Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОДЛУКА О ПРОДАЈИ ВОЗИЛА

ОДЛУКА О ПРОДАЈИ ВОЗИЛА

На основу члана 27.став 10. и члана 33. став 2. Закона о јавној својини ( '' Сл.гласник Републике Србије '' бр.24/2012, 88/2013 и 105/2014, 104/16 -др.закон, 108/16 и 113/17 ) и члана 59. став 1. тачка 12. Статута Општине Шид ( „Сл. лист општине Шид“ број: 18/15-пречишћен текст) Општинско веће општине Шид дана 08.06.2018. године, доноси

О Д Л У К У

о покретању поступка отуђења покретних ствари - возила у својини

општине Шид, путем јавног надметања

и  р а с п и с у ј е

ОГЛАС

за отуђење покретних ствари - возила у својини општине Шид, путем јавног

надметања

ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА/ПРОДАЈЕ

Предмет отуђење су покретне ствари у својини општине Шид и то следећа возила:

  1. ЗАСТАВА YUGO SKALA 101, рег.ознака ŠI 008 ŽL радне запремине : 1116цм3, снага мотора: 40кw, година производње: 2002, врста: путничко
  2. VAZ LADA NIVA1.7I рег.ознака ŠI 004 ZO радне запремине: 1690цм3, снага мотора: 59.5кw, година производње :2004, врста:путничко и
  3. ŠKODA SUPERB COMFORT TDI 2.5, рег.ознака ŠI 019 KD радне запремине : 2496цм3, снага мотора: 114кw, година производње : 2002, врста : путничко ( хаварисано)

УСЛОВИ ОТУЂЕЊА/ПРОДАЈЕ

Отуђење се спроводи у поступку јавног надметања, у складу са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', 16/18) и Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ( ''Сл.гласник'',бр.53/12).

Почетне цене по којој се предметна возила отуђују утврђене су умањењем за 20% процењених вредности предметних возила од стране Министарства финасија, пореске управе, Филијале у Шиду, број: 237-436-01-00638/2018 од 24. 05. 2018. године и износе:

-35.693,76 динара за ЗАСТАВА YUGO SKALA 101,путничко моторно возило из тачке 1. Одлуке;

-82.094,71динара за VAZ LADA NIVA 1.8I, путничко моторно возило из тачке 2. Одлуке ;

-284,468,24 динара за ŠKODA SUPER B COMFORT TDI 2,5, путничко моторно возило из тачке 3. Одлуке.

Наведена возила се продају у виђеном стању и без права на рекламацију.

Заинтересована лица могу погледати возила од дана објављивања огласа, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова у Општинској управи општине Шид, ул. Карађорђева 2.

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

Трошкове пореза на пренос апсолутних права, транспорта возила, као и друге трошкове који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.

За подношење пријава и учествовање у поступку отуђења није потребно положити депозит.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица., која до 25.06.2018.године до 11,00 часова доставе уредне и потпуне пријаве. За свако возило се подноси посебна пријава.

Уредна и потпуна пријава треба да садржи :

Све податке о подносиоцу пријаве:

- за физичка лица : име и презиме,адресу, број личне карте и контакт телефон

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње, извод из регистара надлежног органа,( које не може бити старије од 30 дана) и потврду о пореском идентификационом броју и контакт телефон

-за правна лица:назив и седиште, извод из регистара надлежног органа,( које не може бити старије од 30 дана) ), потврду о пореском идентификационом броју, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца, оверено од стране надлежног органа.и контакт телефон

Пријаве се достављају писарници Општинске управе општине Шид у затвореној и запечаћеној коверти, најкасније до 25.06. 2018.године , до 11.00 часова на адресу Општинска управа општине Шид, Карађорђева 2. са назнаком : ''Не отварати- пријава за куповину покретних ствари-возила.'' На полеђини омота обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е-маил адресу, као и име особе за конаткт.

ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Поступак јавног надметања спровешће Комисија у саставу

  1. 1. Предраг Лазаров
  2. 2. Игор Михајловић
  3. 3. Зоран Љубојевић

дана 25.06.2018.године у 12,00 часова у просторијама Општинске управе општине Шид ул. Карађорђева бр. 2 ..Комисија ће сачинити записник и утврдити предлог решења о отуђењу, те исти доставити Општинском већу општине Шид на одлучивање.

Подносиоци неблаговремених,односно непотпуних пријава неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем ако почетну цену прихвати као купопродајну цену возила.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене, коју је обавезан да уплати у року одређеном огласом.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће Општинско веће општине Шид, а председник општине ће закључити уговор о отуђењу по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца.

Рок плаћања купопродајне цене је 15 дана од дана потписивања уговора о отуђењу.

Исплата купопродајне цене врши се у динарима.

Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Шид или на тел. број 022/712-122, у термину од 08,00-14,00 часова. Контакт особа је Игор Михајловић.

Оглас објавити на огласној табли Општинске управе општине Шид, на сајту општине Шид , на Сремској телевизији и на Коперникус телевизији.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

 

 

Број: 463-9/III-18

Дана: 08.06.2018. године

Ш И Д

 

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОДЛУКА О ПРОДАЈИ ВОЗИЛА