Izaberite stranicu

ЈАВНИ ПОЗИВИ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ВИШЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ И ЈЕДНОГ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
Број: 111-1/IV-07
Датум: 3.2.2022. године
Шид

На основу члана 101. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број: 21/16, 113/17, 95/18 и 114/2021) члана 1. и 11. до 27. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ број: 95/16), а сагласно члану 27к став 1. Закону о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – други закон), начелник Општинске управе општине Шид доноси:

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ВИШЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ И ЈЕДНОГ НАМЕШТЕНИЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД

 1. Образује се Конкурсна комисија за избор кандидата (у даљем тексту: Конкурсна комисија) за попуњавање радних места у Општинској управи општине Шид, у следећем саставу:

1.Бојана Мравик, начелник Општинске управе
2.Наташа Нонковић, Руководилац Одељења за друштвене делатности
3.Филип Ранђеловић, извршилац за борачко-инвалидску, здравствену и социјалну заштиту управљање људским ресурсима.

Чланови Конкурсне комисије бирају већином гласова председника исте.

 1. Конкурсна комисија спроводи изборни поступак за избор кандидата за следећа радна места:
  1)„Шеф матичарске службе – извршилац за лична стања грађана“ у Одељењу за општу управу;
  2)„Извршилац за техничке послове” у Одељењу за општу управу;
  3)„Извршилац за финансијско-материјалне послове одељења“ у Одељењу за друштвене делатности;
  4)„Извршилац за дечији додатак, спорт и културу“ у Одељењу за друштвене делатности.
 2. Конкурсна комисија доноси одлуке већином гласова, при чему глас председника Комисије има исту снагу као и члана Конкурсне комисије.
  Конкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник Конкурсне комисије.
  Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током спровођења поступка.
 3. Задатак Конкурсне комисије је да:
  • утврди мерила и критеријуме за избор кандидата за радна места у Општинској управи општине Шид;
  • у изборном поступку проверава познавање области из делокруга рада извршилачких радних места у Општинској управи општине Шид, увидом у податке из пријаве и усмено, путем разговора;
  • по истеку рока за подношење пријаве за јавни конкурс, прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, који потписују сви чланови Комисије;
  • спроведе изборни поступак само међу оним кандидатима који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места на неодређено време у Општинској управи општине Шид;
  • по окончаном изборном поступку састави листу од највише три кандидата који су се најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и исту достави Начелнику општинске управе општине Шид са записником о предузетим радњама у току изборног поступка који садржи све податке о резтултатима која су кандидати постигли у изборном поступку;
  • уколико Конкурсна комисија утврди да није било пријава на јавном конкурсу или да ни један кандидат није испунио услове јавног конкурса, односно није доставио све потребне доказе или су пријаве неблаговремене, непотпуне и неразумљиве, председник Конкурсне комисије о томе саставља извештај и доставља га Начелнику општинске управе општине Шид.
 4. Стручне и административне техничке послове за потребе Конкурсне комисије обавља члан Комисије – извршилац за управљање људским ресурсима.
 5. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет презентацији општине Шид и на Огласној табли органа општине Шид.

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 101. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је, између осталог, да начелник општинске управе својим решењем образује комисију од три члана, пре расписивања јавног конкурса за попуну извршилачких радних места, те да конкурсну комисију обавезно чине непосредни руководилац организационе јединице у којој се попуњава радно место и службеник који обавља послове из области управљања људским ресурсима. На основу члана 11. до 27. Уредбе о спровођењу интерног јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ближе је дефинисан изборни поступак.
Чланом 27к став 1. Закона о буџетском систему, прописано је:
„У периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години).“

У 2021. години је у Општинској управи општине Шид, радни однос на неодређено време је престао за укупно 7 лица. У истој години није било ниједно ново запошљавање на неодређено време и на одређено време у својству приправника. Према члану 27к наведеног Закона, испуњени су сви законски услови за запошљавање на неодређено време без посебне дозволе и сагласности у текућој календарској години (2022.), те је, имајући у виду напред наведено, донето решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Изостављена као непотребна

Решење доставити:

 1. Члановима Комисије
 2. Архиви

НАЧЕЛНИК
Бојана Мравик, дипл. правник