Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општинска управа Инфо Новости ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

На основу члана 4. став 5. и члана 95. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број: 21/16 и 113/17), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број: 95/16), члана 72. тачка 3. Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 18/15-пречишћен текст) и члана 43. став 1. Пословника Општинског већа („Сл. лист општина Срема“ број: 33/08 и 29/11 Општинско веће на седници, дана 11.09.2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I. Орган у коме се положај попуњава: Општинска управа, Шид, Карађорђева 2.

II. Положај који се попуњава: начелник Општинске управе – положај у I групи.

III. Опис послова: руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

IV. Услови за рад на положају: да је држављанин Републике Србије, стечено високо образовања из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пег година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (МS Оffice пакет и интернет), да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу Аутономне Покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

V. Трајање рада: рад на положају траје пет година од дана доношења Одлуке о постављењу.

VI. Место рада: Шид, Карађорђева бр. 2

VII. У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга рада органа јединице локалне самоуправе утврђене законом којим се уређује локална самоуправа и радних односа у јединицама локалне самоуправе утврђене законом којим се уређују радни односи – увидом у податке из пријаве и усмено путем разговора ; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и усмено путем разговора; организационе способности и вештина руковођења – увидом у податке из пријаве и усмено путем разговора; познавање рада на рачунару увидом у доказ о познавању рада на рачунару.

VIII. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Дневник“.

IX. Садржина пријаве на јавни конкурс: име и презиме кандидата; датум и место рођења; адреса становања; контакт телефон; краћа биографија; подаци о образовању; о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио; подаци о стручном усавршавању и посебним вештинама потребним за обављање радног места уколико их поседује (руковођење, комуникација и сл.).

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

X. Докази које кандидати прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; диплома о стеченој стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом достављају уверење о положеном правосудном испиту уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, а лица са положеним стручним испитом за запослене у државним органима , уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном стручном испиту за запослене у државним органима ); уверење МУП-полицијске управе да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; исправе којима доказује да му раније радни однос у државном органу, органу Аутономне Покрајине или јединице локалне самоуправе није престао због теже повреде дужности из радног односа; диплому, уверење или другу исправу којом доказује познавање рада на рачунару.

Лице које не достави доказ о познавању рада на рачунару подлеже обавезној практичној провери знања и вештине рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника, односно у Суду или Општинској управи (ако су оверени пре 28.02.2017. године). Изузетно приложени докази кандидата из градова и општина у којима нису именовани јавни бележници могу бити оверени у Основним судовима,судским јединицама , пријемним канцеларијама основних судова ,односно Општинским управама , као поверен посао .

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија.

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 18/16) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.

Потребно је да учесник јавног конкурса, уз остале доказе, достави потписану изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави наведене документе о чињеницама о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат сам учинити.

Пример изјава налази се на званичној интернет страници општине Шид www.sid.rs као прилог јавног конкурса.

XI. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту обавиће се провера знања, стручних оспособљености и вештина које се вреднују у изборном поступку. О тачном времену и месту провере знања, стручне оспособљености и вештина, кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

XII. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: пријаве на јавни конкурс подносе се Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе, преко Општинске управе, на адресу: Општинска управа, Шид, Карађорђева бр. 2 лично или путем препоручене пошиљке, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање положаја у I групи – постављење начелника Општинске управе“.

XIII. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Сања Анђелић, извршилац за управљање људским ресурсима, телефон: 022-714-120. Обавештења о јавном конкурсу могу се добити сваког радног дана у периоду од 08 -14 часова.

XIV. Напомене: неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији на начин одређен у тачки X. овог јавног конкурса, Конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији у року од 8 дана од дана пријема закључка. Жалба кандидата не задржава извршење закључка. Под обавезном документацијом сматра се и изјава о начину прибављања докумената из службене евиденције.

Овај оглас објављује се у дневном листу „Дневник“, на званичној интернет страници општине Шид www.sid.rs , у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, и на огласној табли општине Шид.

У дневном листу „Дневник, објављује се и обавештење о Јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

Термини који су у овом јавном огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род на које се односе.

 

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД

ИЗЈАВА ВЕЗАНА ЗА КОНКУРС образац 1

ИЗЈАВА ВЕЗАНА ЗА КОНКУРС образац 2

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

Број:111-18/III-18/1

Дана:11.09.2018.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић с.р.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општинска управа Инфо Новости ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА