишњић“ из Вишњићева.