Општина Шид

РЕШЕЊЕ

На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласника РС“, број 21/16), Општинско веће општине Шид , на седници одржаној 03.12.2018. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

I

MЕЊА СЕ Решење о образовању Жалбене комисије („Сл.лист општине Шид“ број:
10/15, и 10/18) у глави VII, тако да уместо :“Бојана Мравик дипломирани правник из Шида“ треба да стоји: „Наташа Нонковић,дипломирани правник из Шида“.

II

Именована се именује на период до истека мандата Комисије .

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ и интернет презентацији општине Шид.

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему