Izaberite stranicu

VESTI IZ OPŠTINE

OZELENJAVANJE JAVNIH POVRŠINA

OZELENJAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Opština Šid u saradnji sa JKP "Standard", a na inicijativu predsednika opštine Šid Zorana Semenovića nastavlja sa pošumljavanjem zelenih javnih površina. U toku je sadnja drvoreda na prilazu Novom groblju u Šidu i podmlađivanje Slovačkog parka, Zelenog pojasa i parka u ulici...

ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIJA U MOROVIĆU

ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIJA U MOROVIĆU

Mesna zajednica Morović u okviru svojih redovnih aktivnosti, a u saradnji sa opštinom Šid i udruženjem građana "Obilić" (Neđom Janjatovićem) očistila je dve divlje deponije u ovom naseljenom mestu. Prostor na dve lokacije, na kojima nije dozvoljeno odlaganje smeća, koji je...

SEDNICA SO ŠID

SEDNICA SO ŠID

Danas je u sali KOC-a održana sednica SO Šid. Na samom početku odbornici su usvojili ostavku direktora JKP "Javna rasveta, usluge i održavanje" Dušana Lastića i na tu poziciju kao vršioca dužnosti u periodu od godinu dana imenovali Nikolu Vasića.U nastavku sednice,...

100 MILIONA ZA OBNOVU PUTEVA U KUKUJEVCIMA

100 MILIONA ZA OBNOVU PUTEVA U KUKUJEVCIMA

Predsednik pokrajinske Vlade Igor Mirović uručio je danas u pokrajinskoj Vladi predsedniku opštine Šid Zoranu Semenoviću ugovor za finansiranje projekta u oblasti saobraćajne infrastrukture. Za projekat je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno 100 miliona dinara.Zahvalivši...

K O N K U R S za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Šid u 2021. godini

K O N K U R S za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Šid u 2021. godini

Na osnovu čl. 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14),...

U MARTU STIŽE GAS U OPŠTINU ŠID

U MARTU STIŽE GAS U OPŠTINU ŠID

Dugoočekivana gasifikacija opštine Šid prema rečima predsednika opštine Šid Zorana Semenovića biće završena u martu mesecu.„Gasifikacija opštine Šid biće završena u martu mesecu i definitvno negde oko 15. marta biće pušten gas u mrežu i dostupan za sva zainteresovana...

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE CRPNE STANICE „MOHARAČ“ U KO ERDEVIK I KO BINGULA I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI NAVEDENOG PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20), oglašava J A...

OBAVEŠTENJE JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE ŠID

Na osnovu čl. 57. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave  opštine Šid, izdaje O b a v e...

K O N K U R S za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Šid u 2021. godini

Na osnovu čl. 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 87 i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14),...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST- ZAKLJUČAK O IZGRADNJI MONUMENTALNOG SPOMENIKA SAVI ŠUMANOVIĆU

Na inicijativu predsednika opštine Šid, Zorana Semenovića, a uz podršku Kulturno obrazovnog centra Šid, na sastanku održanom dana 11. februara 2021. godine, donet je zaključak o izgradnji monumentalnog spomenika Savi Šumanoviću koji će biti izgrađen do kraja godine a uz...

JAVNI POZIVI!

JAVNI POZIVZA PRUŽANJE POMOĆI U STAMBENOM ZBRINJAVANJU IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELJENIH LICA U VOJVODINI PUTEM DODELE SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM U 2021. GODINI [embeddoc...

JAVNI POZIV ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA OPŠTINA ŠID OPŠTINSKA UPRAVA NAČELNIK Broj: 612-1/IV-02-2021 Dana, 1.2.2021. godine ŠID Na osnovu odredbe člana 3. i 5. Odluke o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini („Sl.list APV", br. 1/2013 i 5/2017) i člana...

JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA GRANICA HRVATSKE-BEOGRAD (DOBANOVCI)

REPUBLIKA SRBIJAMINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTUREu skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US,...

IMUNIZACIJA/VAKCINACIJA U TOKU

Link ka aplikaciji za : Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19 Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije

JAVNI UVID u nacrt Plana detaljne regulacije crpne stanice Moharač u KO Erdevik i KO Bingula

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20), oglašava J A...

JAVNI UVID u nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deonicu državnog puta broj 18, Neštin – Erdevik

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20), oglašava J A...

Oglas o davanju poslovnog prostora u zakup na kat. parceli br. 486, br. posebnog dela 1 u K.O. Ilinci

REPUBLIKA SRBIJAAP VOJVODINAOPŠTINA ŠIDKomisija za raspolaganje nepokretnostimau svojini opštine ŠidBroj: 360-147/II-05Datum: 08.01.2021. godineŠid Na osnovu Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Šid (“Sl.list opštine Šid” br. 7/2018)...

PRIJAVA ZA VAKCINISANJE PROTIV COVID – 19 ZA GRAĐANE OD DANAS JE MOGUĆA NA PORTALU E – UPRAVE

Da bi se prijavili potrebno je popuniti upitnik i uneti tražene podatke na portalu E-uprave. Građani mogu da odaberu koju vakcinu protiv COVID - 19 žele da prime, a koju je odobrila Agencija za lekove i medicinska sredstva.O terminu i mestu vakcinacije građani će biti...