Izaberite stranicu

ОГЛАС – о отуђењу непокретности, пословни простор, из јавне својине општине Шид на кат. парцели бр. 235, бр. посебног дела 3, у К.О. Гибарац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

Комисија за располагање непокретностима

у својини општине Шид

Број: 464-65/II-05

Датум: 19.11.2020. године

            На основу члана4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл. лист Општине Шид“, бр. 5/17 и 9/18) и Одлуке о отуђењу непокретности, пословног простора на кат. парцели бр. 235, бр. посебног дела 3 у К.О. Гибарац, из јавне својине ошптине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 30/2020), Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 19.11.2020. године, расписује:

ОГЛАС

о отуђењу непокретности, пословни простор, из јавне својине општине Шид на кат. парцели бр. 235, бр. посебног дела 3,  у К.О. Гибарац

1. Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, путем јавног надметања, пословни простор и то:

  • пословни простор – четири просторије – продавница, пословни простор за који није утврђена делатност – продавница, приземље, број посебног дела 3, корисне површине 67 м2, део заједничке својине на објекту број 1, зграда јединице локалне самоуправе, сразмерно површини посебног дела и део заједничке својине на земљишту под зградом и другим објектом сразмерно површини посебног дела, у ул. Карађорђева бр. 2 у Гибарцу, на кат. парцели бр. 235 уписано у ЛН бр. 1188 у К.О. Гибарац који се налази у јавној својини општине Шид по почетној процењеној тржишној вредности од 8.700,00 еура односно 1.022.781,00 динара, према средњем курсу НБС на дан процене.

2. Увид у документацију: акт о власништву, као и преглед непокретности које је предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Шид соба бр. 8, ул. Карађорђева бр. 2, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Бранислав Чубрило, телефон: 065/28-27-452. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретност све до дана одржавања јавне продаје.

3. Лицитирани износ цене на јавној продаји за отуђене непокретности мора бити изражен у динарима. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 50.000,00 динара. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана одржавања јавног надметања.

4. За учешће у поступку јавног надметања-лицитације се утврђује депозит у износу од 20% од почетне цене непокретности и он износи 204.556,20 динара.

На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.

5. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Непокретност се отуђује учеснику који је излицитирао највишу цену за отуђење непокретности на јавном надметању.

6. Пријава за јавно надметање, која се може прибавити на сајту општине Шид као прилог уз овај оглас, мора да садржи:

  1. за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања и контакт телефон, а иста мора бити потписана уз приложену копију очитане личне карте и копију картице са бројем рачуна ради евентуалног враћања депозита,
  2. за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис, број контакт телефона и копију картице са бројем рачуна ради.  

7. Уз пријаву за јавно надметање се доставља:

  • доказ о уплаћеном депозиту у висини 20% од почетне цене непокретности, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-1103804-05, број модела: 97, позив на број: 66237, сврха уплате: Уплата депозита, прималац: Општина Шид,
  • у случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника,
  • за физичка лица фотокопија личне карте,
  • за правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

8. Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за отуђење непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања“ и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид уз назнаку „Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид“. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и лично на шалтеру писарнице Општинске управе Општине Шид у приземљу зграде Општине Шид, соба број 9, која се налази на наведеној адреси.

9. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана расписивања огласа, односно до 18.12.2020. године до 12,00 часова. Оглас о јавном надметању је отворен од 19.11.2020. године до 18.12.2020.  године. Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.

10. Јавно надметање лицитација пријављених кандидата ће се спровести 21.12.2020. године, у Сали Скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, Шид, са почетком у 10,00 часова. Поступак прикупљања пријава за јавно надметање сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена пријава.

11. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, као и остали учесници у поступку јавног надметања који нису изабрани за најповољнијег понуђача, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 10 (деседт) дана од дана спровођења поступка јавног надметања, под условом да не одустану од лицитације. Понуђач – учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року предвиђен Правилима, 8 (осам) дана од дана одржане продаје, губи право на повраћај уплаћеног депозита, као и лице чија је пријава једина приспела, ако не прихвати понуђену почетну цену непокретности по којој се отуђује из јавне својине.

12. На правила поступка јавног надметања сходно ће се примењивати Правила о поступку спровођења јавног надметања – лицитације за продају непокретности у својини општине Шид, које је могуће пронаћи на web адреси www.sid.rs уз прилог овога Огласа.  

13. Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs, у средствима јавног информисања: на Коперникус радио телевизија Шид ДОО, Шид, „Сремској“ РТВ, и дневном листу „Дневник“ Нови Сад.

КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА

У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД

                                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                                               Славица Варничић 

                

О Д Л У К A о проглашењу ванредне ситуације за целу територију Општине Шид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

Штаб за Ванредне ситуације

Број: 88-3/I-20/33

Дана: 19.11.2020

ШИД

На основу члана 29. Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ број: 116/07, 88/09 …36/18), члана 44. став 1. тачка 4., а у вези члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ број: 87/18), члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број: 129/07, 83/14-др. закон 101/16-др. закон 47/18), члана 16. став 1. тачка 15. Статута општине Шид („Сл .лист општине Шид“ број:  1/19), члана 17. став 1. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС” број: 27/20), Штаб за ванредне ситуације општине Шид  на 33. седници одржаној дана 19.11.2020. доноси

О Д Л У К У

о проглашењу ванредне ситуације за целу територију Општине Шид

1.Проглашава се ванредна ситуација на целој територији општине Шид почев од 15,00 часова , дана 19.11.2020.године,  због погоршања епидемиолошке ситуације услед ширења епидемије заразне болести COVID 19.

2.Ванредна ситуација се проглашава ради ефикаснијег спровођења мера заштите, као и заштите живота и здравља становништва.

3.Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Сремског УО, Републучком штабу за ванредне ситуације –Сектору за ванредне ситуације ,Одељењу заа ВС у Сремској Митровици.

4.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Сл.листу општине Шид.

На основу извештаја Завода за јавно здравље о епидемији COVID 19 закључно са 17.11.2020.год и консултације са директором Дома  здравља у Шиду који нам је потврдио да  је тренутно у Општини Шид оболело 40 активних случајева који генеришу преваленцију (стопа укупно оболелих унутар једног дана) од 117,52/100.000. а на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације мишљења смо да се прогласи ванредна ситуација на територији општине Шид.

С тим у вези доносимо следеће мере које су у складу са већ прописаним мерама које је донела Влада Републике Србије:

Ношење маски је и даље обавезно у затвореном и на отвореном простору док постоји опасност од ширења заразне болести COVID 19 у складу са препоруком Кризног штаба РС.

Радно време свих објеката ОСИМ апотека, бензинских пумпи, доставе хране може бити најкасније до 21час а отварају се наредног дана од 5 часова.

Сви услужни објекти морају да одреде одговорно лице које ће бити задужено за стриктно спровођење превентивних мера у складу са одлукама Кризног штаба Републике Србије.

Забрањујње се рад свечаних сала као и организовање прослава у затвореном и отвореном простору док пОстоји опасност од ширења заразне болести COVID 19.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Зоран Семеновић

ОДЛУКУ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 40-8 /III-20

Дана:  18. новембар  2020.

Шид

 

            На основу члaна 96. став 3.  Статута општине Шид (,,Сл. лист општинe Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, на предлог Одељења за финансије  Општинске управе општине Шид, на седници одржаној дана 18. новембра 2020. године, донело је

 

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ

 

I

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ  Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Шид за 2021.годину.

 

II

            Јавна расправа ће трајати 20 (двадесет) дана  и то од 18.11. 2020. године  до 7.12. 2020. године.

            Јавну расправу ће организовати председник Општинског већа општине Шид на следећи начин:

            - излагањем  текста  нацрта наведене  Одлуке, на огласној табли општине, месних   заједница општине  Шид и званичном сајту општине Шид www.opstinasid.org.

            - одржавањем Јавне презентације о  нацрту Одлуке о  буџету општине Шид за 2021.годину у просторији сале  Скупштине општине Шид, Карађорђева број 2, дана. 07.12.2020. године  у  13,00 часова.

            Председник Општинског већа  ће преко средстава јавног информисања  упутити јавни позив за учешће у јавној расправи свим заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана, стручној и осталој јавности  и средствима јавног обавештавања са територије општине Шид, ради прикупљања предлога, сугестија и мишљења у вези нацрта исте Одлуке.

            Сви корисници јавних средстава буџета општине Шид (директни, индиректни, остали и посебни КЈС),  као и сва остала заинтересована лица могу своје предлоге, сугестије  и мишљења на нацрт Одлуке о  буџету општине Шид за 2021. годину, доставити  у писаном облику преко поште или лично  на следећу адресу: Општинска управа општине Шид, соба број 9, Шид, Карађорђева број 2, најкасније до 07.12.2020.године до 13,00 часова, или у електронској форми на адресу kabinetsid@mts.rs

            Примедбе,  сугестије  и мишљења могу се изнети и усмено на Јавној презентацији.

            О току Јавне расправе сачиниће се Извештај који садржи све предлоге, сугестије и мишљења изнета у јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему нацрта акта о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај ће се објавити на огласној табли општине Шид и званичном сајту општине Шид  www.opstinasid.org.

            Након спроведене Јавне презентације, нацрт Одлуке о  буџету општине Шид за 2021.годину, са Извештајем о току Јавне расправе доставиће се Општинском већу  општине Шид, ради утврђивања Предлога исте.

 

III

            Ова Одлука  ступа на снагу  даном доношења, а објавиће се у  ,,Службеном листу општине Шид“.

 

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић

 

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Према последњим подацима Влада РС је прихватила савет кризног штаба и донела одлуку:

I

Радно време  свих  објеката осим апотека, бензинских пумпи као и  доставе хране могу да раде најкасније до 21 час а да се отварају у  5 часова ујутро.

II

Све остале раније донете мере су и даље на снази. Нова уредба ступа на снагу од 17.11.2020.год а важиће до 01.12.2020.године

У Шиду

17.11.2020.

КОМАНДАНТ ОПШТИНСКОГ

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Зоран Семеновић

НЕМАЧКА РАЗВОЈНА САРАДЊА ОБЕЗБЕДИЛА ЗАШТИТНУ ОПРЕМУ ЗА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ШИДУ

НЕМАЧКА РАЗВОЈНА САРАДЊА ОБЕЗБЕДИЛА ЗАШТИТНУ ОПРЕМУ ЗА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ШИДУ

Немачка развојна сарадња ( ГИЗ ) обезбедила је маске, рукавице, визире, дезинфекциона средства и бесконтактне топломере за установе социјалне заштите током поновног повећања броја оболелих од COVID - 19.Донација се уручује у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње "Услуге социјалне заштите за осетљиве групе" и обухвата 2.778 пари рукавица, 2.778 заштитних маски, 106 визира, 101 литар дезинфицијената и 12 безконтактних топломера."Веома је важно да запослени у социјалној заштити и јединицама локалне самоуправе имају одговарајућу заштитну опрему како би подржали осетљиве друштвене групе током епидемије. С обзиром да су осетљиве друштвене групе уједно изложене и већем ризику заразе вирусом COVID - 19, наш пројекат наставља сарадњу са градовима и општинама, а подршка у виду заштитне опреме је један пример тога", изјавио је Маркус Мајер, вођа пројекта.Подршка општини Шид део је веће мере подршке ГИЗ-а која обухвата 18 градова и општина. У периоду од 16. до 20. новембра 2020. године биће уручено укупно 50.000 пари рукавица, 50.000 маски, 1.900 визира, 1.800 литара дезинфицијената и 230 бесконтактних топломера.У име општине Шид донацију је примио и захвалио се ГИЗ-у Небојша Илић, помоћник преседника општине Шид за социјалну политику.