Izaberite stranicu

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Шид у 2022. години

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06), Одлуке о буџету општине Шид за 2022. годину („Сл.лист општине Шид“ број 28/21), члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број 1/15), Комисија за расподелу буџетских средстава верским заједницама на територији општине Шид, дана 1.3.2022. године,  расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

Ради унапређивања верске слободе и сарадње са црквама и верским заједницама расписује се конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама чије је седиште, и које регистровану делатност обављају на територији општине Шид.

II

Право учешћа на конкурсу имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским заједницама, и које делују на територији општине Шид, а приликом расподеле средстава предност ће имати цркве са већим бројем верских објеката.

III

Средства која се додељују по овом конкурсу планирана су у Буџету општине Шид за 2022. годину, на функционалној класификацији: 840: Верске и остале услуге заједнице; програм: 1201: Развој културе и информисања; Активност: 1201-0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа; позиција: 148; економска класификација: 481000: Дотације невладиним организацијама.

Укупан износ средстава намењених за финансирање пројеката цркава и верских заједница из Буџета општине Шид у 2022. години износи 2.800.000,00 динара.

Цркве и верске заједнице из тачке II овог конкурса могу поднети пријаву ради доделе средстава за:

 • Инвестиционе радове на црквеним објектима,
 • Обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дуже времена и текуће одржавање, а посебно црквених објеката који су споменици културе,
 • Обнову и текуће одржавање парохијских домова и верских објеката-споменика,
 • Уређење и ревитализацију простора верских гробаља,
 • Обнову икона, верских и сакралних предмета,
 • Подршка организовању верских манифестација од значаја за општину Шид,
 • Унапређење сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образовном, културном и социјално-хуманитарном плану.

IV

Конкурс и формулар за пријаву (образац број 1.) могу се преузети на сајту Општине Шид, www.sid.rs и у згради Општине Шид, Карађорђева бр.2, канцеларија бр. 1, сваког радног дана у термину од 07,00 до 15,00 часова, а ближе информације се могу добити на наведеној адреси, или на број телефона 022/714-120.

V

Пријава са потребном документацијом предаје се у затвореној коверти лично у писарници Општинске управе Шид или путем поште на адресу:

Карађорђева бр.2, 22240 Шид за Комисију за расподелу буџетских средстава верским заједницама на територији Општине Шид са назнаком „за Конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница на територији Општине Шид“

Рок за подношење пријаве тече од дана расписивања Конкурса до 15.3.2022. године у 15,00 часова.

Уз пријаву подносилац пријаве дужан је обавезно приложити:

 • доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјект регистрован
 • детаљан опис пројекта за чије се суфинансирање подноси пријава.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање.

VI

На основу предлога Комисије за расподелу средстава верским заједницама коначно решење о расподели средстава црквама и верским заједницама донеће Општинско веће општине Шид.

VII

Корисник средстава је дужан да средства користи искључиво за намену за коју су му додељена као и да по утрошку средстава, а најкасније до 31.12.2022. године, Комисији за расподелу средстава верским заједницама поднесе финансијски извештај о наменско утрошеним средствима са одговарајућом документацијом.

Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и неодобравање средстава у наредној години.

VIII

Конкурс се објављује у на огласној табли општине Шид и на званичној интернет презентацији општине Шид (www.sid.rs).

У Шиду, дана: 1.3.2022. године

Број: 401-34/III-07

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Слободан Рудић

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за заштиту и унапређење животне средине, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

Основни циљ за доделу средстава по овом конкурсу је финансирање/суфинасирање програма и пројеката удружења грађана са територије општине Шид, а који су од јавног интереса, за деловање из области заштите и унапређења животне средине.

2. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

На конкурс пријаве могу поднети удружења и Савези удружења чије је седиште на територији општине Шид.

Удружења и савези удружења могу конкурисати са највише једном пријавом.

3. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених програма и пројеката су 650.000,00 динара.

4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

Удружења треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

 • да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне регистре;
 • да имају искуство у реализацији програма за који подносе захтев.

5. БЛИЖА МЕРИЛА И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ:

Предложени програми и пројекти треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњавају следеће критеријуме:

 • да су од значаја за заштиту и унапређење животне средине;
 • да су од интереса за oпштину Шид;
 • да су у складу са законом, општим актима удружења и асоцијације чији је удружење члан;
 • да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 • да предвиђају ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне ресурсе за   реализацију програма;
 • да се реализују до 31.12.2022. године.

6 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

Рок за подношење конкурсне документације почиње да тече од 01.03.2022. године.

Пријаве на конкурс подносе се  Комисији закључно са 15.03.2022. године до 15,00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за заштиту и унапређење животне средине“

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид.

Уз пријаву на конкурс подносе се:

 1. образац пријаве за учешће на конкурсу;
 2. фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 3. фотокопија ОП обрасца (овлашћених лица);
 4. фотокопија ПИБ-а;
 5. фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор (уколико се до 15.03.2022. године не отвори рачун код Управе за трезор, број истог доставити    накнадно);
 6. извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 7. програм рада за текућу годину;
 8. списак чланова удружења;
 9. друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се разматрати.

Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

На основу коначне Одлуке о додели средставам, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника.

Корисници средстава дужни су да пројекат за који су им додељена средства реализују до 31.12.2022. године.

Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

У Шиду,

28.02.2022. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мита Аврамов

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за доделу средстава за програме и пројекте у области културе, дана 1.3.2022. године, расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД ЗА 2022. ГОДИНУ

Под програмима и пројектима у области културе који су од значаја за општину Шид за 2022. годину, у смислу овог Конкурса, сматрају се пројекти и програми који се односе на финансирање/суфинансирање удружења и организација у области културе

1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

Циљ доделе средстава по овом конкурсу је финансирање/суфинасирање пројеката и програмских активности удружења и организација у области културе, а чији програми и пројекти припадају следећим областима културе:

 1. културно-образовне делатности;
 2. аматерског стваралаштва;
 3. музичког стваралаштва;
 4. заштите културних добара;
 5. сценског стваралаштва;
 6. библиотечко-информационе делатности;
 7. визуелне уметности;
 8. кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва.

2. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

Пријаве на Конкурс могу поднети:

– удружења и организације у области културе, које су регистроване на територији Општине Шид;

– други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач општина Шид.

Пријаве на Конкурс се подносе за програме и пројекте:

– који се реализују на територији општине Шид;

– које реализују групе и поједици из општине Шид;

– који су од значаја за промовисање општине Шид, као и унапређење међународне сарадње; и

– који су од посебног значаја за општину Шид.

Удружења и организације могу конкурисати са највише две пријаве из различитих области културе.

3. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених програма и пројеката су 3.400.000,00 динара, од чега 3.000.000,00 динара за културу, а 400.000,00 динара за издавачку делатност.

4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

Удружења треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

 – да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне регистре;

 – да су оправдали средства добијена из буџета општине Шид у 2021. години.

5. БЛИЖА МЕРИЛА И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ:

Предложени програми/пројекти треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњавају следеће критеријуме:

– да су од интереса за oпштину Шид или да су од ширег регионалног значаја;

– да су у складу са законом, општим актима удружења и асоцијације чији је удружење   

   члан;

– да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;

– да имају искуства у реализацији програма за који подносе захтев;

– да предвиђају ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне ресурсе за

  реализацију програма;

– да се рализују у текућој години, осим програма чија реализација траје најдуже 3 године, а 

  који се односе на области од јавног интереса наведене у члану 1. овог конкурса, тачке  1-8.

6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

Пријаве на конкурс се подносе Комисији закључно са 15.3.2022. године до 15,00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за доделу средстава за програме и пројекте

у области културе

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид

Уз пријаву на конкурс подноси се:

 •  фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 •  фотокопија ОП обрасца (потписи овлашћених лица);
 •  фотокопија ПИБ-а;
 •  фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор (уколико

 се до 15.3.2022. године не отвори рачун код Управе за трезор, број истог доставити н  

 накнадно);

 •  извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 •  програм рада за текућу годину;
 •  списак чланова удружења,
 •  друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу 

   средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.

Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се разматрати.

Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

На основу коначне Одлуке о додели средстава, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника, а динамика реализације уговора ће бити у складу са реализацијом Буџета општине Шид

Корисници средстава дужни су да пројекат за који су им додељена средства реализују до 31.12.2022. године, осим програма чија реализација траје најдуже 3 године, а који се односе на области културе наведене у члану 1. овог Конкурса, тачке 1-8.

Средства која Корисници добију на основу овог Конкурса, Корисници су дужни да утроше до 31.12.2022.године.

Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

Број:  644-1/III-02

Датум:  28.2.2022. године

У Шиду,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Тихомир Стаменковић

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У 2022. ГОДИНИ

На основу члана 6. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број 3/19), Комисија за доделу средстава за програме удружења на територији општине Шид, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У 2022. ГОДИНИ

1. ЦИЉЕВИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА:

Основни циљ за доделу средстава по овом конкурсу је финансирање/суфинасирање програма и пројеката удружења грађана са територије општине Шид и то за деловање из следећих области од јавног интереса:

 1.  људска права и развој цивилног друштва,
 2.  економска самосталност и оснаживање жена у локалној средини,
 3.  равноправности полова намењених унапређењу положаја жена у радном и  

    друштвеном окружењу,

 •  социјална – заштита, заштита бораца, ратних војних и цивилних инвалида,
 •  заштита лица са инвалидитетом,
 •  друштвена брига о деци и омладини,
 •  подстицање наталитета,
 •  помоћ старима,
 •  заштита и промовисање људских и мањинских права,
 •  здравствена заштита, заштита на раду и противпожарна заштита,
 •  неговање и очување народне традиције,
 •  заштита животне средине, заштита животиња и одрживи развој,
 •  пољопривреда, лов, риболов, туризам и предузетништво,
 •  хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и  

      непосредно следи јавне потребе.

2. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА:

                                                                                                                                              На конкурс пријаве могу поднети удружења и савези удружења чије је седиште на територији општине Шид, осим удружења за помоћ оболелим грађанима, која имају чланове чије се пребивалиште налази на територији општине Шид.

Удружења и савези удружења могу конкурисати са највише једном пријавом.

                                                           3. ОБИМ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ:

            Укупно расположива бесповратна средства за финансирање/суфинансирање одобрених програма и пројеката су 5.300.000,00 динара.

4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

                                                                                               Удружења треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

 •  да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију решења

  Агенције за привредне регистре;

 •  да су оправдали средства добијена из буџета општине Шид у 2021. години.

5. БЛИЖА МЕРИЛА И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ:

Предложени програми/пројекти треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњавају следеће критеријуме:

                        – да су од интереса за oпштину Шид или да су од ширег регионалног значаја;

– да су у складу са законом, општим актима удружења и асоцијације чији је удружење

  члан;

– да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;

– да имају искуства у реализацији програма за који подносе захтев;

– да предвиђају ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне ресурсе за

  реализацију програма;

– да се рализују у текућој години.

6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

Пријаве на конкурс се подносе Комисији закључно са 15.03.2022. године до 15,00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

Општинска управа општине Шид,

са назнаком „Комисији за доделу средстава за програме удружења на територији општине Шид“

ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид

Уз пријаву на конкурс подноси се:

 •  фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
 •  фотокопија ОП обрасца (потписи овлашћених лица);
 •  фотокопија ПИБ-а;
 •  фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор (уколико

   се до 15.03.2022. године не отвори рачун код Управе за трезор, број истог доставити   

   накнадно);

 •  извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
 •  програм рада за текућу годину;
 •  списак чланова удружења,
 •  друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу  

   средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

                                    Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију (извештај о раду).

Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

Непотпуне и не благовремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се разматрати.

Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

            На основу коначне Одлуке о додели средстава, општина Шид закључује уговор са Корисником средстава, којим се утврђују права и обавезе Корисника.

            Корисници средстава дужни су да пројекат за који су им додељена средства реализују до 31.12.2022. године.

            Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са уговором који Корисник закључује са општином Шид.

У Шиду,

28.02.2022. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дејана Крсмановић